§ 3. - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2000 r.
§  3.
Określa się zakres działalności, z którymi związane są odliczenia na zasadach przewidzianych w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sposób następujący:
1)
"eksport towarów" - czynności, jakie wyznaczają dla tej działalności przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640),
2)
"eksport usług" - usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynności, które zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym uważane są za eksport usług,
3)
"przetwórstwo rolne" - działalność polegająca na produkcji wyrobów przemysłu spożywczego, pasz przemysłowych i produktów utylizacyjnych, sklasyfikowanych w gałęziach 23-26 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego,
4)
"budownictwo (w tym mieszkaniowe) i produkcja materiałów budowlanych" - działalność obejmująca:
a)
budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, remont, modernizację i konserwację budynków i budowli, sklasyfikowaną w dziale 45 Europejskiej klasyfikacji działalności,
b)
wykonywanie obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1, oraz
c)
produkcję materiałów budowlanych wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
5)
"żegluga i rybołówstwo" - działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu pasażerów lub ładunków (dział 61 Europejskiej klasyfikacji działalności, z wyjątkiem dzierżawienia sprzętu transportu morskiego, przybrzeżnego i śródlądowego, wraz z załogą) oraz w zakresie pozyskiwania produktów rybołówstwa i rybactwa na wodach morskich, przybrzeżnych i śródlądowych, wraz z przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków, związanych bezpośrednio z rybołówstwem (sekcja B Europejskiej klasyfikacji działalności),
6)
"turystyka i wypoczynek" - działalność polegająca na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem i realizacją wycieczek oraz pobytów turystycznych i wypoczynkowych,
7) 2
"zbiórka, skup i segregacja odpadów" - działalność polegająca na:
a)
zbiórce (przejmowaniu) odpadów od wytwarzających odpady przez odbiorców odpadów, o których mowa w art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592), zwanej dalej ustawą o odpadach, lub
b)
skupowaniu odpadów od wytwarzających odpady lub odbiorców odpadów, lub
c)
rozdzielaniu odpadów według klasyfikacji określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o odpadach

w celu ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach.

2 § 3 pkt 7:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1998 r. (Dz.U.98.26.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony w związku z pkt 4 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1998 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.98.80.523) w § 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 1998 r. (Dz.U.98.26.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1998 r.