Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
2)
częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach;
3)
metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom;
4)
sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pływalni, w których niecki basenowe są napełniane wodami o właściwościach leczniczych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają przepisy:
1)
art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);
2)
wydane na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301).
1. 
Woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
2. 
Zarządzający pływalnią dokonuje oceny jakości wody doprowadzanej na pływalnię, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli woda doprowadzana na pływalnię nie jest doprowadzana z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
1. 
Zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełniania wymagań, o których mowa w § 2, na podstawie:
1)
bieżącej obserwacji, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, z uwzględnieniem:
a)
daty, godziny i podpisu osoby dokonującej bieżącej obserwacji wody na pływalni,
b)
odnotowania przejrzystości wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości i podejmowanych w związku z nimi czynności,
c)
daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania o tym właściwego państwowego wojewódzkiego lub państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, zwanego dalej "właściwym państwowym inspektorem sanitarnym", w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni;
2)
systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni:
a)
nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie następujących parametrów:
pH wody,
potencjału redox,
stężenia chloru wolnego,
temperatury wody,
b)
nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni, w zakresie parametru chloru związanego;
3)
systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, w tym sytuacji, o której mowa w pkt 1 lit. c, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii, wyników badań przekazywanych w terminie do 3 dni roboczych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
2. 
Okres ciągłego dokumentowania spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, określa zarządzający pływalnią, przy czym nie może on być krótszy niż 3 lata.
1. 
Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 2, przez analizę:
1)
parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
3)
zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
4)
wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena.
2. 
Ocena, o której mowa w ust. 1, za poprzedni rok kalendarzowy jest dokonywana do dnia 31 marca kolejnego roku.
Częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Metodyki referencyjne analiz wody na pływalniach określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Analizy wody na pływalniach, o których mowa w ust. 1, realizują laboratoria, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o:
1)
ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w § 4;
2)
spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w § 3 ust. 1;
3)
podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
2. 
Komunikat zamieszcza się:
1)
na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz
2)
na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.
3. 
Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.
Zarządzający pływalnią dostosuje się do wymagań określonych niniejszym rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ WODA NA PŁYWALNIACH

Najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów [jtk lub NPL]
ParametrWoda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji1)Woda w niecce basenowej*Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny2)Woda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3Woda w natryskach
Escherichia coli

w 100 ml wody

0000-
Pseudomonas aeruginosa

w 100 ml wody

0000-
Ogólna liczba

mikroorganizmów3)

w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody

20100100100-
Gronkowce koagulazododatnie

w 100 ml wody

---0-
Legionella sp.

w 100 ml

004)00< 1005)
*z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych
Objaśnienia:

1) Dotyczy wód:

a) słodkich, tj. wód powierzchniowych lub podziemnych spełniających wymagania określone w przepisach dla wody do spożycia,

b) słonych, w tym morskich i solankowych zawierających od 5 g/l do 15 g/l składników mineralnych (głównie chlorków),

c) termalnych, tj. wód podziemnych, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20°C (z wyłączeniem wód pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych).

2) Próbkę wody do badań należy pobierać z niecki basenowej, w możliwie jak najmniejszej odległości od wylotu dyszy.

3) Nie dotyczy pływalni odkrytych.

4) Badanie należy wykonać w przypadku gdy temperatura wody jest ≥ 30°C.

5) Należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę do badań należy pobierać przynajmniej z 1 na 10 natrysków.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ WODA NA PŁYWALNIACH

A. 

Wymagania fizykochemiczne

ParametrJednostkaWoda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji1)Woda w niecce basenowej*Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrznyWoda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt

i małych dzieci do lat 3

Woda w brodziku do płukania stóp
minmaxminmaxminmaxminmaxminmax
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl
woda słodka
a) 6,5 ≤ pH ≤ 7,3mV--750-750-720---
b) 7,3 < pH ≤ 7,6mV--770-770-750---
woda słona2)
a) 6,5 ≤ pH ≤ 7,3mV--700-700-700---
b) 7,3 < pH ≤ 7,8mV--720-720-720---
pH
a) woda słodka6,57,66,57,66,57,66,57,6--
b) woda słona6,57,86,57,86,57,86,57,8--
Chlor wolny
mg/l--0,33)0,64)5)0,71,04)0,33)0,44)1,02,0
*z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych

B. 

