Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.280

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 czerwca 1920 r.
w przedmiocie zachowania nasion na obsiewy jesienne żyta w r. 1920.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie zmiany art. 3 ustawy, z dnia 18 listopada 1919 roku "O obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20" (Dz. Ust. Rz. P. r. 1920 № 19 poz. 94) i art. 9 i 14 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. "O obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20" (Dz. Ust. Rz. P. r. 1919 № 89 poz. 485) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

W celu dania możności właścicielom lub dzierżawcom gospodarstw rolnych, w których zasiewy żyta ozimego uległy całkowicie, lub częściowo zniszczeniu, dokonania normalnych zasiewów żyta w jesieni 1920 r. zwolnione zostaną w tych gospodarstwach od przymusowego wykupu odpowiednie ilości żyta ozimego ze zbiorów 1919 roku.

Art.  2.

W celu uzyskania zwolnienia od przymusowego wykupu złożyć należy Staroście do dnia 1 lipca b. r. deklarację stwierdzającą:

1) Obszar zasiewów żyta, dokonanych jesienią 1919 r. w morgach względnie hektarach i ilość wysianą.
2) Ilość morgów względnie hektarów powierzchni obsiewu żyta, zaoranych wiosną b. r.
3) Przewidywany ogólny plon żyta ozimego w roku 1920 z pozostałej obecnie powierzchni obsiewu.
4) ilość żyta, potrzebnego do obsiewu jesiennego w r. b., z wykazaniem powierzchni projektowanego obsiewu.
5) Obszar zasiewów żyta jarego w morgach względnie w hektarach.
6) Przewidywany ogólny plon żyta jarego.
7) Ilość żyta potrzebnego kwartalnie na wyżywienie producenta, domowników, oficjalistów i na ordynarję dla służby folwarcznej - podług kontraktu.
8) Ilość żyta ozimego ze zbiorów 1919 roku-jaką producent pragnie zwolnić od przymusowego wykupu, w celu dokonania normalnych zasiewów jesiennych w roku 1920.

Deklaracje winny być potwierdzone przez właściwy Urząd Gminny co do prawdziwości zawartych w nich danych.

Do deklaracji winno być dołączone zobowiązanie właściciela, lub dzierżawcy danego gospodarstwa rolnego, wyrażające iż zwolnione od przymusowego wykupu ilości żyta ozimego zużyje wyłącznie na zasiewy jesienne r. b.

Art.  3.

Starostwo na podstawie danych, zawartych w deklaracjach decyduje według swego uznania, jakie ilości żyta ozimego winny zostać zwolnione od przymusowego wykupu i wydaje zainteresowanym producentom odpowiednie zaświadczenie.

Art.  4.

Złożenie deklaracji niezgodnych z rzeczywistym stanem, oraz użycie zwolnionych od przymusowej dostawy ilości żyta ozimego nie na cel obsiewów jesiennych 1920 r. podlega karom, przewidzianym w art. 10 powołanej na wstępie ustawy z dnia 18 listopada 1919 roku.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze nie narusza przepisów, dotyczących zbóż siewnych, a zawartych w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 29 stycznia 1920 roku w przedmiocie przymusowego wykupu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i przetworów tych zbóż. (Dz. Ust. R. P. w 1920 № 10 poz. 58).

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.