Wyrównanie opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn. - Dz.U.1923.44.296 - OpenLEX

Wyrównanie opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.44.296

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1924 r.

USTAWA
z dnia 24 marca 1923 r.
w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn. 1

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Opłaty stemplowe.

Taryfa opłat stemplowych od podań, załączników do podań oraz od świadectw urzędowych, załączona do Przepisów w przedmiocie opłat stemplowych od podań oraz od świadectw urzędowych z dnia 8 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. No 38 poz. 319) otrzymuje brzmienie, podane w załączniku 1 do ustawy niniejszej.

Punkt 5 § 6 powołanych Przepisów otrzymuje brzmienie następujące:

"5) dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu lub do ciał reprezentacyjnych samorządowych, jak również do komisji podatkowych oraz podania w sprawie zgromadzeń publicznych lub wykładów publicznych".

Punkt 17 § 6 powołanych Przepisów otrzymuje brzmienie następujące:

"17) podania w postępowaniu w przedmiocie scalania gruntów, podziału wspólnot gruntowych, likwidacji serwitutów oraz ścisłego określenia rozciągłości serwitutów, a także w sprawie nadania ziemi bezrolnym i małorolnym".

§ 6 powołanych Przepisów uzupełnia się punktami 33 i 34 następującej treści:

"33) podania kół amatorskich o zezwolenie na urządzenie przedstawienia amatorskiego, jeśli dochód z przedstawienia jest przeznaczony na cela oświatowe i kulturalne,

34) podania o zezwolenie na uprawę tytoniu".

W punkcie 4 § 7 powołanych Przepisów skreśla się następujące zdanie: "każda z tych instytucji winna jednak uzyskać decyzję Ministra Skarbu, stwierdzającą, że zachodzą powyższe warunki uwolnienia od opłat i na każdem podaniu (z wyjątkiem podań o legalizację) wymieniać - w miejscu, przeznaczonem do naklejania znaczków stemplowych (§ 10) - datę i liczbę owej decyzji".

Ustęp 1 § 21 powołanych Przepisów uzupełnia się punktami 13 i 14 następującej treści:

"13) zezwolenia na urządzenie przedstawienia amatorskiego, jeśli zachodzą warunki, wymienione w punkcie 33 § 6, oraz zezwolenia na urządzenie wykładu publicznego;

14) zezwolenia na uprawę tytoniu".

Opłata stemplowa od pełnomocnictw (art. 1, punkt 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r., (Dz. U. R. P, No 38, poz. 315) wynosi 15.000 mk.

Pełnomocnictwa, upoważniające jedynie do zastępstwa w postępowaniu sądowem cywilnem, należącem w pierwszej instancji do zakresu sądu powiatowego lub sądu pokoju, jak również pełnomocnictwa do prowadzenia jednej określonej sprawy w sądach ogólnych, podlegają opłacie w wysokości 5.000 mk.

Pełnomocnictwa, udzielane sekretarzom pracowniczych związków zawodowych, upoważniające do zastępstw wobec sądów przemysłowych, powiatowych lub sądów pokoju, nie podlegają opłacie stemplowej.

Pełnomocnictwa, upoważniające do odbioru przesyłek pocztowych lub telegramów, są wolne od opłaty.

Opłatę stemplową od pełnych wyciągów z ksiąg metrykalnych (art. 2, punkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. Dz. U. R. P. No 38, poz. 315) podwyższa się na 3.000 mk.

Opłatę stemplową od kart do gry (art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. Dz. U. R. P. No 38, poz. 315) podwyższa się na 2.000 mk.

Opłata stemplowa od kolejowego listu przewozowego wynosi:

a)
co do przesyłek całowagonowych 10.000 mk.;
b)
co do przesyłek półwagonowych 5.000 mk.;
c)
co do przesyłek pojedyńczych 500 mk.

Opłacie stemplowej w tej samej kwocie podlega również każdy arkusz dodatkowy. Wtórnik nie podlega opłacie.

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których zamiast listu przewozowego sporządza się innego rodzaju dokument, przeznaczony do towarzyszenia przesyłce kolejowej.

List przewozowy, stwierdzający zawarcie umowy o przewóz nie z przedsiębiorstwem kolejowem, ale z przewoźnikiem innego rodzaju, podlega opłacie stemplowej w wysokości 1.000 mk.

