Wysokość i sposób ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.888

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin

Na podstawie art. 32a ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość i sposób ustalania opłat za wykonywanie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych, jeżeli w ich wyniku stwierdzono, że nawozy albo środki wspomagające uprawę roślin nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 i 6, art. 11 pkt 5 lub art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, zwanej dalej "ustawą", lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, lub nie spełniają wymagań określonych w art. 5 ustawy, lub nie spełniają wymagań dodatkowych zadeklarowanych przez producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin.
Wysokość opłaty, o której mowa w § 1, za:
1)
wykonanie czynności kontrolnych, w tym:
a)
pobranie próbki nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do badań laboratoryjnych,
b)
kontrolę oznakowania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,
c)
kontrolę dokumentów nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin

- wynosi 55 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrolę,

d)
dostarczenie próbki nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin do badań laboratoryjnych wynosi 25 zł;
2)
przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin jest określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. poz. 174 oraz z 2014 r. poz. 1210).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin (Dz. U. poz. 108 oraz z 2020 r. poz. 1301), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. poz. 2364).