Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.973

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

Na podstawie art. 4ba ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań przekazywanych za miesiąc maj 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SPRAWOZDANIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O PODMIOTACH ZLECAJĄCYCH USŁUGI MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH

1. NIP PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO SKŁADAJĄCEGO

SPRAWOZDANIE

___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___

2. NUMER FAKULTATYWNIE NADAWANY PRZEZ ORGAN PRZYJMUJĄCY

SPRAWOZDANIE

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

SPRAWOZDANIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O PODMIOTACH ZLECAJĄCYCH USŁUGI MAGAZYNOWANIA,

PRZEŁADUNKU, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH

ZA MIESIĄC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ROK _ _ _ _ _
ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA KOREKTA SPRAWOZDANIA
Podstawa prawna: art. 4ba ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Składający: przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się:
magazynowaniem paliw ciekłych,
przeładunkiem paliw ciekłych,
przesyłaniem paliw ciekłych,
dystrybucją paliw ciekłych.
Termin składania: 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
Organ, do którego składa się sprawozdanie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO

A1. NAZWA PEŁNA:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A2. Numer i rodzaj koncesji
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A5. ADRES SIEDZIBY:
3. KRAJ4. WOJEWÓDZTWO5. POWIAT
6. GMINA7. ULICA8. NR DOMU9. NR LOKALU
10. MIEJSCOWOŚĆ11. KOD POCZTOWY
B. INFORMACJA O PODMIOTACH ZLECAJĄCYCH USŁUGĘ MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH
12. Lp.13. Dane

identyfikujące

podmiot

14. Numer

identyfikacji

podatkowej

lub PESEL

15. Rodzaj

i numer

koncesji

16. Wpis do

rejestru

podmiotów

przywożących

17. Odbiorca

końcowy

18. Wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych19. Rodzaj

zleconej

usługi

20. Rodzaj paliwa

ciekłego

z podaniem

kodu CN

21. Ilość

paliwa

ciekłego

22. Pochodzenie

paliwa ciekłego

23. Miejsce

świadczenia usługi

24. Nr składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy
rodzaj paliwa ciekłegokod CN
1
2
3
4
5
...
C. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki25.
D. PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA
Imię i nazwisko26.28. Data i podpis
Telefon kontaktowy27.

OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIAOGÓLNE

1.Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest do składania przedmiotowego sprawozdania podmiotom wymienionym w art. 4ba ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2.Sprawozdanie składa się w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
3.Wielkości odnoszące się do jednostek objętości lub masy należy wpisywać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
4.Ujawnieniu w sprawozdaniu podlega przeładunek paliw ciekłych niezależnie od tego, czy ma on charakter usługi samoistnej czy też służebnej w stosunku do usługi magazynowania. W przypadku magazynowania usługowo magazynowane paliwa należy podać w rozbiciu na kody CN oraz podmioty, na rzecz których usługa była świadczona.
5.Przedsiębiorcy świadczący usługi przeładunku raportują w sprawozdaniu ilość paliw podlegających przeładunkowi w podziale na załadunek (przeładunek załadunek) i rozładunek (przeładunek rozładunek), a każdy rodzaj usługi wskazują w osobnym wierszu.
6.W przypadku podmiotów świadczących więcej niż jedną usługę na rzecz tego samego podmiotu w miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie, każda ze świadczonych usług podlega ujawnieniu w odrębnym wierszu sprawozdania.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.W polu 1 wpisuje się numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany w Polsce przedsiębiorstwu energetycznemu składającemu sprawozdanie.
2.Pole 2 fakultatywnie wypełnia organ przyjmujący sprawozdanie przez ewentualne nadanie przedsiębiorstwu energetycznemu składającemu sprawozdanie indywidualnego numeru.
3.Składający sprawozdanie wpisuje miesiąc i rok, którego sprawozdanie dotyczy, oraz zaznacza odpowiednie pole "złożenie sprawozdania" albo "korekta sprawozdania".
4.Składający sprawozdanie zaznacza odpowiednie pole lub pola w zależności od rodzaju świadczonych usług: "magazynowania", "przeładunku rozładunku", "przeładunku załadunku",

"przesyłania" lub "dystrybucji" paliw ciekłych.

5.Należy wpisać pełną nazwę organu, do którego składa się sprawozdanie, zgodnie z art. 4ba ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Część A. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO

-W poz. A1, A2, A3 wpisuje się odpowiednio pełną nazwę przedsiębiorstwa energetycznego, rodzaj i numer koncesji oraz adres siedziby przedsiębiorstwa energetycznego składającego sprawozdanie. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który prowadzi działalność na terytorium RP w ramach oddziału z siedzibą na terytorium RP utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649, z późn. zm.), należy wpisać ww. dane dotyczące oddziału.
-Część B. INFORMACJA O PODMIOTACH ZLECAJĄCYCH USŁUGĘ MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH
-Kolumna 12: Liczba porządkowa.
-Kolumna 13: Dane identyfikujące podmiot zlecający, którym jest: przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem paliw ciekłych lub obrotem (w tym obrotem z zagranicą) tymi paliwami, podmiot przywożący, podmiot nabywający paliwo w powierzchni magazynowej oraz odbiorca końcowy paliw ciekłych, którym przedsiębiorstwo energetyczne świadczy usługę magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych. Należy wprowadzić następujące dane dotyczące podmiotu zlecającego:
·imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,
·miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres,
·numer akcyzowy wydany przez właściwy organ, jeżeli posiada,
·w przypadku osób fizycznych – serię i numer dokumentu tożsamości.
-Kolumna 14: Należy wpisać numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada.
-Kolumna 15: Należy wpisać rodzaj i numer koncesji udzielonej podmiotowi zlecającemu przez Prezesa URE (jeżeli posiada).
-Kolumna 16: Należy wpisać numer wpisu w rejestrze podmiotów przywożących (jeżeli posiada).
-Kolumna 17: W przypadku odbiorcy końcowego należy wpisać "TAK".
-Kolumna 18: Należy wpisać numer w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych (jeżeli posiada).
-Kolumna 19: Rodzaj zleconej usługi to:
·"magazynowanie",
·"przeładunek rozładunek",
·"przeładunek załadunek",
·"dystrybucja",
·"przesyłanie".

