Wyroby winiarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2023 r.

USTAWA
z dnia 2 grudnia 2021 r.
o wyrobach winiarskich 1 , 2 , 3

Przepisy ogólne

1. 
Ustawa reguluje zasady:
1)
wyrobu fermentowanych napojów winiarskich;
2)
znakowania fermentowanych napojów winiarskich nazwami, pod którymi są wprowadzane do obrotu;
3)
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich;
4)
organizacji rynku wina, z wyłączeniem spraw dotyczących nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, o których mowa w tytule II rozdział I sekcja 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013", w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 1308/2013 oraz przepisach wydanych w trybie rozporządzenia nr 1308/2013, w tym:
a)
właściwość organów w zakresie wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie rozporządzenia nr 1308/2013,
b)
obowiązki producentów wina,
c)
zasady ewidencjonowania upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich, które zostały wyrobione domowym sposobem na użytek własny i które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
alkohol rektyfikowany - alkohol, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/787";
2)
aromatyzowanie - dodanie:
a)
środków aromatyzujących (aromatów), o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, z późn. zm.), oraz
b)
aromatyzujących środków spożywczych w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 663) głównie w celu aromatyzowania;
3)
barwienie - dodanie barwników w rozumieniu załącznika I pkt 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1333/2008", oraz ekstraktów roślinnych (żywność barwiąca), w tym moszczów, soków i zagęszczonych soków uzyskanych z owoców innych niż winogrona, w celu nadania koloru, bez zmiany dominującego smaku i zapachu fermentowanego napoju winiarskiego;
4)
słodzenie - dodanie jednego produktu słodzącego lub ich większej liczby spośród następujących produktów słodzących:
a)
sacharozy (cukru przemysłowego), cukru (cukru białego) lub cukru ekstra białego (cukru rafinowanego),
b)
płynnego cukru (roztworu cukru), płynnego cukru inwertowanego (roztworu cukru inwertowanego), syropu cukru inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego w proszku, jednowodnej glukozy (jednowodnej dekstrozy), bezwodnej glukozy (bezwodnej dekstrozy) lub fruktozy,
c)
moszczu winogronowego, zagęszczonego moszczu winogronowego, rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowego, soku winogronowego lub zagęszczonego soku winogronowego,
d)
moszczu z owoców innych niż winogrona, soku z owoców innych niż winogrona lub zagęszczonego soku owocowego z owoców innych niż winogrona,
e)
cukru palonego będącego produktem otrzymywanym wyłącznie w wyniku kontrolowanego podgrzewania sacharozy bez współudziału zasad, kwasów mineralnych lub innych dodatków chemicznych,
f)
miodu,
g)
substancji słodzących dozwolonych zgodnie z rozporządzeniem nr 1333/2008;
5)
destylat - destylat pochodzenia rolniczego, o którym mowa w art. 4 pkt 7 rozporządzenia 2019/787;
6)
destylat miodowy - destylat uzyskany z miodu, miodu pitnego lub wina miodowego;
7)
destylat owocowy - destylat uzyskany z owoców innych niż winogrona lub z wina owocowego;
8)
destylat winogronowy - destylat uzyskany z winogron lub wina;
9)
dodatek alkoholu - alkohol rektyfikowany lub destylat dodany do fermentowanego napoju winiarskiego;
10)
kontrole urzędowe - kontrole urzędowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.);
11)
nastaw na cydr - mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek, moszczu jabłkowego, soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, z możliwością dodania wody, gruszek, moszczu gruszkowego, soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
12)
nastaw na cydr jakościowy - mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek lub moszczu jabłkowego, z możliwością dodania gruszek lub moszczu gruszkowego, wody, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
13)
nastaw na cydr lodowy - mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek, moszczu jabłkowego lub soku jabłkowego, poddanych uprzednio mrożeniu, bez dodatku wody, z możliwością dodania gruszek, moszczu gruszkowego lub soku gruszkowego, poddanych uprzednio mrożeniu, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
14)
nastaw na miód pitny - mieszaninę sporządzoną przy użyciu miodu i wody, z możliwością dodania owoców, moszczu owocowego, soku owocowego, zagęszczonego soku owocowego, ziół, przypraw korzennych, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
15)
nastaw na miód pitny jakościowy - mieszaninę sporządzoną przy użyciu miodu i wody, z możliwością dodania owoców, moszczu owocowego, soku owocowego, zagęszczonego soku owocowego, ziół, przypraw korzennych, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
16)
nastaw na perry - mieszaninę sporządzoną przy użyciu gruszek, moszczu gruszkowego, soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, z możliwością dodania wody, jabłek, moszczu jabłkowego, soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
17)
nastaw na perry jakościowe - mieszaninę sporządzoną przy użyciu gruszek lub moszczu gruszkowego, z możliwością dodania jabłek lub moszczu jabłkowego, wody, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
18)
nastaw na perry lodowe - mieszaninę sporządzoną przy użyciu gruszek, moszczu gruszkowego lub soku gruszkowego, poddanych uprzednio mrożeniu, bez dodatku wody, z możliwością dodania jabłek, moszczu jabłkowego lub soku jabłkowego, poddanych uprzednio mrożeniu, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
19)
nastaw na wino owocowe - mieszaninę sporządzoną przy użyciu owoców innych niż winogrona, moszczu z owoców innych niż winogrona, soku z owoców innych niż winogrona lub zagęszczonego soku owocowego z owoców innych niż winogrona, z możliwością dodania wody, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
20)
nastaw na wino owocowe jakościowe - mieszaninę sporządzoną przy użyciu owoców innych niż winogrona lub moszczu z owoców innych niż winogrona, z możliwością dodania wody, sacharozy, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
21)
nastaw na wino z soku winogronowego - mieszaninę sporządzoną przy użyciu moszczu winogronowego, zagęszczonego moszczu winogronowego, soku winogronowego lub zagęszczonego soku winogronowego, z możliwością dodania wody, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;
22)
plantator winorośli - plantatora winorośli w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/273";
23)
producent wina - producenta w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2018/273, który przetwarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świeże winogrona, moszcz winogronowy lub młode wino w trakcie fermentacji na wino lub moszcz;
24)
drobny producent wina z upraw własnych - producenta wina spełniającego wymagania określone dla drobnego producenta w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, który wyrabia w danym roku winiarskim, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję co najmniej z trzech kolejnych lat winiarskich, średnio mniej niż 1000 hektolitrów wina, wyrobionego z surowców pochodzących z:
a)
upraw własnych winorośli lub
b)
upraw winorośli położonych na obszarze województwa, w którym jest zlokalizowane miejsce wyrobu wina, lub powiatów sąsiadujących z tym województwem, w ilości nie większej niż 50% wagowo wszystkich surowców pochodzących z upraw winorośli;
25)
produkty sektora wina - produkty, o których mowa w załączniku I część XII do rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem octu winnego o kodach CN 2209 00 11 i 2209 00 19;
26)
rok winiarski - rok gospodarczy, o którym mowa w art. 6 lit. d rozporządzenia nr 1308/2013;
27)
rozlew - rozlewanie wyrobu winiarskiego do opakowań jednostkowych;
28)
rzeczywista zawartość alkoholu - zawartość alkoholu w % objętościowych określoną przez liczbę jednostek objętości alkoholu 100% zawartą w 100 jednostkach objętości wyrobu winiarskiego w temperaturze 20°C.
1. 
Wyrobami winiarskimi w rozumieniu ustawy są:
1)
fermentowane napoje winiarskie określone w art. 5 ust. 1, które są otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej nastawów, o których mowa w art. 2 pkt 11-21, o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętościowych, które mają smak, zapach i kolor specyficzne dla danego napoju, pochodzące od użytych do ich wyrobu surowców poddanych fermentacji; w przypadku ich aromatyzowania lub barwienia dopuszcza się zmianę smaku, zapachu lub koloru na pochodzący z procesu aromatyzowania lub barwienia, o ile takie procesy produkcyjne zostały przewidziane dla danej kategorii fermentowanego napoju winiarskiego;
2)
produkty sektora wina określone w załączniku VII część II pkt 1-9, 15 i 16 do rozporządzenia nr 1308/2013, zwane dalej "winami";
3)
aromatyzowane produkty sektora wina określone w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14, z późn. zm.).
2. 
Do jakości handlowej wyrobów winiarskich, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
1. 
Z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), zwanej dalej "Kpa", chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "KOWR", lub do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wniosek ten składa się na piśmie.
3. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Dyrektora Generalnego KOWR lub do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawach, do których nie stosuje się przepisów Kpa, wniosek spełnia wymagania określone dla podania w przepisach Kpa.
4. 
Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie informacji lub deklaracji do Dyrektora Generalnego KOWR, ta informacja oraz ta deklaracja spełniają wymagania określone w przepisach Kpa dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej.

