Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 56/11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1003

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2013 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 25 lipca 2013 r.
sygn. akt P 56/11

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Biernat - przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Mirosław Granat,

Wojciech Hermeliński,

Stanisław Rymar - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 25 lipca 2013 r., połączonych pytań prawnych:

1)
Sądu Okręgowego w Warszawie, czy art. 991 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 47 Konstytucji,
2)
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, czy art. 991 § 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 991. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.