Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.41.419

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 9 marca 1999 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
1.
Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Pracownicy służby bibliotecznej zatrudnieni w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży powinni ponadto posiadać przygotowanie pedagogiczne.
Wykaz szkół wyższych, szkół oraz innych form kształcenia, których ukończenie uznaje się za wykształcenie bibliotekarskie i przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w § 1 ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wymagania kwalifikacyjne stwierdza pracodawca, na podstawie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń oraz świadectw pracy, dokumentujących:
1)
ukończenie szkół wyższych, szkół, kursów kwalifikacyjnych oraz innych form kształcenia,
2)
okresy zatrudnienia,
3)
dorobek naukowy, dydaktyczny, zawodowy.
1.
Do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk określonych z załączniku nr 1 do rozporządzenia zalicza się okresy zatrudnienia na stanowiskach wymagających przygotowania bibliotekarskiego w:
1)
bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej,
2)
jednostkach badawczo-rozwojowych,
3)
archiwach, instytucjach kultury innych niż biblioteki, w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej, organizacjach społecznych, szkołach wyższych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
2.
W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zaliczyć pracownikowi do stażu pracy okresy zatrudnienia w innych instytucjach niż wymienione w ust. 1, na stanowiskach, na których nabył kwalifikacje przydatne do pracy na określonym stanowisku w bibliotece.
Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada kwalifikacji do zajmowania dotychczasowego stanowiska, obowiązany jest je uzupełnić w ciągu 5 lat, z zastrzeżeniem § 6.
Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada kwalifikacji przewidzianych niniejszym rozporządzeniem do zajmowania dotychczasowego stanowiska, a ukończył 45 lat życia i posiada 15-letni staż pracy związanej z działalnością biblioteczną, jest zwolniony od obowiązku uzupełnienia kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku.
Rozporządzenia nie stosuje się do bibliotekarzy na stanowiskach nauczycielskich zatrudnionych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz do pracowników bibliotek i pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych w szkołach wyższych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 122, poz. 803).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH STANOWISK W BIBLIOTEKACH

1. Bibliotekarze dyplomowani
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje
wykształceniestaż pracy
1234
1Starszy kustosz dyplomowanywyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:

- dorobek naukowy,

dydaktyczny lub zawodowy w

zakresie bibliotekarstwa

albo informacji naukowej,

- znajomość języka obcego,

- złożenie egzaminu lub

uznanie dorobku naukowego i

zawodowego zgodnie z

postępowaniem

kwalifikacyjnym określonym

w odrębnych przepisach

co najmniej 4 lata na stanowisku kustosza dyplomowanego
2Kustosz dyplomowanyjak wyżejco najmniej 3 lata na stanowisku adiunkta bibliotecznego albo 8 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej
3Adiunkt bibliotecznyjak wyżejco najmniej 2 lata na stanowisku asystenta bibliotecznego lub 6 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej
4Asystent bibliotecznyjak wyżejco najmniej 2 lata w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej

lub muzealnej albo na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub pracownika naukowego

2. Pracownicy służby bibliotecznej

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje
wykształceniestaż pracy
1234
1Starszy kustoszwyższe bibliotekarskie

wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności

6 lat
2Kustoszwyższe bibliotekarskie

wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności

4 lata
wyższe zawodowe bibliotekarskie

wyższe zawodowe odpowiadające

profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności

5 lat
3Starszy bibliotekarzwyższe bibliotekarskie

wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności

2 lata
wyższe zawodowe bibliotekarskie

wyższe zawodowe odpowiadające

profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności

3 lata
studium bibliotekarskie4 lata
4Bibliotekarzwyższe bibliotekarskie

wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności

1 rok
wyższe zawodowe bibliotekarskie

wyższe zawodowe odpowiadające

profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności

1 rok
studium bibliotekarskie

średnie bibliotekarskie

2 lata
5Młodszy bibliotekarzstudium bibliotekarskie

średnie bibliotekarskie

średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne (praktyka, kurs dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy)

-

3. Specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje
wykształceniestaż pracy
1234
1Starszy dokumentalista dyplomowanywyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny) oraz:

- dorobek naukowy,

dydaktyczny,

zawodowy w zakresie

bibliotekarstwa lub

informacji naukowej,

- znajomość języka obcego,

- złożenie egzaminu lub

uznanie dorobku naukowego i

zawodowego zgodnie z

postępowaniem

kwalifikacyjnym określonym

w odrębnych przepisach

co najmniej 4 lata na stanowisku dokumentalisty dyplomowanego
2Dokumentalista dyplomowanyjak wyżejco najmniej 3 lata na stanowisku adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej
3Adiunkt dokumentacji naukowejjak wyżejco najmniej 2 lata na stanowisku asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej
4Asystent dokumentacji naukowejjak wyżejco najmniej 2 lata w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej, muzealnej albo na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub pracownika naukowego
5Główny specjalista:

