Dział 5 - PRACOWNICY UCZELNI ZAWODOWEJ - Wyższe szkoły zawodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.96.590

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2006 r.

DZIAŁ  V

PRACOWNICY UCZELNI ZAWODOWEJ

Przepisy ogólne

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Nauczyciele akademiccy

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

(uchylony).

(skreślony).

(uchylony).

(uchylony).

Przepisy wspólne dla pracowników uczelni zawodowej

 

1.
Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej, do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, ustalając w szczególności:
1)
wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania innych składników wynagrodzenia, tak aby wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym, w poszczególnych grupach pracowników, w relacji do kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej dla pracowników wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239), nie była niższa:
a)
od dnia 1 września 2001 r.:
-
w grupie stanowisk profesorów od 294,3%
-
w grupie stanowisk asystentów i wykładowców od 104,8%
-
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 104,1%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2001 r.,

b) 75
od dnia 1 września 2003 r.:
-
w grupie stanowisk profesorów od 343,1%
-
w grupie stanowisk asystentów i wykładowców od 117,7%
-
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 117,3%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2003 r.,

c) 76
od dnia 1 września 2004 r.:
-
w grupie stanowisk profesorów od 391,8%
-
w grupie stanowisk asystentów i wykładowców od 130,6%
-
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 130,6%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2004 r.,

2)
składniki wynagrodzenia, które wypłacane są miesięcznie z góry, z uwzględnieniem zasady, że prawo do wypłacanego z góry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, a nauczyciel akademicki zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie,
3)
wysokość i warunki ustalania wynagrodzenia za prowadzenie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym,
4)
wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2.
Z dniem wejścia w życie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania do pracowników państwowej uczelni zawodowej objętych układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Wynagrodzenie przysługujące rektorowi ustala właściwy minister.
4.
Wynagrodzenia rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych oraz tajemnicy handlowej.
5.
Senat państwowej uczelni zawodowej może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wysokości wynagrodzeń, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 23 ust. 1 oraz ust. 1a. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

55 Art. 49 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
56 Art. 50 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
57 Art. 51 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
58 Art. 52 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
59 Art. 53 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
60 Art. 54 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
61 Art. 55 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
62 Art. 56 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
63 Art. 57 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
64 Art. 58 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
65 Art. 59 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
66 Art. 60 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
67 Art. 61 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
68 Art. 61a uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
69 Art. 62 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
70 Art. 63 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
71 Art. 64 skreślony przez art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.01.85.924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2001 r.
72 Art. 65 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
73 Art. 66 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
74 Art. 66a dodany przez art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.01.85.924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2001 r.
75 Art. 66a ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.4.33) z dniem 2 lutego 2002 r.
76 Art. 66a ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.4.33) z dniem 2 lutego 2002 r.
77 Art. 67 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
78 Art. 68 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
79 Art. 69 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.
80 Art. 70 uchylony przez art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2006 r.