Wynagrodzenie pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenie innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.74.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) oraz art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
Wynagrodzenie zasadnicze.
Rozporządzenie dotyczy wynagrodzenia:
1)
magistrów farmacji, prowizorów farmacji, aptekarzy aprobowanych, pomocników aptekarskich, asystentów aptecznych, techników farmaceutycznych i techników aptecznych - zwanych dalej "pracownikami farmaceutycznymi" zatrudnionych w aptekach i innych zakładach społecznych służby zdrowia oraz w laboratoriach kontrolnych,
2)
opisywaczy, fasowaczek i pomocniczych sił fizycznych zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych oraz
3)
starszych księgowych, księgowych, kasjerek i pomocniczych sił fizycznych zatrudnionych w aptekach otwartych i laboratoriach kontrolnych.
Dla pracowników określonych w § 1 ustala się:
1)
tabelę zasadniczych wynagrodzeń pracowników farmaceutycznych stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz
2)
tabelę zasadniczych wynagrodzeń opisywaczy, fasowaczek, pomocniczych sił fizycznych, starszych księgowych, księgowych i kasjerek stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Przejście do wyższej stawki wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych następuje z dniem pierwszym miesiąca po nabyciu uprawnień do tej stawki.
2.
Minister Zdrowia określi szczegółowe zasady obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych.
1.
Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 do rozporządzenia otrzymują pracownicy przy zatrudnieniu w wymiarze 42 godzin tygodniowo.
2.
W razie zatrudnienia w wymiarze godzin mniejszym lub większym niż określony w ust. 1 pracownikowi wypłaca się wynagrodzenie za godzinę, stanowiące 1/175 część miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
3.
W razie zatrudnienia w wymiarze ponad 46 godzin tygodniowo pracownikowi wypłaca się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
4.
Dla pracowników farmaceutycznych zatrudnionych w aptekach otwartych wymiar określony w ust. 1 obejmuje normalną pracę w aptece, z wyłączeniem dyżurów nocnych lub pogotowia pracy.
Dyrektor zarządu lub przedsiębiorstwa aptek może w ramach zatwierdzonego funduszu płac, za zgodą rady zakładowej, zaszeregować pracowników, o których mowa w § 1, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do stawki wynagrodzenia bezpośrednio wyższej niż przewidują przepisy dla danego stanowiska.

Wynagrodzenie za prace dodatkowe.

1.
Za pełnienie każdego dyżuru nocnego w aptece otwartej trwającego do 12 godzin wypłaca się pracownikom farmaceutycznym wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
1)
60 zł - w mieście będącym siedzibą wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),
2)
48 zł - w innych miejscowościach.
2.
Za dyżury nocne trwające ponad 12 godzin wypłaca się dodatkowo za każdą godzinę przekraczającą 12 godzin 1/12 część stawki określonej w ust. 1.
3.
Dyżurem nocnym jest przebywanie pracownika farmaceutycznego w aptece otwartej poza godzinami jej normalnych czynności, przy pełnej gotowości do świadczenia usług osobom zgłaszającym się do apteki w celu nabycia leków i artykułów sanitarnych do niezwłocznego zastosowania.
1.
Za pełnienie pogotowia pracy w aptece otwartej wypłaca się pracownikom farmaceutycznym wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 600 zł miesięcznie. Jeżeli pogotowie pracy wykonuje dwóch lub więcej pracowników tej samej apteki wynagrodzenie to dzieli się pomiędzy nich w stosunku do czasu gotowości do wykonywania tych obowiązków.
2.
Pogotowiem pracy jest pełna gotowość pracownika farmaceutycznego apteki otwartej do świadczenia usług osobom zgłaszającym się do apteki poza godzinami jej normalnych czynności w celu nabycia leków i artykułów sanitarnych potrzebnych do niezwłocznego zastosowania - bez obowiązku stałego przebywania w aptece.
Do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi farmaceutycznemu za czas uzasadnionej nieobecności w pracy, za który pracownik w myśl obowiązujących przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, wlicza się oprócz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i stałych dodatków do tego wynagrodzenia - również średnie wynagrodzenie za pełnienie dyżuru nocnego lub pogotowia pracy z trzech bezpośrednio poprzedzających nieobecność miesięcy, jeżeli pełnienie dyżurów (pogotowia pracy) ma charakter stały, a także średnie wynagrodzenie z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających przerwę w pracy za godziny nadliczbowe stale występujące.
Minister Zdrowia w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia określi szczegółowe zasady pełnienia dyżurów nocnych i pogotowia pracy, a także warunki, w których pełnienie dyżurów nocnych (pogotowia pracy) ma charakter stały.
Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej może ustalić wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie w aptekach czynności innych niż określone w §§ 6 i 7.

Dodatki funkcyjne.