Dodatkowe wymagania fizykochemiczne

ParametrJednostkaWoda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji1)Woda w niecce basenowej*Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno- powietrznyWoda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3
minmaxminmaxminmaxminmax
MętnośćNTU-0,3-0,5-0,5-0,5
Chlor związany6)mg/l-0,2-0,30,3-0,3
Chloroformmg/l0,030,03-0,03-0,02
Σ THM7)mg/l0,10,1-0,1-0,1
Glin8)mg/l-0,2-0,2-0,2
Żelazo8)mg/l-0,2-0,2-0,2
Azotany9)mg/l20-20-20-20
Ozon 10)mg/l-0,05------
Kwas izocyjanurowy11)mg/l---100-100--
Utlenialność 9)mg/l---4-4-4
*z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych
Objaśnienia:

1) Dotyczy wód:

a) słodkich tj. wód powierzchniowych lub podziemnych spełniających wymagania określone w przepisach dla wody do spożycia,

b) słonych w tym morskich i solankowych zawierających od 5 g/l do 15 g/l składników mineralnych (głównie chlorków),

c) termalnych tj. wód podziemnych, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20°C (z wyłączeniem wód pochodzących z odwadniania wyrobisk górniczych).

2) Wartość dla wody z zawartością chlorków powyżej 5g/l lub zawierającej bromki i jodki w ilości powyżej 0,5 mg/l należy ustalić indywidualnie dla każdego obiektu.

3) Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji związkami chloru - promieniowaniem UV lub ozonem.

4) W sytuacji przekroczenia norm wskaźników mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo dużego obciążenia niecki basenowej kąpiącymi się możliwe jest krótkotrwałe podwyższone stężenia chloru wolnego do wartości nie większej niż 3,0 mg/l.

5) W przypadku niecek basenowych odkrytych najwyższa dopuszczalna wartość stężenia wolnego chloru wynosi 1,0 mg/l.

6) Dążyć do utrzymania jak najniższej wartości.

7) Σ THM - wartość oznacza sumę stężeń związków:

- trichlorometan,

- bromodichlorometan,

- dibromochlorometan,

- tribromometan.

8) Oznacza się, gdy jest stosowany jako koagulant.

9) Podana wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni.

10) Oznacza się w przypadku ozonowania wody, po filtracji sorbcyjnej.

11) Oznacza się w przypadku stosowania di -i trichloroizocyjanuranu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY NA PŁYWALNIACH1),2)

A. 

Częstotliwość pobierania próbek wody doprowadzanej do pływalni, wprowadzanej do niecki basenowej i w nieckach basenowych

ParametrOkresWoda
Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacjiWoda w niecce basenowej*Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno- powietrznyWoda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3
Wskaźniki bakteriologiczne
Escherichia colimiesiąc1224
Pseudomonas aeruginosamiesiąc1222
Ogólna liczba mikroorganizmów

w 36±2°C po 48 h

miesiąc1112
Legionella sp.rok44124
Gronkowce koagulazododatniemiesiąc---1
Wskaźniki fizykochemiczne
Mętnośćkwartał1333
pH3)dzień4444
Potencjał redox Oksydoredukcyjny przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl3)4)dzień4444
Chlor wolny3)4)dzień4444
Chlor związany3)4)dzień1111
Chloroformkwartał1111
Σ THMkwartał1111
Glin5)----
Żelazo5)----
Ozon6)kwartał1---
Kwas izocyjanurowyrok-44-
Azotanykwartał1111
Utlenialnośćmiesiąc1122
*z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych
Objaśnienia:

1) Jest to minimalna częstotliwość pobierania próbek wody na pływalni w ramach prowadzonej oceny przez zarządzającego pływalnią.

2) W przypadku niecek basenowych odkrytych jakość wody należy badać co najmniej 3 razy w sezonie, a w przypadku długo utrzymujących się wysokich temperatur co najmniej 2 razy w miesiącu.

