Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1608 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:
1)
prowadzenia robót w pasie drogowym drogi, której zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwanym dalej "pasem drogowym";
2)
umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami";
3)
umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4)
zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)
chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pasów dzielących - 2 zł;
2)
jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w pasie drogowym - 3 zł;
3)
jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6 zł;
4)
jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10 zł;
5)
pozostałych elementów pasa drogowego - 1 zł.
1.
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
Lp.Lokalizacja urządzenia w terenieLokalizacja urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogiwzdłuż drogi
w jezdnipoza jezdnią
1Poza obszarem zabudowanym80 zł32 zł16 zł
2W obszarze zabudowanym40 zł16 zł8 zł
2.
Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
3.
Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
1.
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1)
poza obszarem zabudowanym - 0,80 zł;
2)
w obszarze zabudowanym - 0,70 zł.
2.
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1)
reklamy:
a)
o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 2 zł,
b)
zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,30 zł;
2)
reklamy inne niż wymienione w pkt 1 - 4 zł.
3.
Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa się o 100%.
1.
W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20 zł.
2.
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
Lp.Lokalizacja urządzenia w terenieLokalizacja urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogiwzdłuż drogi
w jezdnipoza jezdnią
12345
1Poza obszarem zabudowanym20,00 zł12,00 zł4,00 zł
2W obszarze zabudowanym20,00 zł6,00 zł2,00 zł
3.
Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 20 zł.
(uchylony).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U.2013.1391).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U.2004.129.1369), które utraciło moc na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2010.106.675).