Dokumenty, posiadające charakter listu przewozowego, a stwierdzające zawarcie umowy o przewóz z instytucją pocztową, nie podlegają opłacie.

Kwit bagażowy na bagaż lub na przesyłkę nadzwyczajną, oraz dokumenty, zastępujące go, z wyjątkiem wydanych przez instytucję pocztową - podlegają opłacie w wysokości 500 mk. Bilety na przewóz mleka opłacie nie podlegają.

O ile w art. 5 i 6 nie postanowiono inaczej, pozostają w mocy przepisy dotychczasowe w przedmiocie opłat stemplowych, kwitów bagażowych i dokumentów przewozowych, zastępujących tamte.

Stałe opłaty stemplowe, nie wymienione w poprzednich artykułach, o ile obecnie na mocy art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. No 38, poz. 315) wynoszą 20 mk., podwyższa się na 1.500 mk.

Art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. No 38, poz. 315) otrzymuje brzmienie następujące:

"Wyrażony sumą stałą najwyższy wymiar kar pieniężnych, przewidzianych w przepisach ustawowych o opłatach stemplowych (należytościach), w szczególności też w ustawie niemieckiej z dnia 26 lipca 1918 r. (Dz. U. R. niem. str. 779) o podatku od obrotu, podwyższa się na 1.500.000 mk.".

Stawki, wymienione w art. 1 do 9 niniejszej ustawy, ulegać będą co kwartał, począwszy od trzeciego kwartału 1923 r., podwyżce lub zniżce w tym stosunku, w jakim przeciętna cen hurtowych w styczniu 1923 r. będzie pozostawała do przeciętnej cen hurtowych w drugim miesiącu drugiego kwartału 1923 r., względnie kwartałów następnych.

Wykładnik podwyżki, względnie zniżki, w postaci liczby całej lub liczby mieszanej z jednym najwyżej znakiem dziesiętnym ustala Minister Skarbu w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, począwszy od czerwca 1923 r., na podstawie dat, dostarczonych przez Główny Urząd Statystyczny. Wykładnik ten oraz obliczone na jego podstawie i odpowiednio zaokrąglone cyfry stawek winny być ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na ośm dni przed pierwszym dniem tego kwartału kalendarzowego, w którym mają obowiązywać.

Zastosowanie postanowień artykułu niniejszego do opłaty stemplowej od kart do gry (art. 4) pozostawia się uznaniu Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Upoważnia się Ministra Skarbu do podwyższania sumy, wymienionej w ustępie 2 art. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. No 38 poz. 315).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Uchyla się: ustęp 2 art. 1 ustawy z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz. U. R. P. No 88 poz. 478); punkty 3, 4 i 5 art. 2 oraz ustęp 1 art. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. No 38 poz. 315), jak również §§ 62 do 71 i pozycję taryfową 8 niemieckiej ustawy o opłatach stemplowych (według tekstu z 1918 r.).

Opodatkowanie spadków i darowizn.

Art. 2 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. No 49 poz. 299) otrzymuje brzmienie następujące:

"Podatku nie pobiera się, gdy czysta wartość otrzymanego majątku nie przewyższa: a) 12.000.000 mk., o ile majątek przechodzi na małżonka lub zstępnego; b) 4.000.0000 mk., o ile majątek przechodzi na osobę, wymienioną w pozycji 5 załączonej taryfy; c) 600.000 mk., o ile przechodzi na osoby, wymienione w pozycjach 2, 3, 4 lub 6.

Również nie podlegają podatkowi: sprzęty pokojowe i kuchenne, pościel, odzież i bielizna, przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowem spadkodawcy lub darującego, a przechodzące na małżonka lub krewnego w linji prostej, jeśli wartość ich nie przewyższa 6.000.000 mk.

Taryfa opodatkowania spadków i darowizn (załącznik do art. 2 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. Dz. U. R. P. No 33 poz. 263) otrzymuje brzmienie, podane w załączniku 2 do ustawy niniejszej.

Ustęp 2 art. 3 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. No 49 poz. 299) nie ma zastosowania do poz. 2, 3, 4, 5 i 6 taryfy opodatkowania spadków i darowizn. W wypadkach tych podatek należy wymierzyć w ten sposób, aby z sumy, która służy za podstawę wymiaru, pozostało po potrąceniu podatku nie mniej, niż zostaje z najwyższej kwoty bezpośrednio poprzedzającego stopnia wartości po potrąceniu podatku, przypadającego na ten stopień. O ileby z sumy, która służy za podstawę wymiaru, pozostało po potrąceniu podatku mniej, niż wynosi kwota, zwolniona od podatku w myśl art. 16, wymierza się podatek tylko w wysokości nadwyżki podstawy wymiaru ponad kwotę zwolnioną.

