Dodatek specjalny dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach.

Monitor Polski

M.P.1957.46.282

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 1 maja 1957 r.
w sprawia dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach.

Na podstawie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych (Dz. U. Nr 27, poz. 124) zarządza się, co następuje:
1.
Magistrom farmacji, prowizorom farmacji, aptekarzom aprobowanym, pomocnikom aptekarskim, asystentom aptecznym, technikom farmaceutycznym i technikom aptecznym, zatrudnionym w aptekach, przyznaje się dodatek specjalny według następujących zasad:
Lp.Na obszarze województwMiesięcznie złotych
1białostockiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, szczecińskiego i zielonogórskiego100, 150 lub 200
2katowickiego, opolskiego i wrocławskiego z wyjątkiem miasta Wrocławia100 lub 150
2.
Wydziały zdrowia prezydiów wojewódzkich rad narodowych w odniesieniu do aptek szpitalnych (sanatoryjnych) prowadzonych przez resort zdrowia, dyrektor przedsiębiorstwa (zarządu) aptek w odniesieniu do aptek otwartych oraz zarząd służby zdrowia dyrekcji okręgowej kolei państwowych w odniesieniu do aptek prowadzonych przez resort kolei - określają, jaka wysokość dodatku specjalnego z wymienionych w ust. 1 przysługuje poszczególnym pracownikom w podległych im aptekach w ramach limitów zatwierdzonych w budżetach lub planach finansowo-gospodarczych.
Dyrektor Centralnego Zarządu Aptek w odniesieniu do aptek prowadzonych przez resort zdrowia oraz dyrektor Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Kolei w odniesieniu do aptek prowadzonych przez resort kolei mogą przyznać w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek pracownikom zatrudnionym w aptece położonej poza obszarem województw wymienionych w § 1 ust. 1.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych w niektórych aptekach otwartych (Monitor Polski Nr 64, poz. 756).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1957 r.