1.
Tabelę stanowisk, z którymi są związane dodatki funkcyjne, oraz wysokość tych dodatków określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia wypłaca się pracownikom zatrudnionym w wymiarze określonym w § 4 ust. 1. Pracownikom zatrudnionym w mniejszym wymiarze wypłaca się dodatek funkcyjny obliczony przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 4 ust. 2.
3.
Pracownik uprawniony do pobierania dodatku funkcyjnego nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę w godzinach przekraczających wymiar zatrudnienia określony umową. Nie dotyczy to jednak pełnienia dyżuru (pogotowia pracy) oraz wykonywania innych obowiązków nie związanych z zajmowanym stanowiskiem.
4.
Dodatki funkcyjne przewidziane dla kierowników aptek lub ich zastępców przysługują również innym pracownikom farmaceutycznym, z wyjątkiem zastępców kierowników aptek, w przypadku czasowego pełnienia w zastępstwie obowiązków kierownika apteki, jeżeli pełnienie tych obowiązków odbywa się bez przerwy co najmniej przez okres jednego miesiąca.
Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Pracy i Opieki Społecznej i z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia może określić dodatek funkcyjny dla stanowiska wymienionego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dodatki specjalne za prace w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

1.
Pracownikom wymienionym w § 1, zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przysługują dodatki specjalne w kwotach:

magistrom farmacji, prowizorom farmacji, aptekarzom aprobowanym 140 - 660 zł

pomocnikom aptekarskim 200 - 560 zł

technikom farmaceutycznym 130 - 480 zł

technikom aptecznym 130 - 390 zł

starszym księgowym 180 zł

księgowym 150 zł

pomocniczym siłom fizycznym 100 zł

2.
Pracownicy, którzy przed wejściem w życie rozporządzenia otrzymywali dodatki specjalne za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, zachowują w okresie pozostawania na dotychczasowych stanowiskach prawo do pobierania tych dodatków w dotychczasowej wysokości kwotowej.
3.
Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów i Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia określi szczegółowo wysokość dodatków specjalnych w zależności od uciążliwości lub szkodliwości warunków pracy dla zdrowia oraz zasady wypłacania tych dodatków.

Dodatki terenowe.

1.
Minister Zdrowia na wniosek wydziału zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej bądź kierownika zakładu służby zdrowia finansowanego z budżetu centralnego może przyznawać na okres przejściowy pracownikom farmaceutycznym w aptekach na terenach odczuwających dotkliwy brak kadr farmaceutycznych dodatek terenowy w wysokości od 200 do 700 zł miesięcznie.
2.
W stosunku do pracowników farmaceutycznych zatrudnionych w aptekach resortu komunikacji uprawnienia określone w ust. 1 przysługują odpowiednio Ministrowi Komunikacji, działającemu w porozumieniu z Ministrem Zdrowia oraz na wniosek zarządu służby zdrowia dyrekcji okręgowej kolei państwowych.

Zasady wypłacania dodatków do wynagrodzenia.

Pracownik może pobierać tylko jeden dodatek funkcyjny, w razie zaś zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych uprawnionemu przysługuje prawo wyboru.
1.
Dodatki określone w §§ 11, 13 i 14 nie przysługują pracownikowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków służbowych.
2.
Pracownikowi, który przez okres przekraczający trzy miesiące nie pełni obowiązków uzasadniających prawo do dodatków, dodatki mogą być wypłacane nadal tylko za zgodą organu sprawującego bezpośredni nadzór nad zakładem pracy.

Nagrody.

1.
Wyróżniającym się w pracy pracownikom zatrudnionym w aptekach otwartych mogą być raz na kwartał przyznawane nagrody.
2.
Nagroda nie może przekraczać 25% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
3.
Na wypłatę nagród mogą być przeznaczone oszczędności w planowanym funduszu płac. Fundusz nagród nie może przekraczać 5% funduszu płac pracowników aptek otwartych.
4.
O przyznaniu nagrody decyduje dyrektor zarządu lub przedsiębiorstwa aptek bądź kierownik oddziału tego zarządu (przedsiębiorstwa) w porozumieniu z radą zakładową.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Minister Zdrowia w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia może przyznać wynagrodzenie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu analiz w laboratoriach kontrolnych, a posiadającym kwalifikacje równorzędne z kwalifikacjami pracowników farmaceutycznych.
1.
Pracownikom określonym w § 1, którzy do dnia wejścia w życie rozporządzenia pobierali zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie wyższe od obecnie przysługującego, przyznaje się na czas pozostawania na dotychczasowym stanowisku dodatek wyrównawczy w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi wynagrodzeniami.
2.
Z dniem przejścia pracowników, o których mowa w ust. 1, do wyższej stawki wynagrodzenia, dodatek wyrównawczy ulega zmniejszeniu o kwotę odpowiadającą różnicy między dotychczasowym a nowym wynagrodzeniem zasadniczym wraz z dodatkiem funkcyjnym i specjalnym.
1.
Magistrom farmacji, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pobierali dodatek za stopień naukowy doktora nauk lub kandydata nauk, zatrudnionym w aptekach i innych zakładach społecznych służby zdrowia oraz laboratoriach kontrolnych w wymiarze określonym w § 4 ust. 1, przysługuje dodatek za posiadany stopień naukowy:
1)
w wysokości 600 zł miesięcznie - za stopień doktora nauk,
2)
w wysokości 300 zł miesięcznie - za stopień kandydata nauk.
2.
W przypadku zatrudnienia w wymiarze mniejszym lub większym niż określony w § 4 ust. 1 dodatek za posiadany stopień naukowy wypłaca się przy zastosowaniu dzielnika przewidzianego w § 4 ust. 2.
3.
Przepis § 16 stosuje się odpowiednio.
Plan osobowego funduszu płac pracowników aptek otwartych objętych niniejszym rozporządzeniem nie podlega korygowaniu przez banki.
Traci moc rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych (Dz. U. Nr 27, poz. 124).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Zdrowia, Komunikacji, Finansów oraz Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1958 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1.