Sumę grzywien, przewidzianych w art. 22 i 45 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. No 49, poz. 299), względnie w art. 4 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. No 33, poz. 263), podwyższa się do 1.500.000 mk.

Przepis powyższy będzie stosowany do naruszeń przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn, jeśli naruszenie zaszło po wejściu w życie niniejszego artykułu - bez względu na datę otwarcia spadku, albo zdziałania czynności prawnej, podlegającej podatkowi spadkowemu lub od darowizn.

(uchylony).

Celem wymierzenia podatku spadkowego lub od darowizny władza skarbowa ustala szacunek przedmiotów spadkowych lub darowanych według ich stanu w dniu otwarcia spadku lub zdziałania czynności prawnej między żyjącymi, podlegającej podatkowi, a według wartości w czasie, w którym władza skarbowa ustala szacunek; w razie zaś wcześniejszej sprzedaży przedmiotu spadkowego lub darowanego - według wartości w czasie sprzedaży.

Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do długów i ciężarów.

Art. 16, 17 i 20 niniejszej ustawy będą stosowane we wszystkich przypadkach, w których do dnia ogłoszenia niniejszej ustawy nie dokonano wymiaru podatku.

Za podstawę obliczenia grzywny, przewidzianej w art. 21 ustawy z dnia 29 maja 1920 roku (Dz. U. R. P. No 49 poz. 299), należy przyjąć podatek, ustalony w myśl art. 20 niniejszej ustawy.

(uchylony).

W razie zezwolenia bądż na odroczenie płatności podatku spadkowego lub od darowizn, bądź na uiszczenie ratami (art. 20 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. Dz. U. R. P. No 49, poz. 299 w brzmieniu, ustalonem w art. 3 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. Dz. U. R. P. No 33 poz. 263) przelicza się zaległość celem obliczenia odsetek za odroczenie w wysokości 1/2% (art. 20 powołanej ustawy z dnia 29 maja 1920 r.) według wykładnika, ustalonego w myśl art. 23 ustawy niniejszej.

(uchylony).

Uchyla się art. 9 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. No 49 poz. 299).

Postanowienia końcowe.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Artykuły 1 do 9 oraz 18 niniejszej ustawy wchodzą w życie w dwa tygodnie po ogłoszeniu. Pozycja 12 taryfy opłat stemplowych od podań, załączników do podań oraz od świadectw urzędowych (załącznik 1) będzie jednak stosowana od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy do wszystkich spraw zmiany nazwiska, w dniu tym jeszcze nie załatwionych prawomocnie.

Wszystkie inne postanowienia niniejszej ustawy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Taryfa opłat stemplowych od podań, załączników do podań oraz od świadectw urzędowych.

CZĘŚĆ PIERWSZA: Podania.
1234
PozycjaPrzedmiotWysokość opłatyUWAGI
marek
1 Podania o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca (ustawa z dnia 24 marca 1920 r. Dz. Ust. R. P. No 31 poz. 178)250.0001. Do pozycji 1 do 9:

Stawki, wymienione przy pozycjach 1 do 9, odnoszą się do pierwszego arkusza podania. Każdy arkusz następny podlega opłacie stemplowej w kwocie 3.000 mk.; przy podaniach

2 Podania o zatwierdzenie statutu lub zmiany statutu spółki akcyjnej lub

komandytowo-akcyjnej

250.000jednak, wymienionych w punktach a), b) pozycji 8 opłata od arkuszy następnych wynosi po 500 mk. Takiej samej opłacie po 3.000 mk., względnie 500 mk. podlega
3 Podania:

a) o zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego (koncesję) - o ile chodzi o przedsiębiorstwa przemysłowe, należące do I, II lub III kategorji podatku przemysłowego albo o przedsiębiorstwa handlowe kategorji I lub II

250.000każdy arkusz drugiego i dalszych egzemplarzy podania, wniesionego w dwuch lub więcej egzemplarzach - jak również każdy arkusz odpisów podania, wniesionych wraz z egzemplarzem oryginalnym.

