Wynagradzanie osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk. - Dz.U.1974.47.289 - OpenLEX

Wynagradzanie osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.47.289

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 1974 r.
w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) zarządza się, co następuje:
1. 1
Pracownicy pełniący funkcję sekretarza komitetu naukowego w Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "Akademią", lub komisji naukowej w Akademii, powołanej do rozpatrywania problemów naukowych, mogą otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 3.000 do 8.000 zł.
2.
Wynagrodzenie przyznaje i jego wysokość określa Sekretarz Naukowy Akademii.
3. 2
W uzasadnionych wypadkach Sekretarz Naukowy Akademii może podwyższyć wynagrodzenie dla sekretarza komitetu lub komisji do 10.000 zł miesięcznie.
Wynagrodzenie za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Akademii, powołanej do rozpatrywania problemów naukowych, przysługuje niezależnie od dodatku specjalnego i dodatku za kierownictwo lub pełnienie innej funkcji w stałym miejscu zatrudnienia pracownika.
Wynagrodzenia określone w § 1 wypłacane z osobowego funduszu płac wolne są od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne.
W zakresie uregulowanym w rozporządzeniu tracą moc przepisy § 11 ust. 1 i 2 oraz § 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 43, poz. 225, z 1965 r. Nr 30, poz. 198, z 1967 r. Nr 28, poz. 132, z 1972 r. Nr 16, poz. 115 i Nr 55, poz. 371 oraz z 1973 r. Nr 36, poz. 213).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1984 r. (Dz.U.84.44.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1988 r. (Dz.U.88.22.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.

2 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1984 r. (Dz.U.84.44.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1988 r. (Dz.U.88.22.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1988 r.