Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2501

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857 oraz z 2019 r. poz. 492, 1655 i 1798) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wykaz podmiotów podlegających ochronie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji;
2) organ kontroli właściwy dla każdego z podmiotów ujętych w wykazie, o którym mowa w pkt 1.
§  2.  Wykaz podmiotów, o którym mowa w § 1 pkt 1, wraz ze wskazaniem organów kontroli, o których mowa w § 1 pkt 2, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK 1  

WYKAZ PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

ORAZ WŁAŚCIWYCH DLA NICH ORGANÓW KONTROLI
Lp.Podmiot podlegający ochronieOrgan kontroli
1Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000716108)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
2Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (numer KRS: 0000075450)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
3HAWE TELEKOM sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000108425)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
4innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000270640)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
5KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (numer KRS: 0000023302)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
6Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (numer KRS: 0000028860)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
7PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000322634)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
8Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (numer KRS: 0000271562)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
9TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000024788)minister właściwy do spraw aktywów państwowych
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.880) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.