Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 10/02. - Dz.U.2003.134.1265 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 10/02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.134.1265

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2003 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 8 lipca 2003 r.
sygn. akt P 10/02

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca,

Jerzy Stępień,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 lipca 2003 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, czy art. 54 Kodeksu wykroczeń jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) w zakresie, w jakim przewiduje wymierzanie kary grzywny za naruszenie przepisów porządkowych, stanowionych przez organy stanowiące samorządu terytorialnego, jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.