TABELA WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH

Lp.ZawódKwota wynagrodzenia miesięcznego w złotych
1Magister farmacji,
prowizor farmacji,
aptekarz aprobowany:
- w pierwszym roku pracy1.200
- po roku pracy1.500
- po 3 latach pracy1.800
- po 5 latach pracy2.000
- po 10 latach pracy2.200
- po 15 latach pracy2.300
- po 20 latach pracy2.400
2Pomocnik aptekarski,
asystent apteczny:
- do 10 lat pracy1.500
- po 10 latach pracy1.700
- po 15 latach pracy1.850
- po 20 latach pracy2.000
3Technik farmaceutyczny:
- do 2 lat pracy1.100
- po 2 latach pracy1.200
- po 5 latach pracy1.300
- po 10 latach pracy1.500
4Technik apteczny:
- do 2 lat pracy1.000
- po 2 latach pracy1.100
- po latach pracy1.200
- po 10 latach pracy1.300

ZAŁĄCZNIK Nr 2. 1

TABELA WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW APTEK I LABORATORIÓW KONTROLNYCH

Lp.Zawód lub stanowiskoKwota wynagrodzenia miesięcznego w złotych
1.Pomocnicza siła fizyczna 780 - 880
2.Fasowaczka 880 - 950
3.Opisywaczka 950 - 1.100
4.Księgowy, kasjerka 1.050 - 1.400
5.Starszy księgowy 1.350 - 1.500

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.StanowiskoDodatek funkcyjny miesięcznie w złotych
1Kierownik apteki społecznej lub kolejowej wykonującej w stosunku rocznym ponad 120.000 ekspedycji500
2Kierownik apteki społecznej lub kolejowej wykonującej w stosunku rocznym ponad 60.000 ekspedycji400
3Kierownik apteki społecznej lub kolejowej wykonującej w stosunku rocznym do 60.000 ekspedycji300
4Zastępca kierownika apteki społecznej lub kolejowej wykonującej w stosunku rocznym ponad 120.000 ekspedycji300
5Zastępca kierownika apteki społecznej lub kolejowej wykonującej w stosunku rocznym ponad 60.000 ekspedycji250
6Zastępca kierownika apteki społecznej lub kolejowej wykonującej w stosunku rocznym do 60.000 ekspedycji200
7Kierownik apteki szpitalnej (sanatoryjnej) w zakładzie o liczbie łóżek:
1) do 200250
2) od 201 do 350300
3) od 351 do 700400
4) powyżej 700500
8Kierownik apteki w szpitalu klinicznym lub dziale leczniczym instytutu naukowego500
9Zastępca kierownika apteki szpitalnej (sanatoryjnej) lub szpitala klinicznego w zakładach powyżej 700 łóżek250
10Kierownik punktu aptecznego III typu400
11Kierownik punktu aptecznego I typu250
12Kierownik zakładowego punktu aptecznego, kolejowego punktu aptecznego typu II250
13Kontroler leków w aptece otwartej lub kolejowej200
14Kierownik laboratorium kontrolnego I typu500
15Kierownik laboratorium kontrolnego II typu400
16Kierownik działu wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej, składnicy sanitarnej kolei państwowych400
17Kierownik oddziału wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej300
18Kierownik pracowni lub sekcji w wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej250
19Starszy inspektor w wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej250
20Starszy instruktor oświaty sanitarnej wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej200
21Instruktor oświaty sanitarnej w wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) stacji sanitarno-epidemiologicznej150
22Kierownik oddziału, pracowni w powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) lub portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej200
23Instruktor oświaty sanitarnej w powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) lub portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej120
24Kierownik pracowni bakteriologicznej, analityczno-chemicznej, chemicznej lub serologicznej150
25Kierownik pracowni produkcji płynów konserwujących w stacji krwiodawstwa150
1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1963 r. (Dz.U.63.43.240) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1963 r.