Art. 66a. - Wyższe szkoły zawodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.96.590

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2006 r.
Art.  66a. 74

 

1.
Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej, do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, ustalając w szczególności:
1)
wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania innych składników wynagrodzenia, tak aby wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym, w poszczególnych grupach pracowników, w relacji do kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej dla pracowników wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239), nie była niższa:
a)
od dnia 1 września 2001 r.:
-
w grupie stanowisk profesorów od 294,3%
-
w grupie stanowisk asystentów i wykładowców od 104,8%
-
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 104,1%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2001 r.,

b) 75
od dnia 1 września 2003 r.:
-
w grupie stanowisk profesorów od 343,1%
-
w grupie stanowisk asystentów i wykładowców od 117,7%
-
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 117,3%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2003 r.,

c) 76
od dnia 1 września 2004 r.:
-
w grupie stanowisk profesorów od 391,8%
-
w grupie stanowisk asystentów i wykładowców od 130,6%
-
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 130,6%

kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej na 2004 r.,

2)
składniki wynagrodzenia, które wypłacane są miesięcznie z góry, z uwzględnieniem zasady, że prawo do wypłacanego z góry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, a nauczyciel akademicki zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie,
3)
wysokość i warunki ustalania wynagrodzenia za prowadzenie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym,
4)
wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2.
Z dniem wejścia w życie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania do pracowników państwowej uczelni zawodowej objętych układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
Wynagrodzenie przysługujące rektorowi ustala właściwy minister.
4.
Wynagrodzenia rektorów, prorektorów, kanclerzy i kwestorów są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych oraz tajemnicy handlowej.
5.
Senat państwowej uczelni zawodowej może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wysokości wynagrodzeń, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 23 ust. 1 oraz ust. 1a. Zasady podziału tych środków są ustalane z zachowaniem uprawnień związków zawodowych.
74 Art. 66a dodany przez art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U.01.85.924) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2001 r.
75 Art. 66a ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.4.33) z dniem 2 lutego 2002 r.
76 Art. 66a ust. 1 pkt 1 lit. c) zmieniona przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.4.33) z dniem 2 lutego 2002 r.