Zasady wyrobu i znakowania fermentowanych napojów winiarskich

1. 
Fermentowane napoje winiarskie oznacza się nazwami odpowiadającymi nazwom wymienionych poniżej kategorii, do których te napoje można zakwalifikować:
1)
miód pitny jakościowy - będący miodem pitnym otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny jakościowy, z możliwością słodzenia miodem, dodania ziół lub przypraw korzennych lub barwienia wyłącznie karmelem powstałym z miodu, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy oraz w którym w wyrobie gotowym jedna część objętościowa miodu przypada na:
a)
połowę części objętościowej wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, z możliwością dodatku destylatu miodowego - w przypadku "półtoraka",
b)
jedną część objętościową wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, z możliwością dodatku destylatu miodowego - w przypadku "dwójniaka",
c)
dwie części objętościowe wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 12%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych – w przypadku "trójniaka",
d)
trzy części objętościowe wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 9%, lecz nieprzekraczającej 12% objętościowych - w przypadku "czwórniaka";
2)
wino owocowe jakościowe - będące winem owocowym o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe jakościowe, z możliwością słodzenia sacharozą, moszczami owocowymi, zagęszczonymi sokami owocowymi lub miodem, leżakowanym nie krócej niż przez 3 miesiące;
3)
cydr jakościowy - będący cydrem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr jakościowy, z możliwością słodzenia moszczem jabłkowym, sokiem jabłkowym, zagęszczonym sokiem jabłkowym lub miodem;
4)
perry jakościowe - będące perry o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry jakościowe, z możliwością słodzenia moszczem gruszkowym, sokiem gruszkowym, zagęszczonym sokiem gruszkowym lub miodem;
5)
cydr lodowy - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr lodowy, bez dodatku wody, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy;
6)
perry lodowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 7%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry lodowe, bez dodatku wody, leżakowanym nie krócej niż przez 6 miesięcy;
7)
miód pitny - będący napojem otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, z możliwością słodzenia sacharozą lub miodem, dodania ziół lub przypraw korzennych lub barwienia oraz w którym w wyrobie gotowym jedna część objętościowa miodu przypada na:
a)
połowę części objętościowej wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, z możliwością dodatku alkoholu - w przypadku "półtoraka",
b)
jedną część objętościową wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, z możliwością dodatku alkoholu - w przypadku "dwójniaka",
c)
dwie części objętościowe wody albo wody z sokiem oraz rzeczywistej zawartości alkoholu od 12%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych - w przypadku "trójniaka",
d)
trzy części objętościowe wody albo wody z sokiem oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu od 9%, lecz nieprzekraczającej 12% objętościowych - w przypadku "czwórniaka";
8)
wino owocowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem owocowym, sokiem owocowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e oraz f lub barwienia;
9)
cydr - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem jabłkowym, sokiem jabłkowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e, f oraz g lub barwienia;
10)
perry - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem gruszkowym, sokiem gruszkowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e, f oraz g lub barwienia;
11)
wino owocowe niskoalkoholowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz poniżej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe albo z wina owocowego w wyniku częściowego usunięcia alkoholu wyłącznie metodami fizycznymi, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem owocowym, sokiem owocowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e, f oraz g lub barwienia;
12)
wino owocowe likierowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15%, lecz nieprzekraczającej 22% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe, z dodatkiem alkoholu rektyfikowanego lub destylatu owocowego, z możliwością słodzenia glukozą, fruktozą, zagęszczonym sokiem owocowym, sokiem owocowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e oraz f lub barwienia;
13)
wino z soku winogronowego - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 18% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino z soku winogronowego, z możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego lub destylatu winogronowego, słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a-c, e oraz f lub barwienia;
14)
wino miodowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, z możliwością słodzenia zagęszczonym sokiem owocowym, sokiem owocowym lub substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, e oraz f, dodania ziół lub przypraw korzennych lub barwienia;
15)
napój winny owocowy - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 4,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, zawierającym co najmniej 50% objętościowych wina owocowego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe o obniżonym maksymalnie o 50% udziale soków w nastawie, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-g lub barwienia;
16)
napój winny miodowy - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 4,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, zawierającym co najmniej 50% objętościowych miodu pitnego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, w którym udział miodu nie może być niższy niż 150 kg na 1000 litrów nastawu na miód pitny, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-g lub barwienia;
17)
wino owocowe aromatyzowane - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 22% objętościowych, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, zawierającym co najmniej 75% objętościowych wina owocowego, z możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego, destylatu miodowego lub destylatu owocowego, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-f lub barwienia;
18)
cydr aromatyzowany - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 85% objętościowych cydru lub wina jabłkowego, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-g lub barwienia;
19)
perry aromatyzowane - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 85% objętościowych perry lub wina gruszkowego, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-g lub barwienia;
20)
aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz poniżej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 75% objętościowych wina owocowego lub wina owocowego niskoalkoholowego, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-g lub barwienia;
21)
aromatyzowane wino z soku winogronowego - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 6,5%, lecz nieprzekraczającej 22% objętościowych, poddanym aromatyzowaniu, zawierającym co najmniej 75% objętościowych wina z soku winogronowego, z możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego lub destylatu winogronowego, słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-f lub barwienia;
22)
aromatyzowany napój winny owocowy - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 4,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, zawierającym co najmniej 50% objętościowych wina owocowego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe o obniżonym maksymalnie o 50% udziale soków w nastawie, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-g lub barwienia;
23)
aromatyzowany napój winny miodowy - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 4,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, zawierającym co najmniej 50% objętościowych miodu pitnego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, w którym udział miodu jest nie niższy niż 150 kg na 1000 litrów nastawu na miód pitny, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z możliwością słodzenia substancjami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. a, b oraz d-g lub barwienia.
2. 
Fermentowane napoje winiarskie są wprowadzane do obrotu wyłącznie pod nazwami kategorii określonymi w ust. 1.
3. 
W przypadku gdy fermentowany napój winiarski spełnia wymagania dla więcej niż jednej kategorii określonej w ust. 1, stosuje się jedną z nazw tych kategorii.
4. 
Nazwę fermentowanego napoju winiarskiego, w zależności od kategorii lub rodzaju tego napoju odnoszącego się do zawartości gazu, poziomu słodkości czy surowców zastosowanych do jego wyrobu, uzupełnia się albo można uzupełnić o dodatkowe określenia charakteryzujące dany napój.
5. 
Fermentowane napoje winiarskie wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji lub pochodzące z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadzane do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie uznaje się za spełniające wymagania określone w przepisach niniejszej ustawy oraz w przepisach aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowy sposób wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzaje tych napojów oraz dodatkowe określenia charakteryzujące dany napój, które są stosowane albo mogą być stosowane w nazwie danego napoju,
2)
szczegółowe wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne, które powinny spełniać fermentowane napoje winiarskie,
3)
metody analiz fermentowanych napojów winiarskich wykonywanych w ramach nadzoru nad jakością handlową tych napojów