dokumentalista,

konserwator zbiorów bibliotecznych i inni

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności,

dorobek zawodowy, dydaktyczny,

naukowy

5 lat
6Starszy specjalista:

dokumentalista,

konserwator zbiorów bibliotecznych i inni

wyższe odpowiadające wykonywanej

specjalności

2 lata
wyższe zawodowe odpowiadające

wykonywanej specjalności

3 lata
policealne studium zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności4 lata
7Specjalista:

dokumentalista,

konserwator zbiorów bibliotecznych i inni

wyższe odpowiadające wykonywanej

specjalności

-
wyższe zawodowe odpowiadające

wykonywanej specjalności

1 rok
policealne studium zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności2 lata
8Starszy magazynier bibliotecznyśrednie oraz przeszkolenie specjalistyczne w bibliotece4 lata
9Magazynier bibliotecznyśrednie oraz przeszkolenie specjalistyczne w bibliotece (praktyka, kurs dla nowo zatrudnionych pracowników)-

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH, SZKÓŁ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UZNAJE SIĘ ZA WYKSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARSKIE I PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

A. Wykształcenie uznane za bibliotekarskie do zajmowania stanowisk bibliotekarskich, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1. Za wykształcenie średnie bibliotekarskie (wykształcenie równorzędne) uznaje się:

1) ukończenie szkoły średniej oraz jednej z wymienionych form kształcenia:

a) Rocznego Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie,

b) Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego (z półtorarocznym cyklem nauczania) w Warszawie,

c) ogólnobibliotekarskich kursów kwalifikacyjnych,

d) kwalifikacyjnych kursów bibliotekarskich w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie,

2) ukończenie przed 1970 r. jednej z następujących szkół lub kursów, pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego:

a) liceum bibliotekarskiego lub liceum bibliotekarskiego i księgarskiego,

b) Państwowego Kursu Bibliotekarskiego w Jarocinie,

c) dwóch lat studiów z zakresu bibliotekoznawstwa.

2. Za wykształcenie określone jako studium bibliotekarskie (wykształcenie równorzędne) uznaje się ukończenie:

1) pomaturalnego studium bibliotekarskiego, dawniej państwowego studium bibliotekarskiego,

2) Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego z dwuletnim cyklem nauczania, dawniej Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego,

3) państwowego pomaturalnego studium kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy, dawniej państwowego studium kulturalno-oświatowego i bibliotekarskiego - wydziału bibliotekarskiego lub wydziału animatorów kultury, pod warunkiem posiadania średniego wykształcenia bibliotekarskiego,

4) Państwowego Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, pod warunkiem posiadania średniego wykształcenia bibliotekarskiego,

5) policealnego studium archiwistyki, policealnego studium dokumentacji i informacji naukowej, policealnego studium księgarskiego, pod warunkiem posiadania świadectwa maturalnego,

6) Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, z dwuletnim cyklem nauczania, oraz

7) posiadanie świadectwa ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Bibliotekarskiego,

8) posiadanie świadectwa złożenia Kwalifikacyjnego Egzaminu Bibliotekarskiego,

9) zaliczenie czterech lat studiów wyższych oraz ukończenie międzywydziałowego studium bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej albo uzyskanie kwalifikacji w zakresie średniego wykształcenia bibliotekarskiego lub równorzędnego,

10) spełnienie jednego z następujących warunków (dotyczy okresu do 1970 r.):

a) ukończenie trzech lat studiów w zakresie bibliotekoznawstwa,

b) ukończenie co najmniej trzech lat studiów wyższych, pod warunkiem posiadania średniego wykształcenia bibliotekarskiego lub równorzędnego.

3. Za wyższe wykształcenie bibliotekarskie (wykształcenie równorzędne) uznaje się:

1) ukończenie studiów wyższych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

2) ukończenie innych studiów wyższych niż wymienione w pkt 1 ze specjalnością bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

3) ukończenie wyższych zawodowych studiów (studiów licencjackich) bibliotekarskich,

4) ukończenie podyplomowego studium bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

5) ukończenie wyższego studium międzywydziałowego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

6) uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych, jeżeli rozprawa doktorska lub habilitacyjna dotyczyła zagadnień z zakresu bibliotekoznawstwa,

7) ukończenie studiów wyższych i złożenie egzaminu bibliotekarskiego lub egzaminu z informacji i dokumentacji naukowej,

8) ukończenie przed rokiem 1970 studiów wyższych oraz jednej ze szkół lub jednego z kursów wymienionych w części A, dziale 1, pkt 1 i 2.

B. Za przygotowanie pedagogiczne, wymagane na odpowiednich stanowiskach, uznaje się ukończenie:

1) wyższych studiów z przygotowaniem pedagogicznym albo szkół lub kursów dających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433, z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521 oraz z 1999 r. Nr 14, poz. 127),

2) studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego,

3) państwowego pomaturalnego studium kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy, dawniej państwowego studium kulturalno-oświatowego i bibliotekarskiego,

4) Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego w Warszawie,

5) pomaturalnego studium bibliotekarskiego, dawniej państwowego studium bibliotekarskiego.