Wymienione usługi wykonywane są na podstawie zawartej umowy. Jeżeli w danym miesiącu mimo obowiązującej umowy nie wykonano żadnej usługi, w sprawozdaniu w kolumnie 21 należy wpisać "0".

-Kolumna 20: Rodzaje paliw ciekłych będących przedmiotem usług objętych sprawozdaniem to:
·półprodukty rafineryjne [tona],
·gaz płynny LPG [tona]:
-do celów napędowych,
-do celów grzewczych,
·benzyny pirolityczne [m3],
·benzyny silnikowe [m3],
·benzyny lotnicze [m3],
·paliwa typu benzyny do silników odrzutowych [m3],
·paliwa typu nafty do silników odrzutowych [m3],
·inne nafty [m3],
·
·oleje napędowe [m3], w tym:
-do celów napędowych,
-do celów grzewczych,
-do celów żeglugowych,
-do innych celów,
·lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe [m3]:
-do celów grzewczych,
-do celów żeglugowych,
-do innych celów,
·ciężkie oleje opałowe [tona]:
-do celów grzewczych,
-do celów żeglugowych,
-do innych celów,
·benzyny lakowe i przemysłowe [m3],
·biopaliwa płynne (ciekłe) [m3],
·smary [tona].

Przy każdym z paliw należy podać jego kod CN.

-Kolumna 21: Ilość paliwa będącego przedmiotem poszczególnych usług podaje się sumarycznie dla każdej z usług w formie liczbowej, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, uwzględniając odpowiednią jednostkę, charakterystyczną dla danego rodzaju paliwa. Jednostki charakterystyczne dla każdego rodzaju paliwa ciekłego są wskazane w opisie do kolumny 20. W przypadku konieczności przeliczenia jednostek przeliczenia dokonuje się w temperaturze 15°C. W przypadku usługi "magazynowania" należy podać stan zmagazynowanego paliwa dla danego przedsiębiorcy na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
-Kolumna 22: Należy wskazać faktyczne pochodzenie paliwa i wypełnić sprawozdanie stosownie do posiadanej wiedzy. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do pochodzenia paliwa rekomendowanym rozwiązaniem jest pobieranie pisemnych oświadczeń od przedsiębiorców zlecających usługi lub uregulowanie tej kwestii w umowie między stronami. Pochodzenie paliwa dla:
·usługi "przeładunku rozładunku" definiuje się poprzez podanie informacji o tym, czy paliwo ciekłe zostało:
-przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w takim przypadku należy wpisać "przywóz",
-wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w takim przypadku należy wpisać "wytworzenie",
-nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w takim przypadku należy wpisać "nabycie",
·usługi "magazynowania" definiuje się poprzez podanie informacji o tym, czy paliwo ciekłe było:
-zmieszane w zbiorniku, w takim przypadku należy wpisać "mieszanina",
-nabyte od innego podmiotu w powierzchni magazynowej, w takim przypadku należy wpisać "nabyte w zbiorniku".

W przypadku gdy pochodzenie magazynowanego paliwa nie budzi wątpliwości (nie miały miejsca procesy komponowania ani też nie było rozładunków paliwa mającego różne pochodzenie na ten sam zbiornik), należy wybrać odpowiednio: "przywóz",

"wytworzenie" lub "nabycie",

·usługi "przeładunku załadunku" definiuje się poprzez podanie informacji o tym, czy paliwo ciekłe było:
-zmieszane w zbiorniku, w takim przypadku należy wpisać "mieszanina",
-nabyte od innego podmiotu w zbiorniku, w takim przypadku należy wpisać

"nabyte w zbiorniku".

W przypadku gdy pochodzenie przeładowywanego paliwa nie budzi wątpliwości (nie miały miejsca procesy komponowania ani też nie było rozładunków paliwa mającego różne pochodzenie na ten sam zbiornik), należy wybrać odpowiednio: "przywóz",

"wytworzenie" lub "nabycie".

-Kolumna 23: Należy wskazać adres miejsca świadczenia usługi, tj.: ulicę, nr budynku, kod pocztowy oraz miasto. W przypadku braku adresu lub w przypadku potrzeby doprecyzowania lokalizacji dozwolone jest wprowadzenie współrzędnych geograficznych zgodnie z systemem WGS-84. W odniesieniu do rurociągów przesyłowych oraz dystrybucyjnych należy podać punkty rozpoczęcia i zakończenia przesyłania paliw ciekłych.
-Kolumna 24: Należy wskazać numer akcyzowy składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy.

Część C. ZAŁĄCZNIKI

-Pole 25: W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego – dokument potwierdzający, iż osoba działająca w jego imieniu jest skutecznie umocowana i uprawniona do reprezentacji zgodnie z prawem właściwym określonym w odrębnych przepisach.

Część D. PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA

-Pole 26: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania sprawozdania.
-Pole 27: Numer telefonu kontaktowego do osoby uprawnionej do składania sprawozdania.
-Pole 28: Data sporządzenia sprawozdania i podpis osoby uprawnionej do składania sprawozdania.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. poz. 945), które utraciło moc z dniem 1 maja 2019 r. zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).