Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.471

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, które musi spełniać funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, zwany dalej "funkcjonariuszem", na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym;
2) przypadki, w których wymagania, o których mowa w pkt 1, mogą być obniżone.
§  2.  Ustala się:
1) tabele wymagań dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej oraz na innych stanowiskach służbowych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę kwalifikacji zawodowych ustalonych dla poszczególnych grup i specjalności, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Warunkiem uznania kwalifikacji zawodowych na stanowisku, na którym jest wymagane przeszkolenie podstawowe, jest ukończenie przeszkolenia podstawowego funkcjonariuszy.
2.  Za równoznaczne ze spełnieniem warunku uznania kwalifikacji zawodowych na stanowisku, na którym jest wymagane przeszkolenie podstawowe, uznaje się odbycie przeszkolenia podstawowego w Biurze Ochrony Rządu.
3.  Warunkiem uznania kwalifikacji zawodowych na stanowisku, na którym jest wymagane przeszkolenie specjalistyczne, w zależności od wykonywanych obowiązków jest: zdanie egzaminu podoficerskiego, zdanie egzaminu na stopień chorążego lub ukończenie przeszkolenia specjalistycznego zakończonego zdaniem egzaminu oficerskiego.
4.  Za równoznaczne ze spełnieniem warunku uznania kwalifikacji zawodowych na stanowisku, na którym jest wymagane przeszkolenie specjalistyczne, uznaje się uzyskanie stopnia podoficera, chorążego lub oficera w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej.
§  4. 
1.  Wymagania wobec funkcjonariuszy na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym dotyczące:
1) wykształcenia - mogą zostać obniżone, w przypadku gdy funkcjonariusz posiada szczególne umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia albo gdy jest to szczególnie uzasadnione posiadanym przez funkcjonariusza doświadczeniem;
2) kwalifikacji zawodowych - mogą zostać obniżone, w przypadku gdy funkcjonariusz posiada wykształcenie wyższe niż wymagane na stanowisku służbowym lub posiada szczególne umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia;
3) stażu służby - mogą zostać obniżone wobec funkcjonariusza na innym stanowisku służbowym, określonym w załączniku nr 1 w tabeli nr 2, lecz nie więcej niż o połowę, w przypadku gdy funkcjonariusz posiada wykształcenie wyższe niż wymagane na stanowisku służbowym lub posiada szczególne umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia.
2.  Wymagania dotyczące wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych wynikające z przepisów odrębnych nie mogą zostać obniżone w trybie, o którym mowa w ust. 1.
§  5. 
1.  Spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia stwierdza się na podstawie przedłożonych:
1) świadectw, dyplomów lub certyfikatów ukończenia kursów specjalistycznych oraz zaświadczeń;
2) świadectw lub dyplomów ukończenia szkoły średniej;
3) dyplomów ukończenia studiów wyższych.
2.  Spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych stwierdza się na podstawie przedłożonych świadectw lub zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, aktów mianowania, a także na podstawie dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do wykonywania określonych zawodów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA NR 1

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ NA STANOWISKU KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Lp.Nazwa stanowiskaWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż służby lub pracy

(w latach)

1Komendantzgodnie z art. 11 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwaprzeszkolenie specjalistyczne7
2Zastępca Komendantazgodnie z art. 11 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwaprzeszkolenie specjalistyczne7
3Dyrektor Zarząduwyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne7
4Zastępca Dyrektora Zarząduwyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne7
5Naczelnik Wydziałuwyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne5
6Zastępca Naczelnika Wydziałuwyższeprzeszkolenie specjalistyczne5
7Kierownik Sekcjiwyższeprzeszkolenie specjalistyczne5

TABELA NR 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ NA INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż służby lub pracy

(w latach)

12345
1Główny Księgowyzgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychprzeszkolenie specjalistyczne7
2Radca Prawnyzgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnychprzeszkolenie specjalistyczne
3Główny Specjalistawyższeprzeszkolenie specjalistyczne5
4Koordynatorwyższeprzeszkolenie specjalistyczne5
5Psychologzgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologówprzeszkolenie specjalistyczne
6Lekarzzgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystyprzeszkolenie specjalistyczne
7Rzecznik prasowywyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne
8Kapelanwyższeprzeszkolenie specjalistyczne
9Audytor Wewnętrznyzgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychprzeszkolenie specjalistyczne5
10Starszy Specjalistawyższeprzeszkolenie specjalistyczne3
11Specjalistawyższeprzeszkolenie specjalistyczne3
12Ekspertwyższeprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe2
13Ratownik Medycznyzgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznymprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
14Pielęgniarka/Pielęgniarzzgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
15Starszy Funkcjonariuszśrednieprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe1
16Funkcjonariuszśrednieprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
17Kursantśrednie--

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

TABELA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH USTALONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP I SPECJALNOŚCI

SymbolGrupaSymbolSpecjalnośćKwalifikacje zawodowe
12345
01administracyjna01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02pomocy prawnejwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03głównego księgowegowedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04ochrony informacji niejawnychwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05audytu wewnętrznegowedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
06bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
07kontroliprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
08spraw wewnętrznychprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02ochrony01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02ochrony osób i obiektówprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03elektronicznych systemów zabezpieczeńprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04rozpoznania pirotechniczno-radiologicznegoprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05rozpoznania biochemicznegoprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
06rozpoznania sanitarnegoprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
07radiologicznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
08ochrony manewrowejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03operacyjno-rozpoznawcza01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02rozpoznawaniaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03analizyprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04zapobieganiaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05techniki specjalnejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
06operacyjnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04logistyki01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02diagnostycznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03pożarnictwawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04medycznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05psychologówwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1827) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2018 r.