Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1460

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Na podstawie art. 7b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony:
a) z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń,
b) z obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwanej dalej "ustawą";
2) warunki wyłączenia w przypadkach, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1.  Z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń jest wyłączony przewóz towarów objętych:
1) pozycją CN 2710, które są przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650), zwanej dalej "dostawą towarów", dokonywanej ze stacji paliw ciekłych, jeżeli obrót tymi towarami jest dokonywany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi;
2) pozycją CN ex 2710 19 81 - oleje silnikowe;
3) pozycją CN ex 2917 36 00 - kwas tereftalowy;
4) pozycją CN ex 3403 19 91 - preparaty do smarowania pojazdów - oleje silnikowe.
2.  Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się pod warunkiem przewozu towarów bezpośrednio po dokonaniu dostawy towarów udokumentowanej fakturą lub w przypadku częściowej dostawy towarów udokumentowanej innym dokumentem potwierdzającym wydanie towarów w ramach takiej dostawy towarów.
3.  Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, stosuje się pod warunkiem przewozu towarów w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów.
§  3.  Z obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, jest wyłączony przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy towarów bezpośrednio do:
1) statków powietrznych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183),
2) statków morskich w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1137)

- pod warunkiem potwierdzenia odbioru tych towarów na dokumencie dostawy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039 i 1356).

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).