Za jeden arkusz uważa się papier, którego powierzchnia po jednej stronie nie przewyższa 1.750 cm.2 Niecały

b) o zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego (koncesję) - o ile chodzi o przedsiębiorstwa, niewymienione w punkcie a) niniejszej pozycji lub o spółdzielnie

c) zawierające przepisane ustawą przemysłową zgłoszenie przedsiębiorstwa, do którego prowadzenia nie jest wymagane zezwolenie

50.000arkusz liczy się za cały.

2. Do pozycji 3.

Jeśli do podania, wymienionego w pozycji 3, załączono świadectwo ubóstwa, które zdaniem władzy, powołanej do załatwienia, nie uzasadnia zupełnego uwolnienia od opłaty (§ 7, punkt 5 Przepisów w przedmiocie opłat stemplowych

4 Podania o zezwolenie na urządzenie lub zmianę instalacji, potrzebnej do wykonywania przedsiębiorstwa zarobkowego - jeśli załatwienie podania wymaga oględzin na miejscu:

a) o ile chodzi o przedsiębiorstwa przemysłowe, należące do I, II lub III kategorji podatku przemysłowego albo o przedsiębiorstwa handlowe kategorji I lub II

250.000od podań oraz od świadectw urzędowych z dnia 8 maja 1922 r. Dz. U. R. P. No 38 poz. 319), ale stwierdza niemożliwość uiszczenia w pełnej kwocie, to władza załatwi podanie za uiszczeniem opłaty, przewidzianej w pozycji 9.

3. Do pozycji 4:

Przepis, zawarty w pozycji 4, nie zmienia obowiązujących przepisów, w myśl których

b) o ile chodzi o przedsiębiorstwa innego rodzaju50.000koszty oględzin mają być zwrócone władzy państwowej.
5 Podania o zezwolenie na wykonywanie poszczególnych czynności zarobkowych, np. na urządzenie widowiska, koncertu, wystawy, zabawy, loterji fantowej i t.p.35.0004. Do pozycji 7:

Minister Spraw Wewnętrznych może zwolnić w całości lub w części od opłaty, wymienionej w pozycji 7, w wypadkach, w których uiszczenie w pełnej kwocie byłoby ze względu

6 Podania o zezwolenie na niezamykanie lokalu publicznego (restauracji i t. p.) mimo nadejścia pory, wyznaczonej zarządzeniami policyjnemi1,000.000na stosunki majątkowe petenta niemożliwe lub bardzo trudne
7 Podania o zezwolenie na zmianę nazwiska250.000
8 Podania, któremi petent żąda zmiany decyzji, wydanej w przedmiocie daniny publicznej (podatku, opłaty, cła), jeśli suma sporna:

a) nie przewyższa 100.000 mk.

1.000
b) przewyższa 100.000 mk., a nie przekracza 1,000.000 mk.3.000
c) przewyższa 1,000.000 mk.15.000
9 Podania, niewymienione pod pozycjami 1 do 8 - z wyjątkiem zwolnionych od opłaty stemplowej w myśl § 6 Przepisów w przedmiocie opłat stemplowych od podań oraz od świadectw urzędowych z dnia 8 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. No 33 poz. 319)15.000
CZĘŚĆ DRUGA: Załączniki do podań.
10 Załączniki do podań, podlegających opłacie stemplowej:

a) do podań, wymienionych w punktach a, b, pozycji 8

500

od każdego załącznika bez względu na ilość arkuszy.

1. Opłatę od załącznika należy uiścić bez względu na to, czy załącznik jest dokumentem oryginalnym czy odpisem, oraz czy od pisma, stanowiącego załącznik, uiszczono już poprzednio jakąkolwiek opłatę skarbową.
b) do podań innego rodzaju3.000

od każdego załącznika bez względu na ilość

arkuszy.

2. Świadectwo ubóstwa, nawet w razie załączenia do podania, podlegającego opłacie stemplowej, zwolnione jest od opłaty, przewidzianej w pozycji 10.

CZĘŚĆ TRZECIA: Świadectwa urzędowe.

