[Definicje pojęć] - Art. 5. - Prawo geologiczne i górnicze. - Dz.U.2022.1072 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Definicje pojęć] - Prawo geologiczne i górnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1072 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  5.  [Definicje pojęć]
1. 
Kopalinami nie są wody, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek.
2. 
Wodą:
1)
leczniczą jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:
a)
rozpuszczonych składników mineralnych stałych - nie mniej niż 1000 mg/dm3 lub
b)
jonu żelazawego - nie mniej niż 10 mg/dm3 (wody żelaziste), lub
c)
jonu fluorkowego - nie mniej niż 2 mg/dm3 (wody fluorkowe), lub
d)
jonu jodkowego - nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody jodkowe), lub
e)
siarki dwuwartościowej - nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody siarczkowe), lub
f)
kwasu metakrzemowego - nie mniej niż 70 mg/dm3 (wody krzemowe), lub
g)
radonu - nie mniej niż 74 Bq/dm3 (wody radonowe), lub
h)
dwutlenku węgla niezwiązanego - nie mniej niż 250 mg/dm3, z tym że od 250 do 1000 mg/dm3 to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm3 to szczawa;
2)
termalną jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20°C.
3. 
Solanką jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych, nie mniejszej niż 35 g/dm3.
4. 
Wodami leczniczymi, wodami termalnymi i solankami nie są wody pochodzące z odwadniania wyrobisk górniczych.