[Tryb wszczęcia postępowania] - Art. 9. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Tryb wszczęcia postępowania] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  9.  [Tryb wszczęcia postępowania]
1. 
Wszczęcie postępowania w sprawach, o których mowa w art. 7, 18a i 19, następuje z chwilą złożenia wniosku.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, uwzględniając w szczególności rodzaj produktów leczniczych oraz zakres wymaganej dokumentacji.