Zezwolenie dla Banku Polska Kasa Opieki S.A. na udzielanie kredytów zagranicznym osobom prawnym i fizycznym wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1982.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA FINANSÓW I PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 29 stycznia 1982 r.
w sprawie zezwolenia dla Banku Polska Kasa Opieki S.A. na udzielanie kredytów zagranicznym osobom prawnym i fizycznym wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 162 i z 1982 r. Nr 1, poz. 8) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zezwala się Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. na udzielanie w złotych zagranicznym osobom prawnym i fizycznym prowadzącym na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalność gospodarczą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. U. z 1976 r. Nr 19, poz. 123 i z 1978 r. Nr 31, poz. 135) kredytów:
1)
obrotowych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, jeżeli nastąpiła zwłoka w realizacji na rzecz tych osób zobowiązań pieniężnych przez jednostki gospodarki uspołecznionej,
2)
obrotowych na realizację kontraktów eksportowych,
3)
inwestycyjnych.
§  2.
Zasady, tryb udzielania i oprocentowania kredytów regulują odrębne przepisy.
§  3.
Traci moc zarządzenie Nr 78 Ministra Finansów z dnia 4 września 1981 r. w sprawie zezwolenia dewizowego dla Banku Polska Kasa Opieki S.A. na udzielanie kredytów obrotowych zagranicznym osobom prawnym i fizycznym wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 26).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1982 r.