§ 1. - Wzór uprzedniej zgody przewozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.179.1105

Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2008 r.
§  1.
Określa się wzór uprzedniej zgody przewozowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.