Wzory wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.48.407

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 stycznia 2003 r.
w sprawie wzorów wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wzory wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Rozporządzenie nie dotyczy produktów leczniczych, określonych w art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy.
1. 
Wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, z wyłączeniem produktu leczniczego weterynaryjnego, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wnioski, o których mowa w § 2, składa się w formie papierowej i elektronicznej, w formacie Word.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO*

wzór