1234
PozycjaPrzedmiotWysokość opłatyUWAGI
marek
11 Akta nadania obywatelstwa polskiego (art. 8 i 9 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. Dz. U. R. P. No 7 poz. 44, oraz art. 14 rozporządzenia z dnia 7 czewca 1920 r. Dz. U. R. P. No 52 poz. 320)350.0001. Do pozycji 11:

Władza nadająca obywatelstwo, może zwolnić w całości lub w części od opłaty stemplowej w przypadkach, w których uiszczenie opłaty byłoby ze względu na stosunki majątkowe petenta niemożliwe

11-a Akt zezwolenia na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca5,000.000lub bardzo trudne. Minister Spraw Wewnętrznych może zwolnić od tej opłaty w całości lub w części również w innych
12 Akt zezwolenia na zmianę nazwiska1,500.000przypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie.
13 Świadectwa, zawierające zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego (dokumenty koncesyjne):

a) o ile chodzi o przedsiębiorstwa przemysłowe, należące do I, II lub III kategorji podatku przemysłowego - albo o przedsiębiorstwa handlowe kategorji I lub II

250.0002. Do pozycji 12:

Minister Spraw Wewnętrznych może zwolnić w całości lub w części od opłaty, wymienionej w pozycji 12, w przypadkach, w których uiszczenie w pełnej kwocie byłoby ze względu na stosunki majątkowe petenta niemożliwe lub bardzo trudne.

b) o ile chodzi o przedsiębiorstwa innego rodzaju lub o spółdzielnie50.0003. Do pozycji 13:

Od świadectwa, zawierającego koncesję do prowadzenia domu

14 Świadectwa, zawierające zezwolenie na wykonywanie poszczególnych czynności zarobkowych, np. na urządzenie widowiska, koncertu, wystawy, zabawy, loterji fantowej i t. p.35.000bankowego lub kantoru wymiany, należy zamiast opłaty, wymienionej w pozycji 13 niniejszej taryfy, uiścić opłatę, przewidzianą w art. 5 ustawy z dnia 23 marca 1920 r. (Dz. U. R. P. No 30 poz. 175).

Jeśli do podania, wymienionego w pozycji 3,

15 Świadectwa, zawierające zezwolenie na niezamykanie lokalu publicznego (restauracji i t. p.) mimo nadejścia pory, wyznaczonej zarządzeniami policyjnemi.5,000.000załączono świadectwo ubóstwa, które, zdaniem władzy, powołanej do załatwienia, nie uzasadnia zupełnego uwolnienia od opłaty, przewidzianej w pozycji 13 (§ 21 punkt 10 Przepisów w przedmiocie opłat
16 Duplikat (t. j. drugi lub dalszy egzemplarz dokumentu urzędowego, wydany przez ten sam urząd, od którego pochodzi egzemplarz pierwszy - równobrzmiący z egzemplarzem pierwszym i zaopatrzony w podpis równorzędny)7.000

od każdej stronicy całej lub zaczętej.

stemplowych od podań oraz od świadectw urzędowych z dnia 8 maja 1922 r. Dz. U. R. P. No 38 poz. 319), ale stwierdza niemożliwość uiszczenia w pełnej kwocie, to władza wyda świadectwo za uiszczeniem opłaty, przewidzianej w pozycji 20.
17 Odpis lub wyciąg, sporządzony przez urząd bez względu na to, czy urząd zaświadczył zgodność z pierwopisem czy nie7.000

od każdej stronicy całej lub

zaczętej.

4. Do pozycji 16 do 18 oraz 20:

Za jeden arkusz uważa się papier, którego powierzchnia po jednej stronie nie przewyższa 1.750 cm2. Co do planów uważa się za

18 Odpis lub wyciąg, sporządzony przez stronę, a zaopatrzony przez urząd w poświadczenie zgodności z pierwopisem.3.000

od każdej stronicy całej lub zaczętej.

jeden arkusz papier o powierzchni, nie przewyższającej po jednej stronie 3.500 cm2.
19 Poświadczenie własnoręczności podpisu:

a) zasadniczo

b) w razie równoczesnego poświadczenia własnoręczności więcej niż dwuch podpisów, umieszczonych na tym samym dokumencie

2.000

co do każdego podpisu.

5.000 za wszystkie podpisy.

Niecały arkusz liczy się za cały.

Za stronicę uważa się jedną stronę papieru, którego powierzchnia po jednej stronie nie przewyższa 875 cm2. Stronicę nie w całości zapisaną liczy się za całą.

20 Świadectwa, niewymienione pod pozycjami 11 do 1915.000

od arkusza pierwszego i 3.000

od każdego arkusza nast.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 16

TARYFA OPODATKOWANIA SPADKÓW I DAROWIZN.

