Art. 5. - [Pracownicy państwowej sfery budżetowej] - Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1533 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  5.  [Pracownicy państwowej sfery budżetowej]

Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:

1)
osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:
a)
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
b)
sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy,
c)
nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
d)
żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2;
2)
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.