[Zwolnienie z obowiązku spełnienia niektórych wymagań w przypadku wyrobu określonych wyrobów winiarskich z owoców uzyskanych z... - Dz.U.2022.24 - OpenLEX

Art. 9. - [Zwolnienie z obowiązku spełnienia niektórych wymagań w przypadku wyrobu określonych wyrobów winiarskich z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych lub z miodu z własnej pasieki] - Wyroby winiarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2022 r.
Art.  9.  [Zwolnienie z obowiązku spełnienia niektórych wymagań w przypadku wyrobu określonych wyrobów winiarskich z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych lub z miodu z własnej pasieki]
1. 
Spełnienie warunków określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4 nie jest wymagane do dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli w danym roku kalendarzowym przedsiębiorca ten wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów:
1)
wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce;
2)
miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość wyrobionego miodu pitnego jakościowego nie może być większa niż 20 litrów na każdy posiadany pień pszczeli, oraz prowadzi pasiekę powyżej 10 pni pszczelich i jest wpisany do prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
2. 
W ramach limitu określonego w ust. 1 fermentowane napoje winiarskie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać również wyrobione z nabytych owoców i miodu, jeżeli surowce te są wytwarzane w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, i stanowią nie więcej niż 50% wagowo wszystkich owoców i miodu wykorzystywanych do wyrobu tych napojów.