Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1479 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.
Art.  29.  [Bibliotekarze]
1.  Pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy.
2.  W bibliotekach mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem średnim lub średnim branżowym.