Wzór poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzór odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.18.165

Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 23 lutego 1999 r.
w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory:
1)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) 1
odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa:
a)
wydawanej przez pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b)
wydawanej przez służby ochrony państwa albo podmioty przeprowadzające samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA Nr ....

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 WZÓR ODMOWY WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA WYDAWANEJ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OCHRONY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  3 WZÓR ODMOWY WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA WYDAWANEJ PRZEZ SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA ALBO PODMIOTY PRZEPROWADZAJĄCE SAMODZIELNE POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCE

1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 2001 r. (Dz.U.01.80.869) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 sierpnia 2001 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 lipca 2001 r. (Dz.U.01.80.869) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 sierpnia 2001 r.
3 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 lipca 2001 r. (Dz.U.01.80.869) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 sierpnia 2001 r.