§ 1. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. - Dz.U.2022.1230 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
2)
częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach;
3)
metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom;
4)
sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pływalni, w których niecki basenowe są napełniane wodami o właściwościach leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy:
1)
art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);
2)
wydane na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301).