- mając na względzie zapewnienie jednolitych wymagań w zakresie jakości handlowej, metod wyrobu i analiz fermentowanych napojów winiarskich oraz zapewnienie konsumentom wyczerpującej informacji o tych napojach.

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

1. 
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich, w tym rozlewu tych wyrobów przez tego samego przedsiębiorcę, który je wyrobił, lub rozlewu wyrobów winiarskich przez przedsiębiorcę, który ich nie wyrobił, zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich", jest działalnością regulowaną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, zwanego dalej "rejestrem".
2. 
Działalność gospodarcza w zakresie:
1)
wyrobu wina przez drobnego producenta wina z upraw własnych,
2)
rozlewu wyrobów winiarskich wprowadzonych do obrotu w opakowaniach zbiorczych, takich jak beczki lub kegi, w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów

- nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru.

1. 
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich:
1)
opracowuje w formie pisemnej i wdraża system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich obejmujący co najmniej określenie:
a)
częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów,
b)
metod przeprowadzania badań jakości tych wyrobów,
c)
sposobu postępowania z tymi wyrobami niespełniającymi wymagań w zakresie jakości;
2)
posiada plan obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich;
3)
wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich;
4)
zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane na jego wniosek przez:
a)
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
b)
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
c)
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

- właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

2. 
Przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, jeżeli:
1)
posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich ma być wykonywana;
2)
nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
a)
osobą prawną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
b)
spółką jawną - którego wspólnik nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną - której członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa,
c)
spółką komandytową - którego komplementariusz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną - której członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za te przestępstwa,
d)
spółką komandytowo-akcyjną - którego członek zarządu nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w lit. a;
3)
nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku zalegania z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa - jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 52 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia.
1. 
Spełnienie warunków określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4 nie jest wymagane do dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli w danym roku kalendarzowym przedsiębiorca ten wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów:
1)
wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce;
2)
miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość wyrobionego miodu pitnego jakościowego nie może być większa niż 20 litrów na każdy posiadany pień pszczeli, oraz prowadzi pasiekę powyżej 10 pni pszczelich i jest wpisany do prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570).
2. 
W ramach limitu określonego w ust. 1 fermentowane napoje winiarskie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać również wyrobione z nabytych owoców i miodu, jeżeli surowce te są wytwarzane w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, i stanowią nie więcej niż 50% wagowo wszystkich owoców i miodu wykorzystywanych do wyrobu tych napojów.
1. 
Rejestr prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.
2. 
Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.
3. 
Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1)
firmę, siedzibę i adres oraz adres do doręczeń;
2)
numer:
a)
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
b)
identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
4)
wskazanie rodzaju albo rodzajów działalności gospodarczej, które będą wykonywane, spośród następujących:
a)
wyrób wyrobów winiarskich, w tym rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich, lub
b)
rozlew wyrobów winiarskich wyrobionych przez innego przedsiębiorcę;
5)
oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2.
4. 
W przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 9 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru zawiera wyłącznie dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, oraz:
1)
wskazanie, które kategorie fermentowanych napojów winiarskich spośród wymienionych w art. 9 ust. 1 będą objęte działalnością gospodarczą, którą będzie wykonywał ten przedsiębiorca;
2)
oświadczenie, że ten przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
a)
spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 2,
b)
posiada tytuł prawny do gruntu rolnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 - w przypadku wyrobu wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry,
c)
prowadzi pasiekę, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 - w przypadku wyrobu miodu pitnego jakościowego.
5. 
Przedsiębiorca może we wniosku o wpis do rejestru podać również inne niż wymienione w ust. 3 pkt 1 dane kontaktowe przedsiębiorcy, takie jak adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu.
6. 
W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, do wniosku o wpis do rejestru dołącza się również informację o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, zawierającą wskazanie:
1)
województwa, powiatu i gminy;
2)
nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego;
3)
numeru działki ewidencyjnej.
7. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
8. 
Jeżeli wniosek o wpis do rejestru spełnia wymagania określone w ust. 2-4, 6 i 7 oraz nie zachodzą przesłanki odmowy wpisu do rejestru określone w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dyrektor Generalny KOWR wpisuje przedsiębiorcę do rejestru, co potwierdza, wydając temu przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.
1. 
Wpisu przedsiębiorcy do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR wniosku o wpis do rejestru.
2. 
Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do Dyrektora Generalnego KOWR upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą po uprzednim zawiadomieniu o tym Dyrektora Generalnego KOWR na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru nie później niż przed upływem 7 dni od dnia wpływu tego wniosku. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się od dnia wpływu do Dyrektora Generalnego KOWR uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru.
1. 
Do rejestru wpisuje się dane, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1-4, ust. 4 pkt 1 i ust. 5, oraz numer w rejestrze nadany przedsiębiorcy.
2. 
Dane wpisane w rejestrze, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 10 ust. 5, mogą być zamieszczone na stronie internetowej KOWR.
3. 
Dyrektor Generalny KOWR z urzędu dokonuje sprostowania wpisu do rejestru zawierającego oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
4. 
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 10 ust. 5, przedsiębiorca składa wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
5. 
Do dokonania wpisu do rejestru zmienionych danych stosuje się przepisy art. 10 ust. 2-8 i art. 11, z tym że we wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podaje się również numer w rejestrze nadany przedsiębiorcy.
1. 
W przypadku gdy przedsiębiorca naruszył warunki, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2, Dyrektor Generalny KOWR wzywa tego przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania.
2. 
Jeżeli:
1)
przedsiębiorca nie usunie stwierdzonych naruszeń w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1,
2)
przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 pkt 5 lub ust. 4 pkt 2, niezgodne ze stanem faktycznym,
3)
właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego cofnął ostateczną decyzją zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z uwagi na:
a)
zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
b)
kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
c)
prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem,
d)
nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono skład podatkowy

