§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2314

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Energii, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
energia;
2)
gospodarka złożami kopalin.
3. 
Minister jest dysponentem części 47 i 48 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Energii.
5. 
Ministrowi podlega Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.