§ 5. - Wykonanie dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.29.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.
§  5.
1.
Zawiesza się udzielanie i realizację kredytów dla ludności i jednostek gospodarki nie uspołecznionej do odwołania. Wydane przed dniem 13 grudnia 1981 r. czeki kredytowe dla młodych małżeństw zachowują swą ważność i są realizowane według dotychczasowych zasad.
2.
Ogranicza się wypłaty dla pracowniczych i koleżeńskich kas zapomogowo-pożyczkowych do 10.000 zł na jednego pożyczkobiorcę. Ograniczenie to nie dotyczy zapomóg losowych wypłacanych przez te kasy.
3.
Minister Finansów i Prezes Narodowego Banku Polskiego mogą wprowadzić odstępstwa od postanowień ust. 1.