- Dyrektor Generalny KOWR zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

3. 
Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4. 
O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Dyrektor Generalny KOWR powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
1. 
Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania tej decyzji.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 11 ust. 2.
1. 
W razie śmierci, rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, albo w przypadku zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze na wniosek następcy prawnego tego przedsiębiorcy, jeżeli złoży on:
1)
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oraz przeniesienie na niego uprawnień wynikających z wpisu do rejestru;
2)
oświadczenia, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 5 i ust. 4 pkt 2.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego oraz, jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa, pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do rejestru.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.
4. 
W przypadku gdy złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, został złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie wszczyna się postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze.
5. 
Do dokonania wpisu do rejestru zmienionych danych, w przypadkach określonych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 3-8.
6. 
Jeżeli zostały spełnione wymagania, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 10 ust. 3 pkt 5 i ust. 4 pkt 2, następca prawny może wykonywać uprawnienia wynikające z wpisu przedsiębiorcy do rejestru także przed dokonaniem zmiany wpisu w rejestrze. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następca prawny jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z wpisem do rejestru.
7. 
Jeżeli zostały spełnione wymagania określone w ustawie do przeniesienia na następcę prawnego uprawnień wynikających z wpisu do rejestru, Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany wpisu w rejestrze.
8. 
W przypadku gdy został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), ma zastosowanie art. 45 tej ustawy.
9. 
Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru:
1)
na jego wniosek;
2)
w przypadku gdy:
a)
decyzja o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, o której mowa w art. 13 ust. 2, stała się ostateczna,
b)
przedsiębiorca nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego od 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy,
c)
następca prawny nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo nie złożył tego wniosku w terminie określonym w ust. 3.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich zawiadamia Dyrektora Generalnego KOWR o jej zakończeniu lub zawieszeniu jej wykonywania, w terminie 14 dni od dnia tego zakończenia lub zawieszenia.

Organizacja rynku wina

1. 
Właściwym organem, o którym mowa w art. 146 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, jest wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. 
W szczególności wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest właściwy w zakresie:
1)
kontroli urzędowej dokumentów, o których mowa w art. 147 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, zwanych dalej "dokumentami towarzyszącymi" - w przypadku produktów sektora wina niebędących wyrobami akcyzowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
2)
kontroli urzędowej rejestrów, o których mowa w art. 147 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, zwanych dalej "rejestrami przychodów i rozchodów";
3)
przeprowadzania certyfikacji, zatwierdzania i kontroli, o których mowa w art. 120 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, zwanych dalej "certyfikacją wina lub moszczu", dla produktów sektora wina, o których mowa w załączniku VII część II pkt 1-11, 13, 15 i 16 do rozporządzenia nr 1308/2013, bez chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG);
4)
kontroli urzędowej wycofywania produktów ubocznych, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich wycofywania, a także publikacji dokumentów OIV (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/934".

Właściwym organem w zakresie kontroli urzędowej upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 81 ust. 2 akapicie drugim rozporządzenia nr 1308/2013 jest wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy winorośli, w odniesieniu do której dokonuje się kontroli zgodności ze stanem faktycznym:

1)
danych zgłoszonych przez plantatora winorośli we wniosku o wpis do ewidencji winnic, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 5;
2)
dokumentów potwierdzających pochodzenie odmian winorośli, w tym zgodności nazw tych odmian winorośli lub ich synonimów z danymi, o których mowa w pkt 1.

Właściwym organem:

1)
wyznaczonym do pełnienia funkcji instytucji łącznikowej, o której mowa w art. 40 akapicie trzecim rozporządzenia 2018/273,
2)
w zakresie dokonywania powiadomień, o których mowa w art. 50 rozporządzenia 2018/273 i w załączniku VIII część I sekcja A pkt 3 do rozporządzenia nr 1308/2013

- jest minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Osoby przeprowadzające kontrole w ramach kontroli urzędowych przeprowadzanych przez:

1)
wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
2)
wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa

- są uprawnione, w celu zapewnienia zgodności z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi sektora wina, do podejmowania czynności określonych w art. 41 rozporządzenia 2018/273.

