Wzory poświadczeń bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustala się wzór:
1)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej "SKW", albo pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych;
2)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawanego przez służby, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą";
3)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych.
2. 
Wzór poświadczenia, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze zielonym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego" albo "Służba Kontrwywiadu Wojskowego" - w zależności od tego, która służba przeprowadziła postępowanie sprawdzające.
2. 
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawane przez służby, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze beżowym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści stanowiącej pełną nazwę służby, która przeprowadziła postępowanie sprawdzające.
3. 
Poświadczenia bezpieczeństwa wydawane przez pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, z wyjątkiem poświadczeń bezpieczeństwa wydawanych przez pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych w służbach, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 5 ustawy, sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych, wydawane przez ABW albo SKW, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze niebieskim, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego" albo "Służba Kontrwywiadu Wojskowego" - w zależności od służby, która przeprowadziła postępowanie sprawdzające.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA NR ......................................................

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228), po przeprowadzeniu na wniosek/polecenie*

...................................................................................................................................................................

(nazwa wnioskodawcy albo stanowiska osoby, która poleciła przeprowadzenie postępowania*)

przez .........................................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził postępowanie)

zwykłego/poszerzonego* postępowania sprawdzającego, stwierdza się, że Pani (Pan)

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

daje rękojmię zachowania tajemnicy

w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą:

..............................................................– na okres do:..............................................................
(nazwa klauzuli tajności)(termin ważności)
..............................................................– na okres do:*..............................................................
(nazwa klauzuli tajności)*(termin ważności)*
..............................................................– na okres do:*..............................................................
(nazwa klauzuli tajności)*(termin ważności)*
.....................................................................................................................
(miejscowość i data)mp.(podpis i imienna pieczątka upoważnionej osoby)

_______________________

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA NR ......................................................

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228), po przeprowadzeniu na wniosek/polecenie*

..................................................................................................................................................................

(nazwa wnioskodawcy albo stanowiska osoby, która poleciła przeprowadzenie postępowania*)

przez .........................................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził postępowanie)

zwykłego/poszerzonego* postępowania sprawdzającego, stwierdza się, że Pani (Pan)

...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

daje rękojmię zachowania tajemnicy

w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą:

.............................................................– na okres do:.............................................................
(nazwa klauzuli tajności)(termin ważności)
.............................................................– na okres do:*.............................................................
(nazwa klauzuli tajności)*(termin ważności)*
.............................................................– na okres do:*.............................................................
(nazwa klauzuli tajności)*(termin ważności)*
...................................................................................................................
(miejscowość i data)mp.(podpis i imienna pieczątka upoważnionej osoby)

Pouczenie

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.

Nr 182, poz. 1228) poświadczenie bezpieczeństwa wydane w wyniku przeprowadzenia

postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, zachowuje ważność wyłącznie w okresie

pracy lub służby w organie, który przeprowadził postępowanie sprawdzające.

____________________

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA NR ___________________________

Na podstawie art. 28 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie

informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), po przeprowadzeniu na wniosek

_____________________________________________________________________________

(nazwa wnioskodawcy)

przez ________________________________________________________________________

(nazwa i adres siedziby organu, który przeprowadził postępowanie)

poszerzonego postępowania sprawdzającego, stwierdza się, że Pani (Pan)

_____________________________________________________________________________

(imię i nazwisko, data urodzenia)

daje rękojmię zachowania tajemnicy

w zakresie dostępu do informacji niejawnych

_____________________________________________________________________________

(nazwa organizacji międzynarodowej)

oznaczonych klauzulą:

_____________________________– na okres do:_____________________________
(nazwa klauzuli tajności)(termin ważności)
_____________________________– na okres do:*_____________________________
(nazwa klauzuli tajności)*(termin ważności)*
_____________________________– na okres do:*_____________________________
(nazwa klauzuli tajności)*(termin ważności)*
____________________________________________________________
(miejscowość i data)mp.(podpis i imienna pieczątka upoważnionej osoby)

___________________

* Niepotrzebne skreślić.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz.U.2005.171.1431), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228).