Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1599

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 sierpnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 66, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 641 i 1586) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 77) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA NR 1 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ NA STANOWISKU KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Lp.Nazwa stanowiskaWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż służby lub pracy (w latach)
1Komendantzgodnie z art. 11 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwaprzeszkolenie specjalistyczne7
2Zastępca Komendantazgodnie z art. 11 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwaprzeszkolenie specjalistyczne7
3Główny koordynatorwyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne7
4Dowódca ochronywyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne7
5Dyrektor zarząduwyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne7
6Zastępca dyrektora zarząduwyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne7
7Naczelnik wydziałuwyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne5
8Zastępca naczelnika wydziałuwyższeprzeszkolenie specjalistyczne5
9Kierownik sekcjiwyższeprzeszkolenie specjalistyczne5
TABELA NR 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ NA INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż służby lub pracy (w latach)
12345
1Główny księgowyzgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychprzeszkolenie specjalistyczne7
2Radca prawnyzgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnychprzeszkolenie specjalistyczne-
3Główny specjalistawyższeprzeszkolenie specjalistyczne5
4Koordynatorwyższeprzeszkolenie specjalistyczne5
5Rzecznik prasowywyższe: studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieprzeszkolenie specjalistyczne-
6Psychologzgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologówprzeszkolenie specjalistyczne-
7Lekarzzgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystyprzeszkolenie specjalistyczne-
8Kapelanwyższeprzeszkolenie specjalistyczne-
9Audytor wewnętrznyzgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznychprzeszkolenie specjalistyczne5
10Starszy specjalistawyższeprzeszkolenie specjalistyczne3
11Specjalistawyższeprzeszkolenie specjalistyczne3
12Ekspertwyższeprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe2
13Ratownik medycznyzgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznymprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe-
14Pielęgniarka / Pielęgniarzzgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe-
15Starszy funkcjonariuszśrednie albo średnie branżoweprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe1
16Funkcjonariuszśrednie albo średnie branżoweprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe-
17Kursantśrednie albo średnie branżowe--

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH USTALONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP I SPECJALNOŚCI

SymbolGrupaSymbolSpecjalnośćKwalifikacje zawodowe
12345
01administracyjna01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02pomocy prawnejwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03głównego księgowegowedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04ochrony informacji niejawnychwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05audytu wewnętrznegowedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
06bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
07kontroliprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
08spraw wewnętrznychprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
09instruktoraprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02ochrony01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02ochrony osób i obiektówprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03elektronicznych systemów zabezpieczeńprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04rozpoznania pirotechniczno-

-radiologicznego

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05rozpoznania biochemicznegoprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
06rozpoznania sanitarnegoprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
07radiologicznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
08ochrony manewrowejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
09ochrony specjalnejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
10zabezpieczenia miejsc pobytuprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
11rozpoznania pirotechniczno-

-radiologicznego miejsc pobytu

przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03operacyjno

-rozpoznawcza

01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02rozpoznawaniaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03analizyprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04operacyjno-manewrowaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05techniki specjalnejprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04logistyki01ogólnaprzeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
02diagnostycznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
03pożarnictwawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
04medycznawedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
05psychologówwedług odrębnych przepisów oraz przeszkolenie specjalistyczne lub podstawowe
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).