Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1011

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 10 grudnia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić w celu uzyskania pozytywnej opinii techniczno-technologicznej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 124, poz. 783) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie pozytywnej opinii techniczno-technologicznej Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych lub akredytowanej jednostki certyfikującej obowiązany jest wyposażyć obiekty produkcyjne w:
1) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których całkowita pojemność technologiczna powinna wynosić co najmniej:
a) 50% miesięcznej wielkości produkcji win gronowych,
b) 75% miesięcznej wielkości produkcji napojów fermentowanych,
c) 25% ilości rozlewanych miesięcznie wyrobów winiarskich,
2) urządzenie filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobów winiarskich,
3) urządzenia do przygotowania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia do ich mycia i dezynfekcji,
4) urządzenie do napełniania opakowań jednostkowych.
2. W obiektach produkcyjnych do wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich powinno znajdować się laboratorium umożliwiające przeprowadzanie analiz fizykochemicznych produkowanych i rozlewanych wyrobów.
§  2. Warunki określone w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 nie dotyczą wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie koncesji na produkcję wyrobów winiarskich bez ich rozlewu do opakowań jednostkowych.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.