Wykonanie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od... - Dz.U.1923.44.301 - OpenLEX

Wykonanie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.44.301

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 kwietnia 1923 r.
celem wykonania art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków spadkowego i od darowizn. (Dz. U. R. P. № 44, poz. 288).

Na podstawie art. 11, 13 i 27 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. № 44, poz. 296) zarządza się co następuje:
Opłaty stemplowe mają być w myśl art. 13 powołanej ustawy obliczane zawsze w kwocie podzielnej przez 100 marek polskich. Jeśliby więc z bezpośredniego zastosowania przepisów, dotyczących danego rodzaju opłat, wynikła suma niepodzielna przez 100 marek polskich, to należy ją zaokrąglić wzwyż do pełnej setki.
W myśl zasady, wypowiedzianej w § 1, należy opłatę stemplową od weksli (ustawa z dnia 26 października 1921 r., Dz. U. R. P. z 1922 r. № 38 poz. 313), obliczać w sposób następujący:
12345
PozycjaRodzaj wekslaTermin płatnościSuma weksliOpłatę stemplową należy uiścić w kwocie
Marek
1Wystawiony w kraju lub wystawionynie przewyższającydo30.000100
2za granicą lecztrzech miesięcy"60.000200
3płatny w kraju"100.000300
4"200.000600
5"300.000900
6"400.0001.200
7"500.0001.500
8"600.0001.800
9"700.0002.100
10"800.0002.400
11"900.0002.700
12"1.000.0003.000
13ponad1.000.0003.000
"od każdego miljona marek, pełnego lub zaczętego
14późniejszy niżdo10.000.100
15trzymiesięczny*)"30.000200
16"50.000300
17"60.000400
18"80.000500
19"100.000600
20"200.0001.200
21"300.0001.800
22"400.0002.400
23"500.0003.000
24"600.0003.600
25"700.0004.200
26"800.0004.800
27"900.0005.400
28"1.000.0006.000
29ponad1.000.0006.000
"od każdego miljona marek pełnego lub zaczętego.
30Wystawiony i płatnyniedo60.000100
31zagranicą aprzewyższający"100.000200
32przesłany do krajutrzech miesięcy"200.000300
33"300.000500
34"400.000600
35"500.000800
36"600.000900
37"700.0001.100
38"800.0001.200
39"900.0001.400
40"1.000.0001.500
41ponad1.000.0001.500
"od każdego miljona pełnego lub zaczętego.
42późniejszydo30.000100
43niż trzy"60.000200
44miesięczny *)"100.000300
45"200.000600
46"300.000900
47"400.0001.200
48"500.0001.500
49"600.0001.800
50"700.0002.100
51"800.0002.400
52"900.0002.700
53"1000.0003.000
54ponad1.000.0003.000
od każdego miljona marek pełnego i zaczętego.

______

*) Stawki podane pod pozycjami 14 do 29 oraz 42 do 54, stosują się również w przypadkach, w których weksla z oznaczonym terminem płatności albo płatnego za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu nie przedstawiono do zapłaty z Upływem trzech miesięcy od daty wystawienia, oraz do weksli, nie zawierających daty wystawienia i płatności albo jednaj z tych dat.

Czeki (ustęp drugi art. 17 ustawy z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli, Dz. U. R. P. z 1922 r. № 33 poz. 313, w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 24 marca 1922 r., Dz. U. R. P. № 38 poz. 314) podlegają w myśl zasady, wypowiedzianej w § 1, opłacie w wysokości 100 marek.
Opłaty stemplowe od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych (ustawa z dn. 28 października 1921 r. Dz. U. R. P. № 92 poz. 676) należy w myśl zasady, wypowiedzianej w § 1, obliczać w sposób następujący:
a)
opłatą od rachunków (art. 1 powołanej ustawy) w kwocie 100 mk. od każdych pełnych lub zaczętych 50.000 marek należności, wymienionej w rachunku;
b)
opłatą od poświadczeń odbioru wymienionych w art. 11 powołanej ustawy w kwocie 100 mk. od każdych pełnych lub zaczętych 20.000 mk.;
c)
opłatę od poświadczeń odbioru, wymienionych w art. 12 i 13 powołanej ustawy w kwocie 100 marek od każdych pełnych lub zaczętych 500.000 marek.
Sumę, do której na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego oraz powiatów: bielskiego i cieszyńskiego województwa śląskiego uiszczanie należytości skalowych znaczkami stemplowemi jest obowiązkowe (§ 6. austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. Dz. U. P. № 89) podwyższa się do kwoty 30.000 marek).
§§ 1 do 4 niniejszego rozporządzenia obowiązują na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dwa tygodnie po ogłoszeniu ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. № 44 poz. 295).