Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  11. 3

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia, poza wymaganiami określonymi przepisami o działalności gospodarczej, powinien ponadto zawierać informacje dotyczące:
1) zdolności produkcyjnych posiadanych przez wnioskodawcę urządzeń technicznych w skali roku,
2) rodzaju przerabianego surowca.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana działalność gospodarcza objęta wnioskiem,
2) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega wobec nich z wpłatami należności,
3) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, będącego osobą fizyczną, lub członków zarządu osoby prawnej, za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
4) pozytywną opinię techniczno-technologiczną w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wydaną przez właściwego, ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, potwierdzającą spełnianie przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,
5) zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.
3 Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.