1. 
Producent wina wyrabia wino lub moszcz z winogron pozyskanych z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ewidencją winnic" - w przypadku gdy wino lub moszcz są wyrabiane z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Producent wina zamierzający wyrabiać wino lub moszcz winogronowy przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR informację o tym zamiarze nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina lub moszczu winogronowego, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR. Termin ten nie podlega przywróceniu.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1)
imię i nazwisko lub firmę producenta wina;
2)
siedzibę i adres oraz adres do doręczeń producenta wina;
3)
numer NIP, o ile producent wina taki numer posiada, albo numer PESEL tego producenta;
4)
wskazanie miejsca wyrobu wina;
5)
numer identyfikacyjny plantatora winorośli zawarty w ewidencji winnic, z którego winogron będzie wyrabiane wino, oraz wskazanie, czy te winogrona pochodzą z upraw własnych.
4. 
Informacja, o której mowa w ust. 2, może zawierać również inne niż wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 dane kontaktowe producenta wina, w tym adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu.
5. 
Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej KOWR.
1. 
Do ewidencji winnic wpisuje się wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają wymagania określone w art. 81 ust. 2 akapicie drugim rozporządzenia nr 1308/2013.
2. 
Ewidencję winnic prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.
3. 
Wpisu do ewidencji winnic dokonuje się na wniosek plantatora winorośli złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.
4. 
Wniosek o wpis do ewidencji winnic zawiera:
1)
imię i nazwisko lub firmę plantatora winorośli;
2)
siedzibę i adres oraz adres do doręczeń plantatora winorośli;
3)
numer NIP, o ile plantator winorośli taki numer posiada, albo numer PESEL tego plantatora;
4)
adres winnicy i jej nazwę, jeżeli została nadana;
5)
wskazanie miejsca położenia uprawy winorośli wchodzącej w skład winnicy, w tym:
a)
województwo, powiat i gminę,
b)
nazwę oraz numer obrębu ewidencyjnego,
c)
numer działki ewidencyjnej, z podaniem:
całkowitej powierzchni prowadzonej uprawy winorośli obliczanej jako obwód zewnętrzny winorośli z dodaniem bufora, którego szerokość odpowiada połowie odległości między rzędami,
powierzchni uprawy każdej odmiany winorośli uprawianej na tej działce, spełniającej wymagania określone w art. 81 ust. 2 akapicie drugim rozporządzenia nr 1308/2013, z podaniem nazw odmian winorośli lub ich synonimów;
6)
informację o całkowitej powierzchni upraw winorośli innych niż określone w pkt 5;
7)
oświadczenie plantatora winorośli, że w dniu złożenia tego wniosku posiada tytuł prawny do gruntu, na którym jest prowadzona uprawa winorośli, o której mowa w pkt 5.
5. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6. 
Plantator winorośli może we wniosku o wpis do ewidencji winnic podać również inne niż wymienione w ust. 4 pkt 1 i 2 dane kontaktowe plantatora winorośli, w tym adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu.
7. 
Dokonanie wpisu uprawy winorośli do ewidencji winnic Dyrektor Generalny KOWR potwierdza, wydając plantatorowi winorośli zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu, w terminie 14 dni od jego dokonania.
1. 
Do ewidencji winnic wpisuje się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1-6, oraz numer identyfikacyjny nadany plantatorowi winorośli.
2. 
Ewidencja winnic jest jawna, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3.
3. 
Dane, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1, 2, 4 i pkt 5 lit. a, nazwy uprawianych odmian winorośli lub ich synonimy oraz numer identyfikacyjny plantatora winorośli mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej KOWR.
4. 
W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 22 ust. 4, plantator winorośli składa wniosek o zmianę wpisu w ewidencji winnic, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.
5. 
Do dokonania wpisu do ewidencji winnic zmienionych danych stosuje się przepisy art. 22 ust. 3-7, z tym że we wniosku o zmianę wpisu w ewidencji winnic podaje się również numer identyfikacyjny nadany plantatorowi winorośli.
1. 
W przypadku stwierdzenia na działce ewidencyjnej, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 5 lit. c, prowadzenia uprawy winorośli, która nie spełnia wymagań określonych w art. 81 ust. 2 akapicie drugim rozporządzenia nr 1308/2013, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa zakazuje, w drodze decyzji, pozyskiwania winogron z tej uprawy winorośli do wyrobu wina.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. 
Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR informację o:
1)
wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1;
2)
tym, że decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna.
1. 
W przypadku gdy:
1)
plantator winorośli:
a)
zaprzestał uprawy winorośli,
b)
nie posiada tytułu prawnego do gruntu, na którym jest prowadzona uprawa winorośli, lub
c)
złożył wniosek o wykreślenie uprawy winorośli z ewidencji winnic, lub
2)
decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 1, stała się ostateczna

- Dyrektor Generalny KOWR wykreśla uprawę winorośli z ewidencji winnic.

2. 
Wniosek o wykreślenie uprawy winorośli z ewidencji winnic zawiera dane, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1 i 2, numer identyfikacyjny nadany plantatorowi winorośli oraz wskazanie miejsca położenia uprawy winorośli objętej tym wnioskiem.
1. 
Innym dokumentem towarzyszącym, o którym mowa w art. 10 ust. 5 rozporządzenia 2018/273, wymaganym przy przewozie produktów sektora wina niebędących wyrobami akcyzowymi, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jest dokument sprzedaży przewożonego produktu sektora wina.
2. 
W przypadku określonym w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2018/273 potwierdzenia poprawności informacji, o których mowa w tym przepisie, dokonuje się na podstawie dokumentu sprzedaży przewożonych produktów sektora wina, który towarzyszy tym produktom.
3. 
Dokumenty sprzedaży, o których mowa w ust. 1 i 2, są opatrzone nadawanym przez podmiot wysyłający produkty sektora wina numerem ewidencyjnym, który jest wpisywany w rejestrze przychodów i rozchodów prowadzonym przez podmiot dokonujący tej wysyłki oraz przez podmiot odbierający tę wysyłkę, o ile taki podmiot jest obowiązany do prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów.

W przypadku gdy właściwy organ państwa trzeciego, do którego są wysyłane produkty sektora wina, wymaga poświadczenia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 2018/273, podmiot wysyłający te produkty do państwa trzeciego lub jego przedstawiciel wystawia specjalne świadectwo wywozu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/273, na podstawie wzoru świadectwa określonego w załączniku VI część II do rozporządzenia 2018/273, w którym podaje nazwę, adres oraz dane kontaktowe do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz właściwego organu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

1. 
W rejestrze przychodów i rozchodów oprócz informacji, o których mowa w art. 29 rozporządzenia 2018/273 oraz w rozdziale IV rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/274 z dnia 11 grudnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2018, str. 60, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/274", zamieszcza się informacje dotyczące:
1)
spożycia produktów sektora wina przez producenta wina i jego rodzinę, o którym mowa w art. 19 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2018/274, z adnotacją "spożycie własne";
2)
ewentualnych przypadkowych zmian objętości produktów sektora wina, o których mowa w art. 19 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2018/274, przez podmioty działające na rynku wina, o których mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, wskazując powód tych zmian objętości.
2. 
Zamknięcia rejestru przychodów i rozchodów, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia 2018/274, dokonuje się w dniu 31 lipca każdego roku.
1. 
Organem właściwym do prowadzenia i aktualizacji wykazu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, i wykazu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, jest Dyrektor Generalny KOWR.
2. 
Do prowadzenia i aktualizacji wykazu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, i wykazu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, wykorzystuje się dane o podmiotach objętych tymi wykazami:
1)
zawarte w ewidencji winnic lub rejestrze;
2)
zgromadzone:
a)
na podstawie informacji o zamiarze wyrobu wina przekazanych przez producentów wina na podstawie art. 21 ust. 2,
b)
przez marszałka województwa wydającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469).
3. 
Za działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2018/273, uznaje się działalność gospodarczą obejmującą bezpośrednią sprzedaż wina i moszczu winogronowego konsumentom w ilościach mniejszych niż 1000 hektolitrów w danym roku kalendarzowym.
4. 
Marszałek województwa przekazuje nieodpłatnie Dyrektorowi Generalnemu KOWR dane, o których mowa w art. 9 ust. 3b pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku. Dane te są przetwarzane przez Dyrektora Generalnego KOWR wyłącznie w celu prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, i wykazu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2018/273.
1. 
Certyfikacja wina lub moszczu jest przeprowadzana przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina lub moszczu, na wniosek producenta wina, w odniesieniu do partii wina lub moszczu.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 21 ust. 3;
2)
dane dotyczące partii wina lub moszczu obejmujące:
a)
nazwy odmian winorośli lub ich synonimy - w przypadku wyrobu wina lub moszczu z danej odmiany winorośli lub danych odmian winorośli, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31, a w przypadku gdy te przepisy nie zostały wydane - w Międzynarodowym wykazie odmian winorośli lub ich synonimów prowadzonym przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina (OIV), zwanego dalej odpowiednio "winem odmianowym" lub "moszczem odmianowym",
b)
rok winiarski - w przypadku wyrobu wina lub moszczu z winogron zebranych w danym roku winiarskim, zwanych dalej odpowiednio "winem rocznikowym" lub "moszczem rocznikowym",
c)
szacunkową wielkość partii wina lub moszczu w hektolitrach;
3)
wskazanie numeru identyfikacyjnego plantatora winorośli, od którego producent wina nabył lub planuje nabyć świeże winogrona do wyrobu wina - w przypadku nabywania świeżych winogron do wyrobu wina.
3. 
Producent wina może we wniosku, o którym mowa w ust. 1, podać również inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1 dane kontaktowe producenta wina, w tym adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na 2 tygodnie przed dokonaniem zbioru winogron, które mają zostać przeznaczone do wyrobu danej partii wina lub moszczu, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
5. 
W przypadku gdy wino lub moszcz zostały wyrobione z winogron pochodzących z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic gdy:
1)
zostały spełnione wymagania określone w art. 49 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz. Urz. UE L 9 z 11.01.2019, str. 2, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/33" - w przypadku wina rocznikowego lub moszczu rocznikowego,
2)
zostały spełnione wymagania określone w art. 50 rozporządzenia 2019/33 - w przypadku wina odmianowego lub moszczu odmianowego,
3)
odmiany winorośli, z których wino lub moszcz zostały wyrobione, nie zostały wyłączone na podstawie art. 120 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku wina odmianowego lub moszczu odmianowego,
4)
dane uzyskane w wyniku kontroli, o której mowa w art. 18, są zgodne z informacjami zawartymi we wniosku, o którym mowa w ust. 1

- wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, po zweryfikowaniu finalnej wielkości partii wina lub moszczu na podstawie danych zawartych w rejestrze przychodów i rozchodów lub informacji otrzymanej od producenta wina, wydaje dla danej partii wina lub moszczu certyfikat dla wina lub certyfikat dla moszczu.

6. 
Certyfikat dla wina zawiera:
1)
numer certyfikatu dla wina;
2)
określenie "wino odmianowe" - w przypadku wina odmianowego;
3)
określenie "wino rocznikowe" - w przypadku wina rocznikowego;
4)
dane, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 i 2, wskazane we wniosku, o którym mowa w ust. 1;
5)
dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b;
6)
wskazanie finalnej wielkości partii wina, o której mowa w ust. 5;
7)
wskazanie organu wydającego certyfikat dla wina.
7. 
Certyfikat dla moszczu zawiera:
1)
numer certyfikatu dla moszczu;
2)
określenie "moszcz odmianowy" - w przypadku moszczu odmianowego;
3)
określenie "moszcz rocznikowy" - w przypadku moszczu rocznikowego;
4)
dane, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 i 2, wskazane we wniosku, o którym mowa w ust. 1;
5)
dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b;
6)
wskazanie finalnej wielkości partii moszczu, o której mowa w ust. 5;
7)
wskazanie organu wydającego certyfikat dla moszczu.
8. 
Numer certyfikatu dla wina lub certyfikatu dla moszczu producent wina wpisuje do rejestru przychodów i rozchodów oraz umieszcza w dokumentach towarzyszących.
9. 
Na etykietach produktów sektora wina określonych w załączniku VII część II pkt 1-9 i 16 do rozporządzenia nr 1308/2013, dla których wydano certyfikat dla wina odmianowego, można oprócz nazw odmian winorośli lub ich synonimów dodatkowo umieścić określenie "wino odmianowe" uzupełnione o informacje, o których mowa w art. 51 akapicie pierwszym rozporządzenia 2019/33.
10. 
Za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu pobiera się opłatę, która pokrywa koszty, o których mowa w art. 12 ust. 2 akapicie drugim rozporządzenia 2018/274.
11. 
Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina lub moszczu na wezwanie wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina lub moszczu, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu.
12. 
W przypadku gdy:
1)
nie zachodzą przesłanki wydania dla danej partii wina lub moszczu certyfikatu dla wina lub certyfikatu dla moszczu określone w ust. 5 lub
2)
wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie określonym w ust. 4, lub
3)
nie można ustalić finalnej wielkości partii wina lub partii moszczu, o której mowa w ust. 5, lub
4)
nie wniesiono opłaty, o której mowa w ust. 10

- wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina lub moszczu odmawia, w drodze decyzji, wydania certyfikatu dla wina lub certyfikatu dla moszczu.

13. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu, mając na względzie zapewnienie pokrycia przez te opłaty kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 2 akapicie drugim rozporządzenia 2018/274.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy wielkość wyrobu wina, o której mowa w art. 81 ust. 3 rozporządzenia nr 1308/2013, zostanie przekroczona, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz nazw odmian winorośli przeznaczonych do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina lub ich synonimów, mając na względzie, aby w tym wykazie znajdowały się wyłącznie nazwy odmian winorośli lub ich synonimy, które:

1)
są uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
zostały:
a)
sklasyfikowane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie zgodnie z art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 lub
b)
są objęte wyłącznym prawem do odmiany, o którym mowa w przepisach o ochronie prawnej odmian roślin.
1. 
Plantator winorośli składa do Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, deklarację o zbiorach winogron w danym roku winiarskim.
2. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1 i 2, oraz numer identyfikacyjny nadany plantatorowi winorośli;
2)
wskazanie powierzchni uprawy winorośli wykorzystywanej do wyrobu produktów sektora wina;
3)
ilość zebranych winogron, z wyszczególnieniem ilości winogron:
a)
użytych przez plantatora winorośli do wyrobu produktów sektora wina,
b)
sprzedanych innemu producentowi wina,
c)
które nie są przeznaczone do wyrobu produktów sektora wina.
1. 
Producent wina składa do Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie do dnia:
1)
15 stycznia każdego roku, deklarację o produkcji wina w danym roku winiarskim;
2)
31 sierpnia każdego roku, deklarację o zapasach win oraz moszczów posiadanych na dzień 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego.
2. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5, oraz numer producenta wina w rejestrze, jeżeli taki numer został mu nadany;
2)
wskazanie produktów używanych do wyrobu wina;
3)
ilość produktów sektora wina uzyskanych od początku roku winiarskiego i posiadanych w dniu złożenia deklaracji, z podziałem według pochodzenia produktów użytych do wyrobu wina, koloru, kategorii produktów użytych do wyrobu wina oraz następujących rodzajów:
a)
wino z ChNP lub wino z ChOG,
b)
wino odmianowe,
c)
wino bez ChNP oraz wino bez ChOG, które nie jest winem odmianowym,
d)
inne produkty sektora wina.
3. 
Ilość wina, którą podaje się w deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest całkowitą ilością wina uzyskaną po zakończeniu zasadniczej fermentacji alkoholowej, obejmującą także drożdżowy osad winiarski.
4. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1 i 2;
2)
wskazanie miejsca, w którym jest przechowywane wino;
3)
ilość zapasów wina ogółem, z podziałem według koloru, miejsca pochodzenia produktów użytych do wyrobu wina oraz rodzaju:
a)
wino z ChNP lub wino z ChOG,
b)
wino odmianowe,
c)
wino bez ChNP oraz wino bez ChOG, które nie jest winem odmianowym;
4)
ilość zapasów moszczów ogółem, z podziałem według koloru, miejsca pochodzenia oraz rodzaju:
a)
skoncentrowany moszcz winogronowy,
b)
rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy,
c)
inny rodzaj niż wymieniony w lit. a i b.
5. 
Deklarację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, składa również przedsiębiorca wpisany do rejestru rozlewający wino, którego nie wyrobił.
1. 
Deklaracje, o których mowa w art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1, składa się na formularzach udostępnionych na stronie internetowej KOWR.
2. 
W przypadku niezłożenia deklaracji, o których mowa w art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1, w terminach określonych w tych przepisach Dyrektor Generalny KOWR wzywa do złożenia tych deklaracji w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu.

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego zbiorcze zestawienie informacji zamieszczonych w deklaracjach, o których mowa w art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1, w terminie 30 dni od dat określonych w tych przepisach.

1. 
W przypadku określonym w załączniku VIII część I sekcja A pkt 1 do rozporządzenia nr 1308/2013, producenci wina mogą podnieść naturalną objętościową zawartość alkoholu w winach do poziomu limitu określonego w załączniku VIII część I sekcja A pkt 2 lit. a do rozporządzenia nr 1308/2013.
2. 
W przypadku określonym w załączniku VIII część I sekcja A pkt 3 do rozporządzenia nr 1308/2013 minister właściwy do spraw rynków rolnych może zwiększyć limit określony w załączniku VIII część I sekcja A pkt 2 lit. a do rozporządzenia nr 1308/2013, ogłaszając informację o zwiększeniu tego limitu na stronie urzędu obsługującego tego ministra.
3. 
Maksymalna całkowita objętościowa zawartość alkoholu dla win czerwonych, o której mowa w załączniku VIII część I sekcja B pkt 7 do rozporządzenia nr 1308/2013, wynosi 12% objętościowych.
4. 
(uchylony).
5. 
Producenci wina mogą wyrabiać piquette na zasadach określonych w załączniku VIII część II sekcja D pkt 4 do rozporządzenia nr 1308/2013.
1. 
Producenci wina wyrabiający poniżej 50 hektolitrów wina lub moszczu winogronowego w roku winiarskim są zwolnieni, zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia 2019/934, z obowiązku wycofywania wytłoków i osadu drożdżowego powstałych przy wyrobie wina, zwanych dalej "produktami ubocznymi".
2. 
Producenci wina inni niż wymienieni w ust. 1 przekazują, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem przeprowadzenia wycofania produktów ubocznych przez przeznaczenie do destylacji, o której mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia 2019/934, wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce wyrobu wina zgłoszenie zamiaru takiego wycofania, w którym wskazują:
1)
ilość produktów ubocznych przeznaczonych do wycofania;
2)
zawartość alkoholu w wycofywanych produktach ubocznych;
3)
datę przeprowadzenia wycofania produktów ubocznych.
3. 
Informacje, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w rejestrze przychodów i rozchodów.
4. 
W przypadku wycofywania produktów ubocznych w sposób inny niż określony w ust. 2, w rejestrze przychodów i rozchodów zamieszcza się następujące informacje:
1)
przeznaczenie wycofywanych produktów ubocznych;
2)
ilość produktów ubocznych przeznaczonych do wycofania;
3)
zawartość alkoholu w wycofywanych produktach ubocznych;
4)
datę przeprowadzenia wycofania produktów ubocznych.
5. 
Zawartość alkoholu w produktach ubocznych zgodnie z załącznikiem VIII część II lit. D pkt 1 do rozporządzenia nr 1308/2013 jest wyższa niż 0,4% objętościowych i wynosi co najmniej 5% w odniesieniu do objętości alkoholu w wyrabianym winie.
1. 
Określenia "producent" lub "wyprodukowane przez" można, zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2019/33, zastąpić określeniami wskazanymi w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku II do rozporządzenia 2019/33.
2. 
Oznaczenia, o których mowa w art. 46 ust. 2-4 rozporządzenia 2019/33, można zastąpić kodem na zasadach określonych w art. 46 ust. 5 rozporządzenia 2019/33.
3. 
Kod, o którym mowa w ust. 2, nadaje Dyrektor Generalny KOWR na wniosek przedsiębiorcy będącego:
1)
butelkującym w rozumieniu art. 46 ust. 1 lit. a,
2)
producentem w rozumieniu art. 46 ust. 1 lit. c,
3)
importerem w rozumieniu art. 46 ust. 1 lit. d,
4)
dostawcą w rozumieniu art. 46 ust. 1 lit. e

- rozporządzenia 2019/33.

4. 
Wniosek o nadanie kodu, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
firmę, siedzibę i adres oraz adres do doręczeń;
2)
numer NIP;
3)
wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
4)
numer w rejestrze nadany przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
5)
wskazanie oznaczenia lub oznaczeń, o których mowa w art. 46 ust. 2-4 rozporządzenia 2019/33, określających działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę.
6. 
Przedsiębiorca może we wniosku, o którym mowa w ust. 4, podać również inne niż wymienione w ust. 5 pkt 1 dane kontaktowe tego przedsiębiorcy, w tym adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu.
7. 
Nadanie kodu, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Generalny KOWR potwierdza, wydając zaświadczenie o nadaniu tego kodu.
8. 
Dane, o których mowa w ust. 5, oraz kod nadany przedsiębiorcy Dyrektor Generalny KOWR zamieszcza na stronie internetowej KOWR.
1. 
Dyrektor Generalny KOWR zapewnia nieodpłatny dostęp do danych zawartych w rejestrze i ewidencji winnic oraz innych danych zgromadzonych na podstawie przepisów rozdziału:
1)
Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wojewódzkim inspektorom jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
2)
Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkim inspektorom ochrony roślin i nasiennictwa,
3)
ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych

- w zakresie niezbędnym do realizacji określonych w rozdziale zadań tych organów, zwłaszcza do celów statystycznych i sprawozdawczych oraz do przeprowadzania analizy ryzyka na rynku wyrobów winiarskich, w tym oceny dotychczasowej działalności podmiotów działających na tym rynku, mającej na celu wytypowanie podmiotów, które będą podlegały kontroli.

2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone w systemie teleinformatycznym KOWR, a dostęp do tych danych jest przyznawany na wniosek organów wymienionych w ust. 1.
3. 
W przypadku stwierdzenia przez organy wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, że dane, o których mowa w ust. 1, są niezgodne ze stanem faktycznym ustalonym przez te organy w wyniku wykonywania przez nie zadań określonych w rozdziale lub gdy te dane wymagają aktualizacji, organy te niezwłocznie wprowadzają zweryfikowane lub zaktualizowane dane do systemu teleinformatycznego KOWR.