PozycjaOkreślenie podatnika według jego znamion osobistych, w szczególności według jego stosunku do spadkodawcy lub darującegoCzysta wartość otrzymanego majątku w markach polskich:
do 1 miljona 300 tysięcyponad 1 miljon 300 tys. do 4 mil. 200 tysięcyponad 4 mil. 200 tys. do 6 mil. 300 tysięcyponad 6 mil. 300 tys. do 12 mil. 600 tysięcyponad 12 mil. 600 tys. do 25 mil. 200 tysięcyponad 25 mil. 200 tys. do 50 mil. 400 tysięcyponad 50 mil. 400 tys. do 100 mil. 800 tysięcyponad 100 mil. 800 tys. do 189 miljonówponad 189 miljonów do 315 miljonówponad 315 miljonów do 504 miljonówponad 504 miljonów do 756 miljonówponad 756 miljonów do 1 miljarda 8 mil.ponad 1 miljard 8 mil. do 1 miljarda 260 mil.ponad 1 miljard 260 mil. do 2 miljardów 100 mil.ponad 2 miljardy 100 mil.
Podatek wymierza się według niżej podanej stopy procentowej
abcdefghijklmno
1Małżonek. Zstępny-----345681012141725
2Wstępny. Przysposobiony. Zięć lub synowa-3456781012151821252525
3Rodzeństwo rodzone lub przyrodnie. Dzieci rodzeństwa. Pasierb-4681114172023262932363636
4Krewni do 4 stopnia, wyżej nie wymienieni (rodzeństwo rodziców, rodzeństwo dziadków, wnukowie rodzeństwa, rodzeństwo stryjeczne lub cioteczne)-79111417202428323640454545
5Fundacja, zakład, zrzeszenie lub związek samorządny, mający siedzibę w Państwie Polskiem - co do majątku, otrzymanego na podstawie rozporządzenia ostatniej woli lub darowizny na cele dobroczynne, nauki lub nauczania---31)33333333333
6Inni.-1014182226303540455055606060
______

1) Stawkę tę stosuje się tylko do majątków, wynoszących ponad 8,400.000 mk. (par. 1, punkt b).

1 Ustawa zmieniona przez obwieszczenie z dnia 1 maja 1923 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1923 r. celem wykonania art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.49.351). Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.
2 Z dniem 1 lipca 1923 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 2, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie zmianay stawek opłat stemplowych (Dz.U.23.61.452).

Z dniem 1 stycznia 1924 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 2, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych (Dz.U.23.134.1113).

Z dniem 1 lutego 1924 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 2, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych (Dz.U.24.8.81).

Z dniem 1 marca 1924 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 2, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych (Dz.U.24.19.194).

3 Z dniem 1 lipca 1923 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 3, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie zmianay stawek opłat stemplowych (Dz.U.23.61.452).
4 Z dniem 1 lipca 1923 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 5, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie zmianay stawek opłat stemplowych (Dz.U.23.61.452).
5 Z dniem 1 lipca 1923 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 6, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie zmianay stawek opłat stemplowych (Dz.U.23.61.452).
6 Z dniem 1 lipca 1923 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 8, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie zmianay stawek opłat stemplowych (Dz.U.23.61.452).
7 Z dniem 1 lipca 1923 r. podwyższa się stawki opłat stemplowych wymienione w art. 9, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie zmianay stawek opłat stemplowych (Dz.U.23.61.452).
8 Art. 12 uchylony przez § 10 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych (Dz.U.23.134.1115) z dniem 1 stycznia 1924 r.
9 Art. 13 uchylony przez § 10 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych (Dz.U.23.134.1115) z dniem 1 stycznia 1924 r.
10 Art. 14 uchylony przez § 10 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych (Dz.U.23.134.1115) z dniem 1 stycznia 1924 r.
11 Art. 17 zmieniony przez § 10 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.134.1114) z dniem 1 stycznia 1924 r.
12 Art. 19 uchylony przez § 10 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.134.1114) z dniem 1 stycznia 1924 r.
13 Art. 20 zmieniony przez § 10 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.134.1114) z dniem 1 stycznia 1924 r.
14 Art. 23 uchylony przez § 10 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.134.1114) z dniem 1 stycznia 1924 r.
15 Art. 25 uchylony przez § 10 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.U.23.134.1114) z dniem 1 stycznia 1924 r.
16 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz.U.23.61.453) z dniem 1 lipca 1923 r.