Wzory poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.171.1431

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór:
1)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, wydawany przez:
a)
pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b)
służbę ochrony państwa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c)
krajową władzę bezpieczeństwa, stanowiące załączniki nr 3, 4 i 5 do rozporządzenia,
d)
podmiot przeprowadzający samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
2)
decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydawanej przez:
a)
pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
b)
służbę ochrony państwa albo podmiot przeprowadzający samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
c)
krajową władzę bezpieczeństwa, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
3)
decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa wydawanej przez:
a)
pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
b)
służbę ochrony państwa albo podmiot przeprowadzający samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
c)
krajową władzę bezpieczeństwa, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 18, poz. 165 oraz z 2001 r. Nr 80, poz. 869).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA Nr ......

ZAŁĄCZNIK Nr  2

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA Nr ......

ZAŁĄCZNIK Nr  3

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA Nr ......

ZAŁĄCZNIK Nr  4

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA Nr ......

ZAŁĄCZNIK Nr  5

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA Nr ......

ZAŁĄCZNIK Nr  6

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA Nr ......

ZAŁĄCZNIK Nr  7

DECYZJA Nr ......

O ODMOWIE WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  8

DECYZJA Nr ......

O ODMOWIE WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  9

DECYZJA Nr ......

O ODMOWIE WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  10

DECYZJA Nr .....

O COFNIĘCIU POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  11

DECYZJA Nr .....

O COFNIĘCIU POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  12

DECYZJA Nr .....

O COFNIĘCIU POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA