Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.945

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

Na podstawie art. 4ba ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest do składania przedmiotowego sprawozdania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zgodnie z art. 4ba ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791).

2. Sprawozdanie składa się w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Wielkości odnoszące się do jednostek objętości lub masy należy wpisywać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. W polu 1 wpisuje się numer identyfikacji podatkowej (NIP) nadany w Polsce przedsiębiorstwu energetycznemu składającemu sprawozdanie.

2. Pole 2 fakultatywnie wypełnia organ przyjmujący sprawozdanie przez ewentualne nadanie przedsiębiorstwu energetycznemu składającemu sprawozdanie indywidualnego numeru.

3. Składający sprawozdanie wpisuje miesiąc i rok, którego sprawozdanie dotyczy, oraz zaznacza odpowiednie pole "złożenie sprawozdania" albo "korekta sprawozdania".

4. Składający sprawozdanie zaznacza odpowiednie pole lub pola w zależności od rodzaju świadczonych usług: "magazynowania", "przeładunku", "przesyłania" lub "dystrybucji" paliw ciekłych.

Część A. OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO

1. W poz. A1, A2, A3, A4, A5 - wpisuje się odpowiednio pełną nazwę przedsiębiorstwa energetycznego, REGON, numer akcyzowy nadany przez właściwy organ (jeżeli przedsiębiorstwo to taki posiada), rodzaj i numer koncesji oraz adres siedziby przedsiębiorstwa energetycznego składającego sprawozdanie. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który prowadzi działalność na terytorium RP w ramach oddziału z siedzibą na terytorium RP utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), należy wpisać ww. dane dotyczące oddziału.

Część B. INFORMACJA O PODMIOTACH ZLECAJĄCYCH USŁUGĘ MAGAZYNOWANIA, PRZEŁADUNKU, PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW CIEKŁYCH

- Kolumna 13: Liczba porządkowa.

- Kolumna 14: Dane identyfikujące podmiot zlecający, którym jest: przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem paliw ciekłych lub obrotem (w tym obrotem z zagranicą) tymi paliwami, podmiot przywożący oraz odbiorca końcowy paliw ciekłych, którym przedsiębiorstwo energetyczne świadczy usługę magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych. Należy wprowadzić następujące dane dotyczące podmiotu zlecającego:

* imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,

* miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres,

* numer akcyzowy wydany przez właściwy organ, jeżeli posiada,

* numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli posiada,

* w przypadku osób fizycznych - serię i numer dokumentu tożsamości.

- Kolumna 15: Należy wpisać numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada.

- Kolumna 16: Należy wpisać rodzaj i numer koncesji udzielonej podmiotowi zlecającemu przez Prezesa URE.

- Kolumna 17: Należy wpisać numer wpisu w rejestrze podmiotów przywożących.

- Kolumna 18: W przypadku odbiorcy końcowego należy wpisać "TAK".

- Kolumna 19: Należy wpisać numer w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych.

- Kolumna 20: Rodzaj zleconej usługi to:

* "magazynowanie",

* "przeładunek",

* "dystrybucja",

* "przesyłanie".

Wymienione usługi wykonywane są na podstawie zawartej umowy. Sprawozdanie powinno być złożone w sytuacji, gdy obowiązuje umowa na świadczenie przedmiotowych usług. Jeżeli w danym miesiącu mimo obowiązującej umowy nie wykonano żadnej usługi, w sprawozdaniu w kolumnie 22 należy wpisać "0".

- Kolumna 21: Rodzaje paliw ciekłych będących przedmiotem usług objętych sprawozdaniem to:

* półprodukty rafineryjne [tona],

* gaz płynny LPG [tona],

* benzyny pirolityczne [m3],

* benzyny silnikowe [m3],

* benzyny lotnicze [m3],

* paliwa typu benzyny do silników odrzutowych [m3],

* paliwa typu nafty do silników odrzutowych [m3],

* inne nafty [m3],

* oleje napędowe [m3],

* lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe [m3],

* ciężkie oleje opałowe [ tona],

* benzyny lakowe i przemysłowe [m3],

* biopaliwa płynne (ciekłe) [m3],

* smary [tona].

Przy każdym z paliw należy podać jego kod CN.

- Kolumna 22: Ilość paliwa będącego przedmiotem poszczególnych usług podaje się sumarycznie dla każdej z usług w formie liczbowej, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, uwzględniając odpowiednią jednostkę, charakterystyczną dla danego rodzaju paliwa. Jednostki charakterystyczne dla każdego rodzaju paliwa ciekłego są wskazane w opisie do kolumny 21. W przypadku konieczności przeliczenia jednostek przeliczenia dokonuje się w temperaturze 15°C.

- Kolumna 23: Pochodzenie paliwa definiuje się poprzez podanie informacji o tym, czy paliwo ciekłe zostało:

* przywiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w takim przypadku należy wpisać "przywóz",

* wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w takim przypadku należy wpisać "wytworzenie",

* nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w takim przypadku należy wpisać "nabycie".

- Kolumna 24: Należy wskazać adres miejsca świadczenia usługi, tj.: ulicę, nr budynku, kod pocztowy oraz miasto. W przypadku braku adresu lub w przypadku potrzeby doprecyzowania lokalizacji dozwolone jest wprowadzenie współrzędnych geograficznych zgodnie z systemem WGS-84. W odniesieniu do rurociągów przesyłowych oraz dystrybucyjnych należy podać punkty rozpoczęcia i zakończenia przesyłania paliw ciekłych.

Część C. ZAŁĄCZNIKI

- Pole 25: W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - dokument potwierdzający, iż osoba działająca w jego imieniu jest skutecznie umocowana i uprawniona do reprezentacji zgodnie z prawem właściwym określonym w odrębnych przepisach.

Część D. PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA

- Pole 26: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania sprawozdania.

- Pole 27: Numer telefonu kontaktowego do osoby uprawnionej do składania sprawozdania.

- Pole 28: Data sporządzenia sprawozdania i podpis osoby uprawnionej do składania sprawozdania.

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).