Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1996 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. *

Na podstawie art. 26a ust. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz 776) oraz art. 18a ust. 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686) zarządza się, co następuje:
Przepisy art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do wydatków inwestycyjnych poniesionych przez podatników w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień od podatku dochodowego na podstawie:
1)
art. 46 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496),
2)
art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480, z 1993 r. Nr 134, poz. 646 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199),
3)
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776),
4)
art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686),
5)
art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),
6)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 3, poz. 20 i Nr 49, poz. 278 oraz z 1991 r. Nr 51, poz. 222),
7)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 35, poz. 203 i Nr 69, poz. 403 oraz z 1991 r. Nr 64, poz. 276),
8)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 59, poz. 266),
9) 1
(skreślony),
10)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 14, poz. 63 i z 1996 r. Nr 63, poz. 293),
11)
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26a ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18a ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, mogą zrezygnować z tego prawa i począwszy od miesiąca, w którym zaprzestali stosować te zwolnienia, mogą korzystać z odliczeń lub obniżek na zasadach określonych w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli do końca miesiąca, w którym korzystają ze zwolnień, złożą w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku dochodowego zawiadomienie o rezygnacji z tych zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.
Określa się zakres działalności, z którymi związane są odliczenia na zasadach przewidzianych w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sposób następujący:
1)
"eksport towarów" - czynności, jakie wyznaczają dla tej działalności przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640),
2)
"eksport usług" - usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynności, które zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym uważane są za eksport usług,
3)
"przetwórstwo rolne" - działalność polegająca na produkcji wyrobów przemysłu spożywczego, pasz przemysłowych i produktów utylizacyjnych, sklasyfikowanych w gałęziach 23-26 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego,
4)
"budownictwo (w tym mieszkaniowe) i produkcja materiałów budowlanych" - działalność obejmująca:
a)
budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, remont, modernizację i konserwację budynków i budowli, sklasyfikowaną w dziale 45 Europejskiej klasyfikacji działalności,
b)
wykonywanie obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1, oraz
c)
produkcję materiałów budowlanych wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
5)
"żegluga i rybołówstwo" - działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu pasażerów lub ładunków (dział 61 Europejskiej klasyfikacji działalności, z wyjątkiem dzierżawienia sprzętu transportu morskiego, przybrzeżnego i śródlądowego, wraz z załogą) oraz w zakresie pozyskiwania produktów rybołówstwa i rybactwa na wodach morskich, przybrzeżnych i śródlądowych, wraz z przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków, związanych bezpośrednio z rybołówstwem (sekcja B Europejskiej klasyfikacji działalności),
6)
"turystyka i wypoczynek" - działalność polegająca na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem i realizacją wycieczek oraz pobytów turystycznych i wypoczynkowych,
7) 2
"zbiórka, skup i segregacja odpadów" - działalność polegająca na:
a)
zbiórce (przejmowaniu) odpadów od wytwarzających odpady przez odbiorców odpadów, o których mowa w art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592), zwanej dalej ustawą o odpadach, lub
b)
skupowaniu odpadów od wytwarzających odpady lub odbiorców odpadów, lub
c)
rozdzielaniu odpadów według klasyfikacji określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o odpadach

w celu ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach.

