§ 3. - Wysokość i sposób ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.888

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin (Dz. U. poz. 108 oraz z 2020 r. poz. 1301), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. poz. 2364).