Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1394

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną oraz tryb stwierdzania spełnienia tych wymagań.
Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, zwanych dalej "określonymi stanowiskami", określa załącznik do rozporządzenia.
Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk stwierdza pracodawca na podstawie dyplomów lub świadectw potwierdzających zdobyte wykształcenie, świadectw lub zaświadczeń dotyczących ukończonych praktyk lub szkoleń, dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy oraz świadectw pracy.
1.
Do stażu pracy uprawniającego do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk zalicza się okresy zatrudnienia w:
1)
bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej,
2)
instytutach badawczych,
3)
archiwach,
4)
instytucjach kultury innych niż biblioteki,
5)
urzędach obsługujących organy administracji rządowej lub samorządowej,
6)
organizacjach społecznych,
7)
uczelniach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
8)
instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk

- na stanowiskach, na których zdobywa się wiedzę, nabywa umiejętności i uzyskuje kompetencje w zakresie zadań bibliotek.

2.
W uzasadnionych przypadkach pracodawca zalicza pracownikowi do stażu pracy okresy zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych innych niż wymienione w ust. 1, na stanowiskach, na których zdobył on wiedze, nabył umiejętności i uzyskał kompetencje w zakresie zadań bibliotek.
Do dorobku zawodowego uprawniającego do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk zalicza się:
1)
uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie odpowiadającym profilowi biblioteki;
2)
autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularnonaukowych lub informacyjnych w dziedzinach związanych z profilem biblioteki;
3)
prowadzenie badań naukowych lub prac dokumentacyjnych z zakresu bibliologii i informatologii lub dziedzin związanych z profilem biblioteki;
4)
osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, a także w upowszechnianiu wiedzy z zakresu bibliologii i informatologii;
5)
autorstwo programów nauczania z zakresu edukacji bibliotecznej i informacyjnej oraz programów wspierających rozwój kultury informacyjnej w społecznościach lokalnych;
6)
uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych programach, projektach badawczych i dokumentacyjnych w dziedzinach związanych z profilem biblioteki;
7)
autorstwo referatów lub komunikatów wygłoszonych na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących bibliologii i informatologii lub udział w komitetach organizacyjnych takich konferencji;
8)
prace w komitecie redakcyjnym lub w radzie czasopisma naukowego, zawodowego lub popularnonaukowego z zakresu bibliologii i informatologii;
9)
działalność na rzecz środowiska zawodowego bibliotekarzy i pracowników dokumentacji i informacji naukowej, udział i funkcje sprawowane w krajowych lub międzynarodowych organizacjach naukowych lub zawodowych;
10)
udział w stażach z zakresu bibliologii i informatologii w instytucjach krajowych lub zagranicznych lub kierowanie takimi stażami.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach starszego bibliotekarza, kustosza i starszego kustosza, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do ich zajmowania, mogą je zajmować, jednak nie dłużej niż przez dziewięć lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, chyba że uzyskają kwalifikacje do ich zajmowania.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419), które na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r.

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA W BIBLIOTEKACH OKREŚLONYCH STANOWISK

1. Stanowiska bibliotekarskie pracowników służby bibliotecznej
Lp.StanowiskoWykształcenieStaż pracyDorobek zawodowy
1Młodszy bibliotekarzstudium bibliotekarskie--
średnie bibliotekarskie
średnie oraz praktyki albo szkolenia, w zakresie związanym z zadaniami biblioteki
2Bibliotekarzwyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii--
wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia1 rok
średnie2 lata
3Starszy bibliotekarzwyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii2 lata-
wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia3 lata
4Kustoszwyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii-zgodnie z § 5 rozporządzenia
5Starszy kustoszwyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii-zgodnie z § 5 rozporządzenia

2. Stanowiska bibliotekarskie bibliotekarzy dyplomowanych

Lp.StanowiskoWykształcenieStaż pracyDorobek zawodowy
1Asystentwyższe na poziomie studiów drugiego stopnia

lub jednolitych studiów magisterskich

--
2Adiunktwyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich--
3Kustosz dyplomowanywyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich--
4Starszy kustosz dyplomowanywyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich--

3. Stanowiska dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

Lp.StanowiskoWykształcenieStaż pracyDorobek zawodowy
1Asystent dokumentacji i informacji naukowejwyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich--
2Adiunkt dokumentacji i informacji naukowejwyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich--
3Dokumentalista dyplomowanywyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich--
4Starszy dokumentalista dyplomowanywyższe na poziomie studiów drogiego stopnia lub jednolitych, studiów magisterskich--