Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-14), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz. U. poz. 407).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

VAT-14 DEKLARACJA O NALEŻNYCH KWOTACH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 103 UST. 5A USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

wzór

VAT-14/A ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 103 UST. 5A USTAWY

wzór
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).