Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.120.1285

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 2001 r.
w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

Na podstawie art. 311 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:
 Ustala się jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu:
Wielkość przekroczeniaw zł za każdy dB przekroczenia
w porze dniaw porze nocy
od 1 do 5 dB15,0018,76
powyżej 5 do 10 dB26,2331,88
powyżej 10 do 15 dB37,5245,03
powyżej 15 dB56,2667,58
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
1 Stawki podane zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2024 (M.P.2023.1135).