Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.19.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 20 lutego 1920 r.
w sprawie zmiany art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20 (Dz. ust. 1919 r. № 89, poz. 485).

Art.  1.

Art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20 (Dz. ust. 1919 r. № 89, poz. 485) otrzymuje brzmienie następujące:

Zboża, dostarczone w wykonaniu ustawy z dnia 29 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 64, poz. 381) p obrocie ziemiopłodami, muszą być zaliczone na poczet kontyngentów, nałożonych w myśl niniejszej ustawy.

Zwrot nadwyżki, któraby się z porównania z obu kontyngentów okazać miała, w żadnym wypadku nie może mieć miejsca.

Odnośnie do gospodarstw powyżej 25 morgów ziemi ornej Ministrowi Aprowizacji przysługuje prawo zarządzenia przymusowego wykupu u producentów wszelkich jadalnych ziemiopłodów, tak nieobjętych, jak i objętych niniejszą ustawą, a pozostałych po dostarczeniu kontyngentu, z uwzględnieniem istotnych potrzeb spożywczych i gospodarczych producentów.

Odnośnie do gospodarstw poniżej 25 morgów ziemi ornej Ministrowi Aprowizacji przysługuje wyłączne prawo zakupu wszelkich powyżej wskazanych ziemiopłodów.

Ceny na powyżej wskazane ziemiopłody określa Minister Aprowizacji w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, po wysłuchaniu opinji Państwowej Rady Aprowizacyjnej.

Prawo przymusowego wykupu może być stosowane i do ziemiopłodów, znajdujących się w posiadaniu nabywców.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Aprowizacji.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej"; z dniem tym traci moc obowiązującą ustawa z dnia 23 stycznia 1920 r. (Dz. ust. 1920 r. № 6 poz. 40) w sprawie zmiany art. 3 ustawy z dn. 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20 (Dz. ust. 1919 r. № 89 poz. 485).