Wysokość opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2060

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 października 2022 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 540) zarządza się, co następuje:
Określa się wysokość opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej, która wynosi 111,00 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej (Dz. U. poz. 295).