Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej ustawy wprowadzone przez art. 41 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.01.5.44) oraz zmiany niniejszej ustawy dotyczące art. 14 ust. 1 pkt 3 wprowadzone przez art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz.U.01.11.85), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejszą ustawę.

..................................................

Art.  1.
1. Ustawa określa zasady wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich oraz obrotu tymi wyrobami.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich wytworzonych domowym sposobem na własny użytek i nie przeznaczonych do obrotu.
Art.  2.

Wyrobami winiarskimi w rozumieniu ustawy są:

1) wina gronowe będące napojami otrzymywanymi w wyniku fermentacji alkoholowej winogron winorośli właściwej albo ich soków, zawierające 8,5-18% objętościowych alkoholu,
2) napoje fermentowane:
a) wina owocowe będące napojami otrzymywanymi w procesie fermentacji alkoholowej owoców ziarnkowych, pestkowych i jagodowych lub ich soków, również zagęszczonych, z ewentualnym dodatkiem sacharozy, wody lub spirytusu, zawierające 9-18% objętościowych alkoholu,
b) wina aromatyzowane gronowe lub owocowe będące napojami otrzymywanymi z win gronowych lub owocowych z dodatkiem spirytusu, poddane zabiegowi aromatyzowania przez dodanie naturalnych substancji aromatyzujących, ziół i przypraw korzennych, zawierające 12-18% objętościowych alkoholu,
c) miody pitne będące napojami uzyskiwanymi w procesie fermentacji alkoholowej wodnego roztworu miodu naturalnego (brzeczki miodowej) lub miodu rozcieńczonego sokiem owocowym z ewentualnym dodatkiem ziół aromatycznych i przypraw korzennych, zawierające 9-18% objętościowych alkoholu,
d) napoje winopochodne będące napojami zawierającymi nie mniej niż 50% objętościowych wina lub miodu pitnego oraz 4,5-15% objętościowych alkoholu,
e) napoje winopodobne będące napojami zawierającymi 9-15% objętościowych alkoholu, różniące się od win i miodów pitnych udziałem soków owocowych lub naturalnego miodu w nastawach poddanych fermentacji alkoholowej,
f) napoje niskoalkoholowe będące napojami wytwarzanymi metodą częściowej fermentacji alkoholowej soków owocowych lub gronowych albo uzyskiwanymi w wyniku częściowego lub całkowitego usunięcia alkoholu z win gronowych, zawierające 0,5-9% objętościowych alkoholu.
Art.  3.
1. Udział soku w nastawach win owocowych w przeliczeniu na soki surowe nie może być mniejszy niż:
1) 50% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów porzeczkowych lub agrestowych,
2) 70% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów jabłkowych lub truskawkowych,
3) 90% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów winogronowych,
4) 60% objętościowych w wypadku pozostałych jednorodnych nastawów owocowych.
2. W produkcji napojów winopodobnych udział soków w nastawach w przeliczeniu na soki surowe nie może być mniejszy niż:
1) 20% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów porzeczkowych lub agrestowych,
2) 30% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów jabłkowych lub truskawkowych,
3) 45% objętościowych w wypadku jednorodnych nastawów winogronowych,
4) 25% objętościowych w wypadku pozostałych jednorodnych nastawów owocowych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nastawów mieszanych z uwzględnieniem proporcjonalnego udziału poszczególnych soków.
Art.  4.
1. W produkcji miodu pitnego można zastąpić sacharozą najwyżej 20% (wagowo) miodu naturalnego.
2. W produkcji aromatyzowanych win gronowych lub owocowych udział win gronowych lub owocowych nie może być niższy niż 75% objętościowych.
3. W produkcji napojów winopodobnych z brzeczki miodowej udział naturalnego miodu nie może być niższy niż 150 kg miodu na 1000 l brzeczki.
4. W produkcji napojów niskoalkoholowych usuwanie alkoholu może być stosowane wyłącznie metodami fizycznymi.
Art.  5.
1. Do win i miodów pitnych nie można dodawać wody po zakończeniu procesu ich fermentacji.
2. Do wyrobów winiarskich nie można dodawać pozostałości odwarowej, stanowiącej odpad w produkcji destylatów winnych, jak również jej koncentratów i produktów fermentacji.
Art.  6.

Wprowadzone do obrotu mogą być jedynie wyroby winiarskie produkowane i rozlewane zgodnie z wymaganiami ustawy i odrębnych przepisów.

Art.  7.
1. W nazwach win owocowych nie można używać nazw winorośli lub tradycyjnych nazw win gronowych, a w nazwach napojów winopochodnych, winopodobnych oraz niskoalkoholowych - określeń sugerujących, że napoje te są winami lub miodami pitnymi.
2. Wina owocowe produkowane w kraju z zagęszczonych soków winogronowych lub winogron innych odmian niż winorośl właściwa mogą być nazywane "winami gronowymi krajowymi".
Art.  8.

