Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/02. - Dz.U.2003.218.2151 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.218.2151

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2003 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 9 grudnia 2003 r.
sygn. akt P 9/02

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący,

Adam Jamróz,

Wiesław Johann - sprawozdawca,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Janusz Niemcewicz,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 grudnia 2003 r., pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie o zbadanie zgodności pominięcia w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o samorządzie gminnym słów "podjętej w sprawie z zakresu administracji publicznej" z art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Orzeka:

Art. 91 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) nie jest niezgodny z art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.