Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1827

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym (Dz. U. poz. 471) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH USTALONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP I SPECJALNOŚCI

SymbolGrupaSymbolSpecjalnośćKwalifikacje zawodowe
12345
01administracyjna01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02pomocy prawnejwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03głównego księgowegowedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04ochrony informacji niejawnychwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05audytu wewnętrznegowedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
06bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
07kontroliprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
08spraw wewnętrznychprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02ochrony01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02ochrony osób i obiektówprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03elektronicznych systemów zabezpieczeńprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04rozpoznania pirotechniczno-radiologicznegoprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05rozpoznania biochemicznegoprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
06rozpoznania sanitarnegoprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
07radiologicznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
08ochrony manewrowejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03operacyjno-rozpoznawcza01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02rozpoznawaniaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03analizyprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04zapobieganiaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05techniki specjalnejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
06operacyjnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04logistyki01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02diagnostycznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03pożarnictwawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04medycznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05psychologówwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).