Wydatki inwestycyjne muszą być udokumentowane:
1)
fakturą (rachunkiem uproszczonym) wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 14 ustawy wymienionej w § 3 pkt 1 (w tym również wystawioną przez organ egzekucyjny określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub komornika sądowego) lub dowodem odprawy celnej - w przypadku wydatków określonych w art. 26a ust. 3 pkt 1, 3, 6 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ust. 2 pkt 1, 3, 6 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo
2)
dowodami wymienionymi w pkt 1 w razie zakupu towarów i usług służących do wytworzenia we własnym zakresie i na własny użytek środków trwałych określonych w art. 26a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo
3)
dowodem przekazania należności i aktem notarialnym albo fakturą (rachunkiem uproszczonym) wystawioną przez organ egzekucyjny określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub komornika sądowego - w przypadku wydatków na zakup budynków, budowli albo przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, określonych w art. 26a ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo
4)
dowodem przekazania należności - w pozostałych przypadkach.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Poz.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)Nazwa materiału
123
10245-5Asfalty z przeróbki ropy naftowej
20245-6Asfalty naturalne
30454-1Pręty i profile średnie
40455Pręty i profile lekkie
5046Rury stalowe
6047Blachy walcowane na zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetwórstwa hutniczego
70491Wyroby hutnictwa żelaza uzdatnione z odpadów
80552Wyroby walcowane z aluminium i stopów aluminium
90553Wyroby walcowane z cynku i stopów cynku
100561-14Rury z miedzi
11ex 0614Wyroby odlewnicze żeliwne, z wyjątkiem armatury, bez wyrobów o symbolu SWW 0614-7 i -8
12ex 0615Armatura metalowa przemysłowa (bez armatury do olejowej hydrauliki siłowej i bez armatury okrętowej specjalnej), z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 0615-8 i -9
130616-1 i -2Armatura metalowa sieci domowej i szpitalna
140617-1Osprzęt centralnego ogrzewania z metali nieżelaznych
150622Konstrukcje stalowe stanowiące część urządzenia (bez mechanizmów i osprzętu)
160623-1Konstrukcje zbiornikowe stalowe
170624Elementy i segmenty budowlane aluminiowe
180625Elementy i segmenty budowlane stalowe (ślusarka budowlana)
190626Konstrukcje budowlane aluminiowe
200627Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich
210629-4Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej)
220629-5Konstrukcje metalowe z kształtowników giętych na zimno
230651-16Sploty i linki do konstrukcji sprężonych
240654-1 do -4Okucia budowlane metalowe
250656-321Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania
260656-5Wyroby przemysłowe z blachy emaliowane
270656-6Wyroby przemysłowe z blachy aluminiowej
280656-7Wyroby przemysłowe z blachy stalowej nierdzewnej
290672-11, -12, -2Kuchnie gazowe oraz piece grzewcze i podgrzewacze
300711-5Kotły grzewcze
310719Zespoły i części maszyn i urządzeń energetycznych, z wyłączeniem zespołów i części silników spalinowych tłokowych (SWW: 0719-7)
320871-111Pompy wirowe odśrodkowe z wirnikiem łopatkowym
330871-91Hydrofory
340912-111Regulatory temperatury
350915-51Zespoły redukcyjne
360915-52Reduktory membranowe
370918-13Elementy automatyki grzewczej
38091Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń
390941-42Liczniki elektryczne prądu zmiennego
400943-71Wodomierze
410943-73Gazomierze
420945-12Ciepłomierze
430945-19Przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe
441114-11, -13, -17Rozdzielnice prefabrykowane wnętrzowe i napowietrzne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe rozdzielcze prefabrykowane, z wbudowanymi transformatorami
451115-1Urządzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia
461115-281, - 282Podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
471119-41, -51Części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
481121-35, -45Przewody gołe aluminiowe i stalowo-aluminiowe napowietrzne
491123-1, -2, -3Przewody elektroenergetyczne instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
501126Kable elektroenergetyczne
511131-31Sprzęt instalacyjny sygnalizacyjny domowy
52ex 1131-9Sprzęt instalacyjny pozostały - z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1131-97, 1131-98, 1131-99
531133-11, -14, -17,

-2, -3, -41, -43, -45

Oprawy oświetleniowe
541136-11Kuchnie elektryczne
551136-6Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody
561289-7Środki chemiczne pomocnicze do produkcji elementów budowlanych i dodatki do betonów oraz środki ochrony w budownictwie
57ex 1336-433, -444, -53Kleje dla budownictwa
581361-332Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)
591361-36Płyty z poliuretanów
601361-376Bloki z poliuretanów
611363Rury i armatura z tworzyw sztucznych
62ex 1365Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, z wyjątkiem 1365-45, -46, -47 i 8
631411Kruszywo budowlane (bez kruszywa z żużla wielkopiecowego)
64ex 1413-9Elementy i materiały budowlane kamienne, z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1413-919
651421Klinkier cementowy
661422Cement
671431Wapno
681433Spoiwa gipsowe
691434Elementy ścienne gipsowe
701435Elementy stropowe gipsowe
711436Elementy gipsowe pozostałe
72144Materiały budowlane ceramiczne (łącznie z wapienno-piaskowymi i wapienno-żużlowymi)
73145Wyroby z betonu
74146Materiały budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe
751484, 1485Zaprawy i wyprawy (bez ogniotrwałych), mieszanki mineralno-bitumiczne
76151Szkło budowlane
771623Kamionka kanalizacyjna i sanitarna
781624Kamionka budowlana
791632Wyroby sanitarne ceramiczne
801639-1Płytki i kształtki ceramiczne ścienne szkliwione
811715Materiały podłogowe z drewna
821732Elementy budynków i obiektów budowlanych z drewna i z materiałów drewnopochodnych (bez kompletów)
831733Stolarka budowlana otworowa (bez okrętowej)
841735-11, -12Komplety elementów budynków mieszkalnych wolno stojących i szeregowych z drewna i materiałów drewnopochodnych
851829-91Tapety papierowe
* Z dniem 1 stycznia 2000 r. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną wskutek skreślenia art.18a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.93.106.482) przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.99.95.1101).
1 § 1 pkt 9 skreślony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 1997 r. (Dz.U.97.50.323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 1997 r.
2 § 3 pkt 7:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1998 r. (Dz.U.98.26.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony w związku z pkt 4 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.98.80.523) w § 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1998 r. (Dz.U.98.26.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1998 r.