Przepisy karne

1. 
Kto:
1)
wyrabia lub rozlewa wyroby winiarskie bez uzyskania wpisu do rejestru,
2)
wyrabia wino lub moszcz winogronowy z winogron pozyskanych z upraw winorośli niewpisanych do ewidencji winnic, w przypadku gdy wino lub moszcz winogronowy są wyrabiane z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,.
3)
wyrabia wino mimo nieprzekazania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 2, w terminie określonym w tym przepisie

- podlega karze grzywny.

2. 
Kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1, jeżeli czyny te dotyczą wyrobów winiarskich o znacznej wartości, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
1. 
W przypadkach określonych w art. 40 ust. 1, sąd orzeka przepadek przedmiotów, które pochodzą bezpośrednio z wykroczenia albo które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, choćby nie były własnością sprawcy.
2. 
W przypadkach określonych w art. 40 ust. 2, sąd orzeka przepadek przedmiotów, które pochodzą bezpośrednio z przestępstwa albo które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, choćby nie były własnością sprawcy.

Kto:

1)
będąc wpisanym do rejestru, nie wdraża systemu kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich lub nie wyznacza osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości wyrobów winiarskich,
2)
będąc wpisanym do rejestru, wyrabia fermentowane napoje winiarskie na zasadach określonych w art. 9 ust. 1 w ilości większej niż wskazana w tym przepisie lub nabywa owoce lub miód w ilości większej niż określona w art. 9 ust. 2,
3)
będąc wpisanym do rejestru, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 12 ust. 4 nie składa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 i 2, lub nie składa tego wniosku w terminie określonym w art. 12 ust. 4,
4)
będąc wpisanym do rejestru, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 16 nie informuje o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich lub nie przekazuje tej informacji w terminie określonym w tym przepisie,
5)
będąc producentem wina, wyrabia wino w miejscu innym niż miejsce wyrobu wina wskazane w informacji, o której mowa w art. 21 ust. 2,
6)
podaje we wniosku o wpis do ewidencji winnic niezgodne ze stanem faktycznym informacje o miejscu położenia uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, lub podaje niezgodne ze stanem faktycznym nazwy uprawianych odmian winorośli lub ich synonimy,
7)
wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 147 ust. 2 rozporządzenia 1308/2018 nie prowadzi rejestru przychodów lub rozchodów zgodnie z przepisami rozdziału V rozporządzenia 2018/273 lub rozdziału IV rozporządzenia 2018/274, dokonuje w rejestrze przychodów lub rozchodów wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie wprowadza danych do rejestru przychodów lub rozchodów w terminach określonych w art. 20 rozporządzenia 2018/274,
8)
wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 147 ust. 1 rozporządzenia 1308/2018 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2018/274 nie zapewnia podczas przewozu produktów sektora wina wymaganych dokumentów towarzyszących, nie przedstawia właściwym organom tych dokumentów na każdym etapie przewozu produktów sektora wina lub nie zapewnia, że te dokumenty spełniają wymogi określone w art. 10 ust. 2-5 rozporządzenia 2018/273 lub w załączniku V do rozporządzenia 2018/273, lub w art. 26 ust. 3,
9)
będąc plantatorem winorośli, producentem wina lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru rozlewającym wino, którego nie wyrobił, nie składa deklaracji, o których mowa w art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1, w terminach określonych w tych przepisach, mimo wezwania do złożenia tych deklaracji na podstawie art. 34 ust. 2,
10)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 37 ust. 2 nie dokonuje zgłoszenia zamiaru wycofania produktów ubocznych na zasadach określonych w art. 14 rozporządzenia 2019/934 w terminie określonym w art. 37 ust. 2 lub nie wskazuje w tym zgłoszeniu danych określonych w tym przepisie,
11)
będąc producentem wina nie zapewnia spełniania wymagań dla produktów ubocznych określonych w art. 37 ust. 5

- podlega karze grzywny.

1. 
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 40 ust. 1 i art. 42, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328).
2. 
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 40 ust. 2, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, 1855, 2582 i 2600).

Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 20 ust. 1a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 630) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) w art. 63 w ust. 2: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) w art. 6: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481) w art. 9 w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105) w art. 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Przepisy przejściowe i końcowe

1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy rejestr, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 50, staje się rejestrem, o którym mowa w art. 7 ust. 1, z tym że wpisy przedsiębiorców do rejestru dokonane na podstawie:
1)
art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 50 stają się wpisami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, w zakresie wyrobu wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry, w tym rozlewu tych wyrobów, w ilości nie większej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, w łącznej, maksymalnej ilości wyrobu fermentowanych napojów winiarskich nie większej niż 1000 hektolitrów;
2)
art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 50 stają się wpisami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, w zakresie wyrobu miodu pitnego jakościowego, w tym rozlewu tego wyrobu, w ilości nie większej niż 20 litrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany pień pszczeli, w łącznej, maksymalnej ilości wyrobu fermentowanych napojów winiarskich nie większej niż 1000 hektolitrów.
2. 
Dyrektor Generalny KOWR w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy dokonuje z urzędu zmiany wpisów, o których mowa w ust. 1, w zakresie wynikającym z tego przepisu, i wystawia przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru na podstawie ust. 1 zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu.
1. 
Do postępowań prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Dyrektora Generalnego KOWR stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
2. 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR akta spraw, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
3. 
W przypadku spraw, o których mowa w ust. 1, termin określony w art. 11 ust. 1 liczy się od dnia przekazania akt danej sprawy na podstawie ust. 2.
4. 
Do uchylenia i zmiany decyzji oraz wznowienia postępowania w sprawach rozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50:
1)
stosuje się przepisy niniejszej ustawy;
2)
jest właściwy Dyrektor Generalny KOWR.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 50, wraz z dokumentacją, która dotyczy wpisów do tego rejestru, w tym aktami spraw innymi niż te, o których mowa w art. 54 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Do postępowań w sprawach określonych w art. 27 ust. 3 i art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 50, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
Do danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 50, stosuje się przepisy art. 39.
2. 
Wnioski o wpis do ewidencji, o której mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 50, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za informację o zamiarze wyrobu wina, o której mowa w art. 21 ust. 2, lub za wniosek o wpis do ewidencji winnic, o którym mowa w art. 22 ust. 4.
3. 
W przypadku gdy wniosek o wpis do ewidencji, o której mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 50, nie zawiera wszystkich danych, jakie powinna zawierać informacja, o której mowa w art. 21 ust. 2, lub jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 4, Dyrektor Generalny KOWR wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia tych danych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni.

Obrót fermentowanymi napojami winiarskimi wyrabianymi lub wprowadzonymi do obrotu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 50 dopuszcza się nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 39, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1).
2 Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 15 czerwca 2021 r. pod numerem 2021/347/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 15 czerwca 2021 r. pod numerem 2021/347/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).