Wzór uprzedniej zgody przewozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.179.1105

Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 sierpnia 2008 r.
w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej 2

Na podstawie art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór uprzedniej zgody przewozowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA

NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE BRONI PALNEJ

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3).
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.