Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1064 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  5.  [Definicje pojęć]
1.  Kopalinami nie są wody, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek.
2.  Wodą:
1) leczniczą jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:
a) rozpuszczonych składników mineralnych stałych - nie mniej niż 1000 mg/dm3 lub
b) jonu żelazawego - nie mniej niż 10 mg/dm3 (wody żelaziste), lub
c) jonu fluorkowego - nie mniej niż 2 mg/dm3 (wody fluorkowe), lub
d) jonu jodkowego - nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody jodkowe), lub
e) siarki dwuwartościowej - nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody siarczkowe), lub
f) kwasu metakrzemowego - nie mniej niż 70 mg/dm3 (wody krzemowe), lub
g) radonu - nie mniej niż 74 Bq/dm3 (wody radonowe), lub
h) dwutlenku węgla niezwiązanego - nie mniej niż 250 mg/dm3, z tym że od 250 do 1000 mg/dm3 to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm3 to szczawa;
2) termalną jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20°C.
3.  Solanką jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych, nie mniejszej niż 35 g/dm3.
4.  Wodami leczniczymi, wodami termalnymi i solankami nie są wody pochodzące z odwadniania wyrobisk górniczych.