Ustawa nie narusza przepisów dotyczących warunków zdrowotnych żywności i żywienia.

Art.  9. 1

 

1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich wymaga uzyskania zezwolenia, zwanego dalej "zezwoleniem".
2. Zezwolenie na wyrób wyrobów winiarskich może dotyczyć również rozlewu wytworzonych wyrobów.
Art.  10. 2

Organem właściwym w sprawach wydania, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia jest minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej "organem zezwalającym".

Art.  11. 3

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia, poza wymaganiami określonymi przepisami o działalności gospodarczej, powinien ponadto zawierać informacje dotyczące:
1) zdolności produkcyjnych posiadanych przez wnioskodawcę urządzeń technicznych w skali roku,
2) rodzaju przerabianego surowca.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana działalność gospodarcza objęta wnioskiem,
2) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega wobec nich z wpłatami należności,
3) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, będącego osobą fizyczną, lub członków zarządu osoby prawnej, za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
4) pozytywną opinię techniczno-technologiczną w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wydaną przez właściwego, ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, potwierdzającą spełnianie przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,
5) zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.
Art.  12. 4

 

1. Zezwolenie wydaje się, jeżeli:
1) przedsiębiorca dysponuje obiektami budowlanymi wyposażonymi w:
a) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których całkowita pojemność technologiczna powinna wynosić co najmniej 50% miesięcznej wielkości produkcji win gronowych, 75% miesięcznej wielkości produkcji napojów fermentowanych, a w przypadku rozlewu wyrobów winiarskich pojemność technologiczna zbiorników powinna wynosić co najmniej 25% miesięcznej wielkości rozlewu,
b) urządzenia filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobów winiarskich,
c) urządzenia do przygotowywania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia do ich mycia i dezynfekcji,
d) urządzenia do napełniania opakowań jednostkowych,
2) w obiektach produkcyjnych znajduje się laboratorium umożliwiające przeprowadzanie analiz fizykochemicznych produkowanych i rozlewanych wyrobów winiarskich w zakresie spełniania przez nie wymogów określonych w odrębnych przepisach,
3) wniosek spełnia warunki określone w art. 11 ust. 1,
4) do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 11 ust. 2.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) i d), nie dotyczą przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na produkcję wyrobów winiarskich bez ich rozlewu do opakowań jednostkowych.
3. Zezwolenie określa w szczególności:
1) rodzaj działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
2) wielkość produkcji w skali roku zgodną ze zdolnościami produkcyjnymi posiadanych przez przedsiębiorcę urządzeń technicznych,
3) miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
Art.  13. 5

W razie powzięcia przez organ zezwalający informacji lub stwierdzenia okoliczności uzasadniających cofnięcie zezwolenia, organ ten wszczyna z urzędu postępowanie w tej sprawie.

Art.  14. 6

 

1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, oprócz wymagań określonych odrębnymi przepisami, jest obowiązany do:
1) wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli obejmującego w szczególności:
a) częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań jakościowych,
b) metody badań,
c) sposób postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym,
2) dysponowania planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy,
3) stosowania Polskich Norm dotyczących wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,
4) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości.
2. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni, organ zezwalający.
Art.  15.
1. Kto:
1) 7 produkuje wyroby winiarskie z naruszeniem art. 3-5 i art. 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 lub wprowadza takie wyroby do obrotu albo
2) sprowadza z zagranicy lub rozlewa wyroby winiarskie nie spełniające wymogów określonych w ustawie lub wprowadza je do obrotu, albo
3) wbrew art. 7 ust. 1 w nazwach win owocowych używa nazw winorośli lub tradycyjnych nazw win gronowych, a w nazwach napojów winopodobnych, winopochodnych oraz niskoalkoholowych używa określeń sugerujących, że napoje te są winami lub miodami pitnymi

- podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Art.  16.

W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700, Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369 i Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740 i Nr 121, poz. 769 i 770) w art. 11:

1) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,"

2) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Zasady udzielania koncesji, o których mowa w ust. 1 pkt 5a, określają przepisy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami."

Art.  17.

Podmioty gospodarcze, prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich, tracą prawo do dalszego prowadzenia tej działalności, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie wystąpią o udzielenie wymaganych koncesji.

Art.  18.

Traci moc ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami (Dz. U. Nr 58, poz. 462, z 1958 r. Nr 45, poz. 224 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324).

Art.  19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.
2 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.
3 Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.
4 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.
5 Art. 13 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.
6 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.
7 Art. 15 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. (Dz.U.01.11.85) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2001 r.