Art. 37a. - [Uprzednia zgoda przewozowa] - Broń i amunicja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.485 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2024 r.
Art.  37a.  [Uprzednia zgoda przewozowa]
1. 
Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, poświadcza uprzednią zgodę przewozową.
2. 
Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawierać w szczególności:
1)
wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji;
2)
nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
3)
siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
4)
adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona;
5)
dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji;
6)
liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.
3. 
Organ, o którym mowa w ust. 1, poświadcza uprzednią zgodę przewozową w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej wpływu do tego organu.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór uprzedniej zgody przewozowej, z uwzględnieniem danych, o których mowa w ust. 2, w taki sposób, aby zawierała ona elementy umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legalność transakcji.