3) Pomiar automatyczny. W przypadku braku możliwości pomiaru automatycznego, należy wykonać pomiar manualnie.

4 Oznaczać każdorazowo z wykonywaniem badań mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

5) W przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni - należy kontrolować w wodzie stężenie po procesie filtracji sorpcyjnej lub koagulacji, wyłącznie jeżeli wystąpią problemy z mętnością wody.

6) W przypadku zastosowania w technologii uzdatniania wody na pływalni - należy kontrolować w wodzie stężenie po procesie filtracji sorpcyjnej.

B. 

Częstotliwość pobierania próbek wody z natrysków

Liczba Legionella sp. w 100 mlOcena skażeniaBadanie
≤ 100

≤ 102

brak/ znikomePo 1 roku lub po 3 latach1)
> 100 ≤ 1 000

102 - 103

średniePo 4 tygodniach, jeżeli wynik badania nie ulegnie zmianie, należy przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, powtórzyć badanie po 1 tygodniu, następnie po 1 roku.
> 1 000 ≤ 10 000

103 - 104

wysokiePo 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące2)
> 10 000

> 104

bardzo wysokiePo 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące2)
Objaśnienia:

1) Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml.

2) Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok.

Uwaga:

Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze:

1) w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na czas dłuższy niż 1 miesiąc;

2) jeżeli instalacja lub jej część została wymieniona lub prace konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ WODY NA PŁYWALNIACH

A. 

Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody analizy

Dla podanych w tabeli parametrów metoda analizy musi być odpowiednia do zakresu stosowania (matryca) oraz musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną granicą wykrywalności.
Lp.ParametryGranica wykrywalności1)Referencyjna metoda analizy
1.Escherichia coli1/100 mlFiltracja membranowa lub NPL
2.Pseudomonas aeruginosa1/100 mlFiltracja membranowa lub NPL
3.Legionella sp.1/100 mlFiltracja membranowa
4.Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h1 /1 mlMetoda płytkowa (posiew wgłębny)
5.Gronkowce koagulazododatnie1/100 mlFiltracja membranowa

Objaśnienia:

1) Granica wykrywalności dla metod mikrobiologicznych - najmniejsza wykryta liczba mikroorganizmów (wyrażona w jtk lub NPL), zawartych w danej objętości wody.

B. 

Parametry chemiczne, dla których określono charakterystykę wykonania analizy

Dla podanych w tabeli parametrów określono, że stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną poprawnością, precyzją i granicą wykrywalności. Niezależnie od czułości zastosowanej metody analizy, wyniki należy wyrażać z co najmniej taką samą liczbą miejsc po przecinku, jaką podano w wartościach dopuszczalnych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Lp.ParametryPoprawność

[% wartości parametrów]1)

Precyzja

[% wartości parametrów]2)

Granica wykrywalności

[% wartości parametrów]3)

Warunki
1.Azotany101010-
2.Barwa101010
3.Chlor wolny101010
4.Chlor związany101010
5.Glin101010-
6.Kwas izocyjanurowy4)202020
7.Mętność252525
8.Ozon252525
9.Stężenie jonów wodorowych PH2,52,5Nie dotyczy
10.THM252510
11.Całkowita zawartość

węgla organicznego (TOC)

252525
12.Utlenialność2525105)
13.Żelazo101010"

Objaśnienia:

1) Poprawność jest błędem systematycznym i jest to stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.

2) Precyzja jest błędem przypadkowym i zwykle wyrażona jest jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami) rozkładu wyników od średniej; aprobowana precyzja stanowi dwukrotność współczynnika zmienności wyrażonego w procentach.

3) Granica wykrywalności dla parametrów chemicznych - wartość trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek o niskim stężeniu badanego parametru lub pięciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz prób ślepych.

4) 0,001 mg/l metodą GC-TID ze specyficznym płomieniowym detektorem termojonowym; 0,05 mg/l metodą chromatografii cieczowej techniką faz odwróconych z detekcją UY(HPLC-UYPAD); 0,09 mg/l metodą GC-MS - z monitorowaniem jonoselektywnym.

5) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min. w temperaturze 100 °C w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu potasu.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 grudnia 2015 r.